صفحه/نتیجه

قانون خدمات دولتی وترنری جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره تصویب قانون خدمات دولتی وترنری جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-05-15 | 1362|34|ق|SF713.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اداره و وظایف خدمات دولتی وترنری—فصل سوم شورای علمی و مشورتی خدمات دولتی وترنری—فصل چهارم تدابیر حفظ الصحه وترنری—فصل پنجم تولید، کنترول و تظبیق مواد بیولوژیکی وترنری—فصل ششم طریق آغاز و الغاء قرانطین امراض ح ...

اساسنامۀ دستگاه لبنیات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-02-31 | 1348|525|ا|HD9720-9975|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلاتی-- فصل سوم اعلان و تصفیه-- فصل چهارم قسمت متفرقه acku_risalah_hd9720_9975_alif525_1348_n132_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ مؤسسۀ انکشاف تربیۀ زنبور عسل : تصویب نمبر (۲۲۲) مورخ ۱۹ حمل ۱۳۴۸ مجلس وزراء راجع به اساسنامه های تصدی لبنیات و زنبور عسل

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-02-31 | 1348|99|ت|HD9438.B44-.B444|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلات موسسه-- فصل سوم ا انحلال و تصفیه-- فصل چهارم قسمت متفرقه. acku_risalah_hd9438_b44_b444_tay99_1348_n132_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ کوپراتیف باغداری پنجوائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-04-15 | 1348|59|ا|HD9486.5|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول مرام-- فصل دوم مرکز و مدت دوام-- فصل سوم عضویت-- فصل چهارم سرمایه و منابع مالی-- فصل پنجم طرز اداره-- فصل ششم هیات مدیره-- فصل هفتم هیأت عامل-- فصل هشتم هیأت نظار-- فصل نهم اسناد حصه-- فصل دهم امور مالی و طرز محاسبه-- فصل یاز ...

اساسنامه بانک انکشاف زراعتی افغانستان : فرمان نمبر (۲۹۴۷) تاریخ ۴۸-۱۱-۲ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-11-22 | 1348|99|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف و صلاحیت-- فصل سوم تاسیس-- فصل چهارم اورگان بانک-- فصل پنجم مجمع عمومی سهمداران-- فصل ششم شورای عالی-- فصل هفتم هیأت عامل-- فصل هشتم هیأت نظار-- فصل نهم قواعد مالی-- فصل دهم مواد نهائی. acku_risala ...

ضمیمه مقرره اجاره زمین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-15 | 1367|898|ض|K3534|رساله | بیشتر...

حالت انفاذ قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه وجود ندارد. ۱۰ شماره. مقرره اصلی این ضمیمه دریافت نگردید. acku_risalah_k3534_zwaat898_1367_n681_dari_title6.pdf ...

مقرره ذخایر احتیاطی غله جات و نباتات ریشه دار : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۹) تاریخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-07-25 | 1388|74|م|K3626|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم ایجاد ذخایر احتیاطی و استفاده از آن—فصل سوم تدارک غله جات—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_k3626_meem74_1388_n998_dari_title1.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه نمبر (۱) مقررات شماره دوم فرمان شماره هشتم شورای انقلابی در باره زمین ۲۱/ ۶/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-07-15 | 1361|99|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

اصل این فرمان دریافت نگردید. acku_risalah_k3871_3_fay99_1361_n517_dari_title2.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه شرکت کود کیمیاوی و خدمات زراعتی افغان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-15 | 1361|89|ض|S633|رساله | بیشتر...

شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۱۱) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۸۶۰) مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. اساسنامه اصلی این ضمیمه دریافت نگردید. acku_risalah_s633_zwaat89_1361_n505_dari_title6.pdf ...

اساسنامه شرکت کود کیمیاوی افغان : فرمان نمبر ۴۷۲ مؤرخه ۱۳۵۳/۵/۳مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-08-15 | 1353|52|الف|S633|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول تعریفات--فصل دوم تاسیس ومرام--فصل سوم تشکیلات--فصل چهارم مجمع عمومی سهمداران--فصل پنجم شورای عالی-- فصل ششم هیئات عامل--فصل هفتم هیئت نظار--فصل هشتم قواعد مالی و حسابی--فصل نهم مواد متفرقه. "مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۵۷۰) د ...