صفحه/نتیجه

موافقت نامه فرهنگی بین دولت پادشاهی افغانستان و جمهوریت هند /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-08-23 | 1343|82|م|DS357.6.I4|رساله | بیشتر...

این قانون با ادامه ماده 8-9 در شماره مسلسل 16 تحت عنوان موافقت نامه فرهنگی بین دولت پادشاهی افغانستان و جمهوریت هند (2) به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_6_i4_meem82_1343_n15_dari_title3.pdf ...

مقرره وظایف و صلاحیت هاي دعوت و ارشاد ادارات دولتي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|74|م|KNF1370|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت هاي مسؤول اداره دعوت و ارشاد-- فصل سوم وظایف اعضاي مسلکي-- فصل چهارم وظایف مامورین اداري-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مجلس عالي وزراء تعدیل مجدد جزء (۱) ماده ششم مقرره کرایه و سفریه منتشره جر ...

قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۱۸۸) تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۸۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-12-22 | 1381|29|ق|K3256|رساله | بیشتر...

"قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات که از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (۳) فصل و (۲۹) مادۀ تصویب و از جانب ما منظور گردیده است، به شما ارسال شد، تا به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام نمائید."—از روی متن. شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مک ...

مقررهٔ حق الزحمۀ خدمات وسائل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ مقررهٔ حق الزحمۀ خدمات وسائل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در افغانستان: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۵۸۲) تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-10-02 | 1382|74|م|K1781|رساله | بیشتر...

شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حق الزحمۀ-- فصل سوم احکام نهائی. "مقررهٔ حق الزحمۀ خدمات وسائل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در افغانستان که بداخل (۳) فصل و (۹۵) ماده از طرف مجلس عالی وزراء تصویب و از جانب ما به اساس فرمان شماره (۸۰) م ...

قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ: ۲۶/۲/۱۳۸۳: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۳۳۶۷) تاریخ: ۲۶/۲/۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-02-31 | 1383|29|ق|DS353|رساله | بیشتر...

شامل 9 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم آثار تاریخی و فرهنگی غیر منقول-- فصل سوم آثار تاریخی و فرهنگی منقول-- فصل چهارم کاوشهای باستانشناسی-- فصل پنجم موزیمها-- فصل ششم تجارت شبه آثار تاریخی و فرهنگی-- فصل هفتم صدور و ورود آثار تاریخی و فرهنگی-- فص ...

مقررات تورید و توزیع فلم های خارجی : فرمان شماره (۳۵۰) مورخ ۱۳۵۲/۷/۲۲ صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-07-22 | 1352|744|م|K3786|رساله | بیشتر...

"موسسه افغان فلم مرجع ارتباط بین اشخاص داخلی و خارجی در امور تهیه- تولید- تورید و توزیع فلم های سینمائی در افغانستان می باشد این موسسه فلمهای سینمائی خارجی را خودش وارد و مطابق این مقرره بدسترس سینماها میگذارد."—از روی متن. acku_risalah_k3786_me ...

مقررات تدویر تیاتر، سرکس و کنسرت ها : فرمان شماره (۳۵۰) مورخ ۱۳۵۲/۷/۲۲ صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-07-22 | 1352|74|م|K3778|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ۱۴۸ در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۲/۷/۳با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۲/۷/۳ وزارت اطلاعات و کلتور راجع به مقررات امور مربوط بوزارت موصوف مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن. acku_risalah_k3778_meem74_1352_n254_dari_title3.pdf ...

مقررات تدویر موسسات طباعتی، تنویری و هنری : فرمان شماره (۳۵۰) مورخ ۱۳۵۲/۷/۲۲ صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-07-22 | 1352|74|م|K4285|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ۱۳۸ در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۲/۷/۳با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۲/۷/۳ وزارت اطلاعات و کلتور راجع به مقررات امور مربوط بوزارت موصوف مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: مطبوعات و مطابع، فصل دوم: موسسات ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان، در بارۀ جلوگیری از سرودن کست های ساز و سرود در وسائط نقلیۀ امارتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|88|ح|ML3880|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ml3880_hay88_1422_n799_dari_title29.pdf ...