صفحه/نتیجه

قانون علفچر : فرمان نمبر ۳۷۰۱ مورخ ۱۹-۱۲-۱۳۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۱۲۸-۴۱۱۵ ۱۱حوت ۱۳۴۹ حضور اعلی حضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-19 | 1349|48|ف|QK938.M4|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۹۲ جلسۀ تاریخ ۱۰-۱۲-۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به قانون علفچر بداخل (۲۸) ماده که منظوری آن بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم ماده ۷۷ قانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تائید و نافذ میگردد."—از روی متن فرمان. شامل ۵ فص ...

قانون تنظیم امور مالداری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۹) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-15 | 1396|29|ق|SF55.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های ادارۀ خدمات مالداری-- فصل سوم جواز فعالیت-- فصل چهارم شرایط تولید و تورید حیوانات و عوامل تولید مالداری– فصل پنجم احکام متفرقه. ...

فرمان شماره (۵۳۳) مورخ نوزدهم جوزا سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-06-01 | 1365|48|ف|K3620|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k3620_fay48_1356_n371_dari_title1.pdf ...