صفحه/نتیجه

قانون مطبوعات : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۳۱۸ مورخ ۶/۹/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-29 | 1366|29|ق|K4285|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. 4 ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و 51 ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل 9 فصل ...

مقرره ضمیمه معاش اعضای مسلکی رادیو تلویزیون تعلیمی و تربیتی : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|74|م|HD4912.A34|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۶۰۹) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۹۰۲) مورخ ۱۳۵۹/۷/۲۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_hd4912_a34_meem74_1359_n468_dari_title2.pdf ...

تصحیح اساسنامۀ مطابع دولتی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-07-30 | 1349|63|ت|Z249.R3|رساله | بیشتر...

"سطر پنجم فصل چهارم این اساسنامه که در شماره (۱۲) جریدۀ رسمی بتاریخ ۱۵ سنبله ۱۳۴۹ نشر گردیده بشرح ذیل تصحیح گردد" – از روی متن فرمان. انحلال موسسه به اساس پیشنهاد آمر عمومی بعد از منظوری مجلس عالی وزراء صورت میگیرد. Acku_risalah_z249_r3_tay63_13 ...

قانون رسانه های همگانی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره توشیح قانون رسانه های همگانی شماره (۴) تاریخ ۱۱/ ۱/ ۱۳۸۳: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۶۱۷) تاریخ ۱۲/ ۱/ ۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-01-15 | 1383|99|ق|K487.C8|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و وجایب—فصل سوم وسایل مطبوع—فصل چهارم مطابع—فصل پنجم وسایل سمعی و بصری—فصل ششم شرایط و مکلفیت های صاحب امتیاز-- فصل هفتم شرایط و مکلفیت های مدیر مسؤل—فصل هشتم نشرات ممنوعه—فصل نهم احکام جزايی—فصل دهم اح ...

قانون رسانه های همگانی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون رسانه های همگانی شماره (۱۱۶) تاریخ ۲۷/ ۹/ ۱۳۸۴ / رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۲۷۴) تاریخ ۱۲/ ۱۰/ ۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-10-15 | 1384|25|ق|N72.M28|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و مکلفیت ها—فصل سوم رسانه های چاپی و برقی—فصل چهارم مطابع—فصل پنجم شرایط و مکلفیت های صاحب امتیاز—فصل ششم شرایط و مکلفیت های ودیر مسؤل-- فصل هفتم ایجاد کمیسیون ها—فصل هشتم احکام جزائی—فصل نهم احکام متفرق ...

قانون مطبوعات : فرمان ریاست ادارۀ مؤقت افغانستان در مورد توشیح قانون مطبوعات نمبر: (۸۱)تاریخ: ۱/۱۲/۱۳۸۰ هـ. ش

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-12-18 | 1380|398|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_qaaf398_1380_n800_dari_title1.pdf ...

قانون مطبوعات دولت اسلامی افغانستان : فرمان دولت اسلامی افغانستان شماره ۵۹۰ تاریخ ۱/ ۱۰/۱۳۷۲

کابل: | وزارت عدلیه | 1373-07-16 | 1373|28|ق|K4285|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وسایل مطبوع—فصل سوم مطابع —فصل چهارم وسایل سمعی و بصری--فصل پنجم شرایط و مکلفیت های صاحب امتیاز—فصل ششم شرایط و مکلفیت های مدیر مسؤل—فصل هفتم نشرات ممنوعه—فصل هشتم احکام جرائی—فصل نهم احکام نهایی. acku_risala ...