صفحه/نتیجه

اساسنامه انستیتوت سروی پروژه سازی منابع آب و برق : بوزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-07-15 | 1359|52|الف|TK1001|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۵۴۲)) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۲۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۲۸۴) مورخ ۱۳۵۹/۵/۱۹ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 6 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشکیل، فصل سوم: صلاحیت ها و وظایف، ف ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر وضع نشان خورشید آزادی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-09-30 | 1360|48|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5569_fay48_1360_n497_dari_title2.pdf ...

قانون تنظیم خدمات انرژی برق : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۶۷ تاریخ ۸/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-06-17 | 1394|29|ق|TK3091|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تنظیم فعالیت خدمات انرژی برق – فصل سوم احداث، ساختمان و مونتاژ تاسیسات تولید انرژی برق – فصل چهارم تعرفه ها – فصل پنجم رقابت – فصل ششم اتصال ذات البینی شبکه و دسترسی به آن – فصل هفتم دسترسی به ملکیت ها – ف ...

قانون انرژی هستوی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۶۹ تاریخ ۸/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-06-30 | 1394|29|ق|TK9145|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم جواز نامه. acku_risalah_tk9145_qaaf29_1394_n1182_dari_title1.pdf ...

قانون تنظیم خدمات انرژی برق : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۱۲۳) تاریخ ۵/۷/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-27 | 1395|29|ق|TK1001|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم فعالیت خدمات انرژی برق-- فصل سوم احداث، ساختمان و مونتاژ تاسیسات تولید انرژی برق-- فصل چهارم تعرفه ها-- فصل پنجم رقابت-- فصل ششم اتصال ذات البینی شبکه و دسترسی به آن—فصل هفتم دسترسی به ملکیت ها—فصل هشت ...

قانون آب : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر تصویب قانون آب شهر کابل۱۸ قوس ۱۳۶۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-30 | 1360|29|ق|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم امور استفاده از منابع آب-- فصل سوم استفاده از آب در زراعت-- فصل چهارم استفاده از آب در امور غیر زراعتی-- فصل پنجم حفاظت منابع آب-- فصل ششم حل و فصل منازعات و مسوولیت ها-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_r ...

قـــــــــــــانـــــــــــــون محصــــــــــــــــــــــول آب نـــــــــــــل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-03-31 | 1358|29|ق|HD1691|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصــــــــــــــــــــــــل اول احــــــــــــــــــــکام عمـــــــــــومــــــــــــــی-- فصــــــــــــــل دوم حـــــــــــــق الامتـــــیاز و محصـــــــــــــــــول آب نـــــــــــل-- فصـــــــــــــــــــــــل ســـــــــــــــــــــ ...

اساسنامه فابریکات کود و برق مزارشریف : فرمان شماره (۹) مورخ پنجم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-15 | 1357|572|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم امور مالی و بیلانس-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم صلاحیت و وظایف-- فصل پنجم انحلال و تصفیه تصدی—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_alif572_1357_n394_dari_title2.pdf ...