صفحه/نتیجه

مقرره تنظیف و سرسبزی شهر ها : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۶ تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-03-02 | 1369|74|م|JS78|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیف و پاک کاری-- فصل سوم سرسبزی-- فصل چهارم احکام تادیبی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_JS78_meem74_1369_n716_Dari_title2.pdf ...

قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان : مصوبه دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره ۷ تاریخ ۳۱/۲/۱۳۷۰ در باره صدور فرمان شماره (۱۵۵۶) مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ محترم رئیس جمهور افغانستان در مورد عدم توشیح قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-16 | 1370|29|ق|GB5014|رساله | بیشتر...

شامل 4 میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_gb5014_qaaf29_1370_n750_dari_title3.pdf ...

قانون حفاظت طبیعت : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره: (۳۵) تاریخ: ۳/۹/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|QH77 A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیر حفاظت جو زمین (اتموسفیر)-- فصل سوم تدابیر حفاظت محیط حیوانی و نباتی (بیوسفیر)-- فصل چهارم تدابیر حفاظت زمین و اعماق آن (لیتوسفیر)-- فصل پنجم تدابیر حفاظت آب و جلوگیری از اثرات مضر بر آن (هایدروسفیر)—فص ...

قانون حفاظت طبیعت : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۲۲۸ تاریخ۱۸ر۹ر۱۳۶۵ درباره تصویب قانون حفاظت طبیعت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-12-15 | 1365|29|ق|QH75|رساله | بیشتر...

: شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیرحفاظت جوزمین (اتموسفیر)-- فصل سوم تدابیرحفاظت محیط حیوانی ونباتی (بیوسفیر)-- فصل چهارم تدابیرحفاظت زمین واعماق آن (لیتوسفیر)-- فصل پنجم تدابیرحفاظت آب وجلوگیری ازاثرات مضربرآن (هایدروسفیر)-- فصل ششم تد ...

قانون محیط زیست : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دربارهٔ انفاذ قانون محیط زیست شماره (۱۱۲) تاریخ ۲۷/۹/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۱۹۷) تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-10-29 | 1384|83|ق|K3585|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیت های ادارۀ ملی حفاظت محیط زیست-- فصل سوم تنظیم همه جانبه فعالیت های محیط زیستی-- فصل چهارم کنترول همه جانبه آلودگی ها-- فصل پنجم تدابیرحفاظت وتنظیم منابع آب-- فصل ششم تنوع حیات،حفاظت وتنظیم منابع ...

قانون مبارزه با حوداث در امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-08-08 | 1422|98|ق|GB5008.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و فعالیت هیئت (کمیسیون) ملی-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_gb5008_a34_qaaf98_1422_n797_dari_title3.pdf ...

مقررۀ ادارۀ آمادگی مبارزه با حوادث : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-08-08 | 1422|49|م|HG9979|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_hg9979_meem49_1422_n797_dari_title11.pdf ...

قانون محیط زیست : شورای ملی مشرانو جرگه مصوبهٔ مشرانو جرگه در مورد قانون محیط زیست شماره (۲۷)مؤرخ ۵/۹/۱۳۸۵: شورای ملی ولسی جرگه مصوبهٔ ولسی جرگه در مورد قانون محیط زیست شماره (۶۸) مؤرخ ۲۰/۷/۱۳۸۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان دربارهٔ توشیح قانون محیط زیست شماره (۸۲)مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۸۵: جمهوری اسلامي افغانستان محترم سرور دانش وزیر عدلیه شماره (۱۵۹۴۲)مؤرخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-05 | 1385|98|ق|K3585|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تنظیم همه جانبه فعالیت های محیط زیستی-- فصل چهارم کنترول همه جانبه آلودگی ها-- فصل پنجم تدابیر حفاظت و تنظیم منابع آب-- فصل ششم تنوع حیات، حفاظت و تنظیم منابع طبیعی-- فصل هفتم معلو ...

مقررهٔ کنترول مواد مخرب لایهٔ اوزون : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۰) تاریخ: ۲۶/۴/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-05-15 | 1385|74|م|QH77 A3|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ کنترول مواد مخرب لایهٔ اوزون که بداخل (۳) فصل و (۱۸) ماده با ضمایم آن از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان به تصویب رسیده منظور است."—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مراحل و اعطای اجازه نامه-- فصل ...

کنوانسیون حفاظت از گونه های حیوانات مهاجر وحشی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۵ تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-05 | 1394|99|ک|K3620|رساله | بیشتر...

Conventions Environment Public International Law وزارت عدلیه. کابل: ۳۰ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۲۰ Tuesday, October 27, 2015 نافذ. Animal rights-- Afghanistan Animals--Law and legislation Animal welfare-- Law and legislation ترجمه: حقوق حیوانات-- افغانستان حی ...