صفحه/نتیجه

مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانسان شماره ۱۷ تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-16 | 1394|74|م|PN5449.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تاسیس رسانه و نهاد– فصل سوم حقوق و مکلفیت ها– فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_pn5449_a3_meem74_1394_n1196_dari_title1.pdf ...

قانون رسانه های همگانی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره توشیح قانون رسانه های همگانی شماره (۴) تاریخ ۱۱/ ۱/ ۱۳۸۳: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۶۱۷) تاریخ ۱۲/ ۱/ ۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-01-15 | 1383|99|ق|K487.C8|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و وجایب—فصل سوم وسایل مطبوع—فصل چهارم مطابع—فصل پنجم وسایل سمعی و بصری—فصل ششم شرایط و مکلفیت های صاحب امتیاز-- فصل هفتم شرایط و مکلفیت های مدیر مسؤل—فصل هشتم نشرات ممنوعه—فصل نهم احکام جزايی—فصل دهم اح ...

قانون رسانه های همگانی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون رسانه های همگانی شماره (۱۱۶) تاریخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۴ / رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۲۷۴) تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-10-15 | 1384|25|ق|N72.M28|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و مکلفیت ها—فصل سوم رسانه های چاپی و برقی—فصل چهارم مطابع—فصل پنجم شرایط و مکلفیت های صاحب امتیاز—فصل ششم شرایط و مکلفیت های ودیر مسؤل-- فصل هفتم ایجاد کمیسیون ها—فصل هشتم احکام جزائی—فصل نهم احکام متفرق ...

قانون رسانه های همگانی : جمهوری اسلامی افغانستان ستره محکمه شورای عالی قرار قضائی نمبر (۶) مؤرخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۸ شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان: ولسی جرگه مصوبۀ قانون رسانه های همگانی به دو ثلث آرای کل اعضاء شماره (۹۶) تاریخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۸۷: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره(۵۸۶۰) تاریخ ۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-04-15 | 1388|45|ق|BP185.7|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و مکلفیت ها—فصل سوم تاسیس رسانه های چاپی—فصل چهارم تأسیس رسانه های همگانی برقی—فصل پنجم منابع مالی رسانه های همگانی—فصل ششم تأسیس مطابع و مؤسسات فرهنگی-- فصل هفتم صاحب امتیاز ، شرایط و مکلفیت ها—فصل هشت ...

قانون مطبوعات : فرمان ریاست ادارۀ مؤقت افغانستان در مورد توشیح قانون مطبوعات نمبر: (۸۱)تاریخ: ۱/۱۲/۱۳۸۰ هـ. ش

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-12-18 | 1380|398|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_qaaf398_1380_n800_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ تصدی مطابع دولتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۹۸) تاریخ ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-31 | 1366 |29|الف|Z249.R3|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحبت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_z249_r3_alif29_1366_n636_dari_title4.pdf ...

اساسنامۀ تصدی مطبعۀ صکوک : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل۱۹/۵/۱۳۶۴ شماره (۱۲۰) در مورد اساسنامۀ تصدی مطبعه صکوک

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-15 | 1366|52|ا|HC420.E44|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hc420_e4 ...

مقرره وسایل طباعتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-15 | 1361|74|م|Z249|رساله | بیشتر...

شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۲۹۹) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۶۷) مورخ ۷/۷/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. acku_risalah_z249_meem74_1361_n505_dari_title3.pdf ...

قانون مطبوعات دولت اسلامی افغانستان : فرمان دولت اسلامی افغانستان شماره ۵۹۰ تاریخ ۱/ ۱۰/۱۳۷۲

کابل: | وزارت عدلیه | 1373-07-16 | 1373|28|ق|K4285|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وسایل مطبوع—فصل سوم مطابع —فصل چهارم وسایل سمعی و بصری--فصل پنجم شرایط و مکلفیت های صاحب امتیاز—فصل ششم شرایط و مکلفیت های مدیر مسؤل—فصل هفتم نشرات ممنوعه—فصل هشتم احکام جرائی—فصل نهم احکام نهایی. acku_risala ...