صفحه/نتیجه

قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان : مصوبه دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره ۷ تاریخ ۳۱/۲/۱۳۷۰ در باره صدور فرمان شماره (۱۵۵۶) مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ محترم رئیس جمهور افغانستان در مورد عدم توشیح قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-16 | 1370|29|ق|GB5014|رساله | بیشتر...

شامل 4 میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_gb5014_qaaf29_1370_n750_dari_title3.pdf ...

قانون حفاظت طبیعت : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره: (۳۵) تاریخ: ۳/۹/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|QH77 A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیر حفاظت جو زمین (اتموسفیر)-- فصل سوم تدابیر حفاظت محیط حیوانی و نباتی (بیوسفیر)-- فصل چهارم تدابیر حفاظت زمین و اعماق آن (لیتوسفیر)-- فصل پنجم تدابیر حفاظت آب و جلوگیری از اثرات مضر بر آن (هایدروسفیر)—فص ...

قانون حفاظت طبیعت : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۲۲۸ تاریخ۱۸ر۹ر۱۳۶۵ درباره تصویب قانون حفاظت طبیعت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-12-15 | 1365|29|ق|QH75|رساله | بیشتر...

: شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیرحفاظت جوزمین (اتموسفیر)-- فصل سوم تدابیرحفاظت محیط حیوانی ونباتی (بیوسفیر)-- فصل چهارم تدابیرحفاظت زمین واعماق آن (لیتوسفیر)-- فصل پنجم تدابیرحفاظت آب وجلوگیری ازاثرات مضربرآن (هایدروسفیر)-- فصل ششم تد ...

قانون محیط زیست : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دربارهٔ انفاذ قانون محیط زیست شماره (۱۱۲) تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۱۹۷) تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-10-29 | 1384|83|ق|K3585|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیت های ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست-- فصل سوم تنظیم همه جانبه فعالیت های محیط زیستی-- فصل چهارم کنترول همه جانبه آلودگی ها-- فصل پنجم تدابیرحفاظت وتنظیم منابع آب-- فصل ششم تنوع حیات، حفاظت وتنظیم مناب ...

قانون مبارزه با حوداث در امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|98|ق|GB5008.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و فعالیت هیئت (کمیسیون) ملی-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_gb5008_a34_qaaf98_1422_n797_dari_title3.pdf ...

مقررۀ ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|49|م|HG9979|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_hg9979_meem49_1422_n797_dari_title11.pdf ...

قانون محیط زیست : شورای ملی مشرانو جرگه مصوبهٔ مشرانو جرگه در مورد قانون محیط زیست شماره (۲۷)مؤرخ ۵/۹/۱۳۸۵: شورای ملی ولسی جرگه مصوبهٔ ولسی جرگه در مورد قانون محیط زیست شماره (۶۸) مؤرخ ۲۰/۷/۱۳۸۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دربارهٔ توشیح قانون محیط زیست شماره (۸۲)مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۸۵: جمهوری اسلامي افغانستان محترم سرور دانش وزیر عدلیه شماره (۱۵۹۴۲)مؤرخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-05 | 1385|98|ق|K3585|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تنظیم همه جانبه فعالیت های محیط زیستی-- فصل چهارم کنترول همه جانبه آلودگی ها-- فصل پنجم تدابیر حفاظت و تنظیم منابع آب-- فصل ششم تنوع حیات، حفاظت و تنظیم منابع طبیعی-- فصل هفتم معلو ...