صفحه/نتیجه

قانون تنظیم امور مالداری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۹) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-15 | 1396|29|ق|SF55.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های ادارۀ خدمات مالداری-- فصل سوم جواز فعالیت-- فصل چهارم شرایط تولید و تورید حیوانات و عوامل تولید مالداری– فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_sf55_a3_qaaf29_1396_n1275_dari_title3.pdf ...

فرمان شماره (۵۳۳) مورخ نوزدهم جوزا سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-05-31 | 1356|48|ف|K3620|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k3620_fay48_1356_n371_dari_title1.pdf ...