صفحه/نتیجه

قانون ازدواج /

کابل: | وزارت عدلیه | 751-03-09 | 1350|29|ق|KNF 13|رساله | بیشتر...

این قانون شامل 5 فصل میباشد، فصل اول (موادعمومی) ماده 1-8، فصل دوم (ترتیب نکاح خط) ماده9-31، فصل سوم (طلاق و تفریق) ماده 32-35، فصل چهارم (رسیدگی به دعاوی نکاح و طلاق و تفریق) ماده 36-38، فصل پنجم (مواد متفرقه) ماده 39-42. PDF 1-azu_acku_musalsal_knf7_ali ...

رسمی اعلامیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 743-07-17 | رساله|KE4278 |ر|48|1342 | بیشتر...

د افغاانستان او کویت د خلکو تر منځ د اوسنیو دوستانه روابطو د زیاتو تینګیدو لپاره د افغانستان شاهی حکومت او د کویت حکومت موافقه کړیده چه خپل دیپلوماسی روابط د لوی سفارت په سویه بر قرار کړی او مربوطه چارې په د دوستو هیوادو کښی ئی خپل یو سفارت ته وسپاری. ...

قانون اکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره تصویب قانون اکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل 18 قوس 1360

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1360-11-30 | 1360|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم ترکیب اکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان-- فصل سوم تنظیم فعالیت ارگانهای رهبری و تشکیل اکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان--فصل چهارم احکام متفرقه. مطابق به ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانست ...

تعدیل ماده بیستم قانون اکادمی علوم جمهوری افغانستان : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۳ تاریخ ۲۹/۵/۱۳۶۹ در مورد تعدیل ماده (۲۰) قانون اکادمی علوم جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۱۸ تاریخ ۳/۶/۱۳۶۹ توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران ج.ا، در مورد تعدیل قانون اکادمی علو

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|74|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱.۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۵۳) مورخ ۲۹/۵/۶۹ شورای وزیران ج.ا، را در مورد تعدیل ماده بیستم قانون اکادمی علوم ج.ا، توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf13_tay74_1369_n731_dari_title 2.pdf ...

فرمان نمبر 481 مؤرخه ۳ر۵ر1353 مقام منیع صدارت عظمی : مجلس وزراء تحت فیصل شماره 575 در جلسه تاریخی 1ر5ر53 با ملاحظه ورقه عرض مؤرخ 1ر5ر1353 وزارت اطلاعات و کلتور راجع به کمیشن فلم برداران مؤسسات دولتی خارجی مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-07-30 | 1353|48|ف|TR139|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (575) در جلسه تاریخی 1-5-53 با ملاحظه ورقه عرض مورخ 1-5-1353 وزارت اطلاعات و کلتور راجع به کمیشن فلم برداران موسسات دولتی خارجی مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۸۵ تاریخ: ۴/ ۲/ ۱۳۷۲ در باره بزرگداشت از پیروزی انقلاب باعظمت اسلامی در کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-06-01 | 1372|48|ف|DS371.2|رساله | بیشتر...

4 شماره. "رئیس جمهوری دولت اسلامی به مناسبت بزرگداشت از پیروزی انقلاب با عظمت اسلامی در کشور و بخاطر تجلیل از روزهای پنجم، نخستین روزسقوط رژیم وهشتم ثور روز انتقال قدرت به دولت اسلامی مراتب ذیل رامنظور مینماید:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_ds ...

موافقت نامه فرهنگی بین دولت پادشاهی افغانستان و جمهوریت هند /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-08-23 | 1343|82|م|DS357.6.I4|رساله | بیشتر...

این قانون با ادامه ماده 8-9 در شماره مسلسل 16 تحت عنوان موافقت نامه فرهنگی بین دولت پادشاهی افغانستان و جمهوریت هند (2) به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_6_i4_meem82_1343_n15_dari_title3.pdf ...

مقررهٔ جوایز فرهنگی و هنری : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارهٔانفاذ مقررهٔجوایز فرهنگی و هنری. شماره: (۷۹)تاریخ:۱۸/۸/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۴۵۸۰)تاریخ:۱۸/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-10-02 | 1382|74|م|K3778|رساله | بیشتر...

: شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارزیابی آثار-- فصل سوم جوایز-- فصل چهارم احکام متفرقه. "مقررهٔ جوایز فرهنگی و هنری که به داخل (۴) فصل و (۲۳) ماده از طرف مجلس عالی وزراء تصویب و از جانب ما به اساس فرمان شماره (۷۹) مؤرخ ۱۸/۸/۱۳۸۲ منظور ...