صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی چوب : فرمان شماره (338) مورخه 10 /3/1353 مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-01 | 1354 |52|ا|K3884|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم-- فصل چهارم-- فصل پنجم امور مالی و متفرقه. "مجلس وزارء تحت فیصله شماره (979) درجلسه تاریخی 7/3/1354 با ملاحظه ورقه عرض مورخ 7/3/54 وزارت عدلیه اساسنامه مؤسسه چوب را بشکل تصدی انتفاعی دولت در چوکات و ...