صفحه/نتیجه

قانون علفچر : فرمان نمبر ۳۷۰۱ مورخ ۱۹-۱۲-۱۳۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۱۲۸-۴۱۱۵ ۱۱حوت ۱۳۴۹ حضور اعلی حضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-19 | 1349|48|ف|QK938.M4|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۹۲ جلسۀ تاریخ ۱۰-۱۲-۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به قانون علفچر بداخل (۲۸) ماده که منظوری آن بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم ماده ۷۷ قانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تائید و نافذ میگردد."—از روی متن فرمان. شامل ۵ فص ...

فرمان شماره (۵۳۳) مورخ نوزدهم جوزا سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-06-01 | 1365|48|ف|K3620|رساله | بیشتر...

فرمانونه مالداري د عینی حقوقو اړوند قوانین وزارت عدلیه. کابل: ۲ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. Monday, August 9, 1937 ملغی. Animal rights-- Afghanistan Animals-- Law and legislation Animal welfare-- Moral and ethical aspects Hunting.Hunting ترجمه: حقوق حیوانات-- اف ...