صفحه/نتیجه

قانون مراسم عروسی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله شماره (۱۵۶) تاریخ ۵/۲/۱۳۹۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۲۷۷۳) تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-10-09 | 1396|29|ق|HQ666.6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم محافل عروسی-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hq666_6_qaaf29_1396_n1280_dari_title2.pdf ...

امارت اسلامی افغانستان مقرره تنظیم امور ارشاد و اوقاف : حکم (۱۹۰۸) ۱۰/ ۹/ ۱۳۷۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-09-10 | 1376|22|ا|KBP184.7|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل—فصل سوم وظایف و صلاحیتها —فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_kbp184_7_alif22_1376_n785_dari_title2.pdf ...

مصوبه شورای وزیران افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۵ تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۶۹ در مورد ضمیمه نمبر (۴) مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-15 | 1369|62|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان طرح مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان، در شماره ۲۲: نمبر مسلسل ۶۸۵ (۳۰ دلو ۱۳۶۷هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_meem62_1369_n734_dari_title6.pdf ...

ضمیمه نمبر (۳) مقرره نشانها مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان در مورد اعطای مدالهای مدافعین جلال آباد و خوست منتشره شماره (۶۸۵) مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۶۷ جریده رسمی: مصوبه شورای وزیران افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۴ تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-15 | 1369|899|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان طرح مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان، در شماره ۲۲: نمبر مسلسل ۶۸۵ (۳۰ دلو ۱۳۶۷هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_zwaat89_1369_n734_dari_title5.pdf ...

ضمیمه نمبر (۴) قانون نشانها مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان منتشره شماره (۶۷۳) مورخ ۱۵/ ۶/ ۶۷ جریده رسمی : مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۶۹: شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۳ مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۹۳ تاریخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-15 | 1369|898|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان، در شماره ۱۱: شماره مسلسل ۶۷۳ (۱۵ سنبله ۱۳۶۷) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_zwaat898_1369_n734_dari_title4.pdf ...

مقررۀ اوراق (آرشیف) ادارات امارتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-22 | 1420|72|م|CD981|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل و وظایف—فصل سوم تحویلخانه ها و مخازن اوراق—فصل چهارم امحای اوراق--فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_cd981_meem72_1420_n786_dari_title4.pdf ...

مقرره کمیته دولتی تربیت بدنی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۵) تاریخ ۱۱/ ۱/ ۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-31 | 1366 |47|م|GV133.A3|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_gv133_a3_meem47_1366_n636_dari_title3.pdf ...

اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو درافغانستان : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان درمورد اساسنامه کمیسیون ملی یونسکو درافغانستان شماره (۳) تاریخ ۲۶/ ۲/ ۱۳۹۵: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹۴۴) تاریخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-05-11 | 1385|58|ا|DS353|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و وظایف کمیسیون-- فصل سوم احکام نهایی " اساسنامۀ کمیسیون ملی یونسکو در افغانستان را که درمصوبه شماره(۳) مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۵ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در (۳) فصل و (۱۹) ماده تصویب گردیده است، تو ...

مقررۀ موزیم های خصوصی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان درمورد انفاذ مقررۀ شماره (۳۹) تاریخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۴: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد مقررۀ موزیم های خصوصی شماره (۱۰۵) تاریخ ۱۱/ ۱/ ۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-01-30 | 1395|78|م|DS353|رساله | بیشتر...

: شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تأسیس موزیم-- فصل سوم نمایش آثار-- فصل چهارم احکام نهائی acku_risalah_ds353_meem78_1395_n1210_dari_title5.pdf ...