صفحه/نتیجه

مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-20 | 1388|74|م|K3585|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وسایط نقلیه و سایر وسایل موتوردار—فصل سوم فابیکه ها، کارخانه ها، منابع تجارتی و خانگی و متفرقه—فصل چهارم کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا—فصل پنجم احکام مؤیدات—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k3585_meem7 ...

مقررۀ کاهـش وجلوگیری از آلودگی صوتی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تصویب مقررۀ شماره (۳۹) تاریخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۴: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد مقررۀ شماره (۷۲) تاریخ ۱۰/ ۱/ ۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-01-30 | 1395|76|م|K3585|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ممنوعیت ها ومحدودیت های آلوده کننده صوتی-- فصل سوم مکلفیت وزارت ها وادارات-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k3585_meem76_1395_n1210_dari_title4.pdf ...

مقررۀ ارزیابی اثرات محیط زیستی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۵) تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-12-20 | 1386|742|م|TD171.5.A34|رساله | بیشتر...

"مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی را که بداخل (۳) فصل و (۱۲) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور می دارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طی مراحل درخواستی ها-- فصل سوم احکام متف ...

مقررۀ ارزیابی اثرات محیط زیستی اجتماعی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۳) تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۰۱۶) تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-18 | 1396|744|م|TD171.5.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اجازه نامه محیط زیستی اجتماعی-- فصل سوم طرزتهیه و ارایه گزارش. شمامل ۸ ضمیمه میباشد. acku_risalah_td171_5_a34_meem744_1396_n1276_dari_title1.pdf ...

قانون کنترول تنباکو و دخانیات : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۱۳۶) تاریخ ۴/۸/۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۶) تاریخ ۹/۱۰/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-11-28 | 1393|28|ق|SB272.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اجازه نامه وممنوعیت-- فصل سوم پیش زمینه ها به منظور ها ترک استفاده از سگرت و سایر محصولات تنباکو-- فصل چهارم مکلفیت های وزارت ها و ادارات-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_sb272_a34_qaaf28_1393_n1162_da ...

کنوانسیون باسل در بارۀ کنترول، انتقالات فرامرزی زباله های خطرناک و دفع آنها : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه تصدیق مشرانو جرگه شماره (۷۳) تاریخ ۱۰/ ۱۰/ ۱۳۹۱: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه تصدیق ولسی جرگه شماره (۷۵) تاریخ ۲۷/ ۸/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۳) تاریخ ۸/ ۱۲/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-06-05 | 1393|999|ک|TD171.5.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۹ ضمیمه میباشد: ضمیمۀ شماره (۱) کتگوری های زباله که باید کنترول شود – ضمیمۀ شماره (۲) طبقه بندی زباله های که نیاز به توجه خاص دارند – ضمیمۀ شماره (۳) لست مشخصات زباله های خطرناک – ضمیمۀ شماره (۴) عملیات دفغ – ضمیمۀ شماره ۵ (الف) اطلاعاتی که هنگام اطل ...