صفحه/نتیجه

مقررۀ معاینه خانه ها : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۲۰/ ۵/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-06-26 | 1393|324|م|RA990.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم ایجاد معاینه خانه ها – فصل سوم مکلفیت ها – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_ra990_a3_meem324_1393_n1148_dari_title2.pdf ...

پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ کشیدن سگریت : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|92|پ|KNF13|رساله | بیشتر...

"تمام مسؤلین محترم اگاه باشند که در آینده کشیدن سگریت مطلق منع میباشد در قسمت جواز و عدم جواز آن کسی حرف نزند"-- از روی متن. acku_risalah_knf13_pay92_1420_n788_dari_title5.pdf ...

مقررۀ مراکز صحی خصوصی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۱۸-۲-۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-05-21 | 1391|78|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ایجاد مراکز صحی خصوصی-- فصل سوم استخدام-- فصل چهارم کمیسیون ها – فصل پنجم مکلفیت های مراکز صحی خصوصی – فصل ششم احکام تأدیبی – فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_ra541_a3_meem78_1391_n1084_dari_title1.pdf ...

مقرره زباله های طبی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۳) تاریخ ۲۰-۱۱-۱۳۹۵: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۳۱) تاریخ ۲۱-۱-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-04-20 | 1396|74|م|TD171.5.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم مکلفیت متصدی زباله های طبی—فصل سوم معیار های تنظیم زباله های طبی—فصل چهارم مسئولیت های ادارات ذیربط—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_td171_5_a34_meem74_1396_n1263_dari_title1.pdf ...

مقررۀ حق الاجرت (فیس) در مراکز صحی دولتی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۱۸-۵-۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۴۷۴) تاریخ ۱۴-۸-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-08 | 1396|74|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حق الاجرت (فیس)– فصل سوم نظارت از اخذ حق الاجرت (فیس)– فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_ra541_a3_meem74_1396_n1274_dari_title3.pdf ...

ضمیمۀ شماره (۱) قانون صحت عامه در مورد شورای طبی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸-۶-۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۵) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-27 | 1396|89|ض|RA541.A3|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون صحت عامه، در شماره مسلسل ۱۰۰۴ (۲۱ قوس ۱۳۸۸) به نشر رسیده. acku_risalah_ra541_a3_zwaat89_1396_n1278_dari_title2.pdf ...