صفحه/نتیجه

ضمیمه نمبر (۱) قانون موسسه خدمات طب عدلی منتشره جریده رسمی شماره (۴۹۳) ۱۴/۸/۱۳۶۰ : مصوبه جلسه عمومی مجلس سنا ج.ا شماره ۶-۲ تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۷۱ تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-30 | 1369|89|ض|K3601|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مؤسسه خدمات طب عدلی، شماره 15: شماره مسلسل 493 به نشر رسیده. acku_risalah_k3601_zwaat89_1369_n735_dari_title2.pdf ...

فرمان شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان نمبر : ۱۴۰۷ تاریخ: ۱۳۷۶/۸/۱ در مورد تعدیل بعضی مواد قانون درملتون ها

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-06-15 | 1376 |48|ف|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_rs100_4_a34_fay48_1376_n784_dari_title7.pdf ...

مقرره طبابت در معاینه خانه های شخصی و کلنیک های تشخیصیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-06-15 | 1376|74|م|K3601|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت ها و صلاحیت ها-- فصل سوم امتیاز شعبات تشخیصیه-- فصل چهارم جوازو مالیات فصل پنجم. acku_risalah_k3601_meem74_1376_n784_dari_title6.pdf ...

مقرره امور دواسازی و درملتونها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-07-15 | 1376|74|م|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

شامل 6 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تورید ادویه و سامان آلات و مواد طبی-- فصل سوم تثبیت و راجسترکمپنی های مولد ادویه و سامان آلات و مواد طبی در داخل کشور و راجسترکمپنی های خارجی-- فصل چهارم درملتون ها-- فصل پنجم تادیب، مجازات و تعقیب عدلی-- ف ...

مقررۀ طبابت در كلنیك های شخصی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-15 | 1359|74|م|K3601|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۴۷۷)) در جلسه تاریخی ۱۱ر۵ر۱۳۵۹ با ملاحظۀ ورقه عرض شماره (۱۱۴۷) مورخ ۲۹ر۴ر۱۳۵۹ وزارت عدلیه مراتب اتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: صلاحیت ها، فصل سوم: حق الزحمه، فصل چ ...

لایحه حق الزحمۀ معاینات و تداوی منسوبین طب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-12-09 | 1343|29|ل|K3601|رساله | بیشتر...

این لایحه تحت عنوان حق الزحمه معاونین دوکتور (2) در شماره مسلسل 23 به نشر رسیده. acku_risalah_k3601_laam82_1343_n22_dari_title2.pdf ...

مقرره صحت روانی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۴۰)تاریخ ۲۰ /۱۲/۱۳۶۵ درمورد مقرره صحت روانی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|74|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل،وظایف وصلاحیت های ارگانهای صحت روانی-- فصل سوم تداوی-- فصل چهارم حقوق اشخاص دارای اختلال روانی ومکلفیت های قیم آنها-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می ...

مقرره اداره بررسی سینتری وضد اپید یمیکی دولتی جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-03-02 | 1362|74|م|RA990.A3|رساله | بیشتر...

شامل۶ فصل میباشد، فصل اول(احکام عمومی) ماده ۱-۴، فصل دوم(وظایف اداره بررسی سینتری و ضدا پیدیمیکی دولتی)ماده ۵-۶، فصل سوم(تشکیل اداره بررسی سینتری وضداپید یمیکی دولتی)ماده ۷-۸، فصل چهارم(رهبری اداری بررسی سینتری وضداپید یمیکی دولتی)ماده ۹-۱۴، فصل پنجم(صلاح ...

اساسنامهٔ تصدی کود کیمیاوی و خدمات زراعتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره: (۳۵) تاریخ: ۳/۹/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|525|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_alif525_1421_n795_dari_title14.pdf ...