انرژی و آب

Dari translation unavailable for .

قانون تنظیم امور آب

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، قانون تنظیم امور آب را که با اساس فیصلۀ شماره (۲۳) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۹۸ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۶) فصل و (۴۱) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان.

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۴۱ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده.

شامل ۶ فصل بوده : فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حکومتداری امور آب-- فصل سوم تنظیم منابع آب—فصل چهارم توزیع آب-- فصل پنجم هماهنگی ادارات ذیربط– فصل ششم احکام متفرقه.

Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .

اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی قابل تجدید (ایرینا)

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، الحاق افغانستان اساسنامۀ آژانس بین المللی انرژی قابل تجدید (ایرینا) را که براساس مصوبات شماره (۷۷) مؤرخ ۲۷/۸/۱۳۹۱ ولسی جرگه و شماره (۷۴) مؤرخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۱ مشرانو جرگه شورای ملی بداخل یک مقدمه، (۲۰) ماده تصدیق گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان.

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۰ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده.

اساسنامه مؤسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق

اساسنامه موسسه خدمات انجنیری و مشورتی آب و برق تاسیس و مرام : سرمایه : تشکیلات ووظایف : هئیت عامل.