صفحه/نتیجه

میثاق حقوق سیاسی زنان : فرمان تقنینی شماره (۶۴۵- ۲۳۵۱) مورخ ۶ میزان ۱۳۴۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-10-17 | 1345|92|م|JQ1769.A5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_jq1769_a5_meem92_1345_n69_dari_title1.pdf ...

اساسنامه انجمن رهنمای خانواده : فرمان نمبر ۱۹۲۵ مؤرخ ۲۱/۶/۱۳۵۰ دارالانشاء مجلس عالی وزراء صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-06-31 | 1350|52|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول شرایط عمومی-- فصل دوم وظایف انجمن رهنمایی خانواده-- فصل سوم عضویت انجمن رهنمای خانواده-- فصل چهارم دارایی انجمن رهنمای خانواده-- فصل پنجم انحلال و الغای انجمن رهنمای خانواده-- فصل ششم مواد متفرقه. acku_risalah_knf13_alif52_1350_ ...

قانون منع خشونت علیه زن : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹۱) تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-10 | 1388|29|ق|HQ1735.6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تدابیر وقایوی و حمایوی—فصل سوم احکام جزائی—فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hq1735_6_qaaf29_1388_n989_dari_title1.pdf ...

قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله شماره مسلسل (۲۵۵) تاریخ فیصله ۲۰/۱۰/۱۳۹۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۲۸۶۳) تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-10-09 | 1396|29|ق|HQ1735.6|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیر و قایوی غرض جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال-- فصل سوم ارایه و بررسی شکایات مربوطه به آزار و اذیت زنان و اطفال. acku_risalah_hq1735_6_qaaf29_1396_n1280_dari_title3.pdf ...

قانون مراسم عروسی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله شماره (۱۵۶) تاریخ ۵/۲/۱۳۹۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۲۷۷۳) تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-10-09 | 1396|29|ق|HQ666.6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم محافل عروسی-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hq666_6_qaaf29_1396_n1280_dari_title2.pdf ...

تعدیل برخی از مواد قانون منع خشونت علیه زن : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۹) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-15 | 1396|742|ت|HQ1236.5.A3|رساله | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_hq1236_5_a3_tay742_1396_n1286_dari_title1.pdf ...

مقرره مراکز حمایوی زنان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقرره مراکز حمایوی زنان شماره ۲۱ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-20 | 1390|74|م|HQ1236.5.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، وظایف و صلاحیت ها – فصل سوم طرز حمایت و حالات رفع – فصل چهارم حقوق زنان تحت حمایت – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_hq1236_5_a3_meem74_1390_n1058_dari_title1.pdf ...

مقرره منع آزار و اذیت زنان : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲۱ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-11 | 1394|74|م|HQ1735.6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم ارائه شکایت در مورد آزار و اذیت زنان– فصل سوم بررسی شکایات مربوط به آزار و اذیت زنان– فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hq1735_6_meem74_1394_n1185_dari_title2.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ حقوق زنان در اجتماع شماره ۱۰۴ تاریخ ۱۸/۵/۱۴۱۹ هـ.ق /

Kabul: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|48|ف|HQ1236.5.A3|رساله | بیشتر...

از آنجائیکه زن در شریعت اسلامی دارای حقوق شرعی خود میباشد که با بدست آوردن آن حیثیت و مقام وی بلند و حیا و پرده اش محفوظ میگردد. مگر بد بختانه در جامعۀ افغانی نسبت رواجهای بد و غیر شرعی، زن از این حقوق شرعی خود محروم وبا وی ظلم های گوناگون صورت میگیرد لذا ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ حقوق زنان در اجتماع شماره (۱۰۴) تاریخ ۱۷/۵/۱۴۱۹ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|48|ف|JX1015.A32|رساله | بیشتر...

"از آنجائیکه زن در شریعت اسلام دارای حقوق شرعی خود میباشد که با بدست آوردن آن حیثیت و مقام وی بلند و حیا و پرده اش محفظو میگردد"-- از روی متن. acku_risalah_jx1015_a32_fay48_1422_n799_dari_title19.pdf ...