صفحه/نتیجه

لایحه حق الزحمۀ معاینات و تداوی منسوبین طب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-12-09 | 1343|29|ل|K3601|رساله | بیشتر...

این لایحه تحت عنوان حق الزحمه معاونین دوکتور (2) در شماره مسلسل 23 به نشر رسیده. acku_risalah_k3601_laam82_1343_n22_dari_title2.pdf ...

مقرره کمیسیون ملی صحت عامه : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۷۵ تاریخ ۲۲/۷/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1410-06-08 | 1368|74|م|RA990.A3 |رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل کمیسیون-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_ra990_a3_meem74_1368_n707_dari_title4.pdf ...

تعدیل ماده (۱۵) قانون درملتونها منتشره شماره (۵۱۳) مورخ ۱۵/۵/ ۶۱ جریده رسمی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۲ تاریخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده (۱۵) قانون درملتون ها: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۵۶۲ تاریخ ۱۰/ ۴/ ۱۳۶۸ توشیح تعدیل ماده (۱۵) قانون درملتونها

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-05-02 | 1368|74|ت|RS122.5|رساله | بیشتر...

: "مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنج قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده پانزده قانون درملتونها را که بداخل دو ماده طی مصوبه شماره (۳۲) مورخ ۲۹/ ۱/ ۱۳۶۸ شورای وزیران جمهوری افغانستان به تصویب رسیده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. 2 شماره ...

ضمیمه نمبر (۱) مقرره نشانها مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان منتشره شماره (۶۸۵)مورخ ۳۰/ ۱۲/ ۱۳۶۷ جریده رسمی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱۰)تاریخ ۸/ ۱/ ۱۳۶۸ در مورد ضمیمه شماره (۱) مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-05-02 | 1368|89|ض|KNF 1364|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان طرح مقرره نشانها ،مدالها و القاب افتخارى جمهورى افغانستان ،درشماره 22: شماره مسلسل 685 (30 دلو 1367)به نشررسیده. acku_risalah_knf1364_zwaat89_1367_n ...

ضمیمه نمبر (۱) قانون موسسه خدمات طب عدلی منتشره جریده رسمی شماره (۴۹۳) ۱۴/۸/۱۳۶۰ : مصوبه جلسه عمومی مجلس سنا ج.ا شماره ۶-۲ تاریخ ۲۹/۸/۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۷۱ تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-30 | 1369|89|ض|K3601|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مؤسسه خدمات طب عدلی، شماره 15: شماره مسلسل 493 به نشر رسیده. acku_risalah_k3601_zwaat89_1369_n735_dari_title2.pdf ...

مقرره استاف اکسریز (رادیولوژی) : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-07-15 | 1359|74|م|K1763|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۵۴۱)) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۲۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۳۲۱) مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۶ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن فرمان. شامل 3 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: حقوق و امتیازات، فصل سوم: احکا ...

مقرره توحید و انسجام تشخیص مریضان قابل علاج در خارج کشور : مصوبه شورای وزیران ج، ا شماره ۴۵۴ تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1371-01-17 | 1371|74|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران ج، ا تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و مکلفیت ادارات مربوط-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_ra541_a3_meem74_1371_n765_dari_title6.pdf ...

مقرره امور دواسازی و درملتونها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-07-15 | 1376|74|م|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

شامل 6 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تورید ادویه و سامان آلات و مواد طبی-- فصل سوم تثبیت و راجسترکمپنی های مولد ادویه و سامان آلات و مواد طبی در داخل کشور و راجسترکمپنی های خارجی-- فصل چهارم درملتون ها-- فصل پنجم تادیب، مجازات و تعقیب عدلی-- ف ...

مقرره طبابت در معاینه خانه های شخصی و کلنیک های تشخیصیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-06-15 | 1376|74|م|K3601|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت ها و صلاحیت ها-- فصل سوم امتیاز شعبات تشخیصیه-- فصل چهارم جوازو مالیات فصل پنجم. acku_risalah_k3601_meem74_1376_n784_dari_title6.pdf ...

فرمان شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان نمبر : ۱۴۰۷ تاریخ: ۱۳۷۶/۸/۱ در مورد تعدیل بعضی مواد قانون درملتون ها

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-06-15 | 1376 |48|ف|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_rs100_4_a34_fay48_1376_n784_dari_title7.pdf ...