صفحه/نتیجه

اساسنامه انجمن زنان : فرمان شماره ۱۵۶ مورخ ۴/ ۲/۱۳۵۴ مقام منبع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1354-03-01 | رسالهHQ1236 ف48 1354 | بیشتر...

شامل 6 فصل میباشد: فصل اول، (عنوان و مرام)ماده 1: فصل دوم، (وظایف د میرمنو ټولنه)ماده 2: فصل سوم، (عضویت ها) ماده 3-11: فصل چهارم، (بودجه و سرمایه) ماده 12-20: فصل پنجم، (تشکیلات) ماده 21-31: فصل ششم (احکام متفرقه) ماده 32-37. ...

فرمان شماره (1323) مورخه 19/12/1353 مقام صدارت عظمی : ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-10 | 1354|48|ف|K1772|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (866) درجلسه تاریخی 13/12/53 با ملاحظه ورقه عرض شماره (6932) مورخه 13/13/1353 وزارت معادن و صنایع راجع به استخدام زنان در کارهای زیرمینی مراتب اتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان ...

مقرره کمیسیون های حقوقی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل۱۲/۶/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-08-15 | 1363 |74|م|HQ1236.5.A3|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده 1-5، فصل دوم (تشکیل و طرز فعالیت کمیسیون های حقوقی) ماده 6-11، فصل سوم (وظایف و صلاحیت های کمیسیون های حقوقی) ماده 12-17، فصل چهارم (احکام نهایی) ماده 18-22. acku_risalah_hq1236_5_meem74_1363_n569_dari_title1. ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ حقوق زنان در اجتماع شماره (۱۰۴)تاریخ ۱۷/۵/۱۴۱۹ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|48|ف|JX1015.A32|رساله | بیشتر...

"از آنجائیکه زن در شریعت اسلامیدارای حقوق شرعی خود میباشد که با بدست آوردن آن حیثیت و مقام وی بلند و حیاو پرده اش محفظو میگردد"-- از روی متن. acku_risalah_jx1015_a32_fay48_1422_n799_dari_title19.pdf ...

مقرره مراکز حمایوی زنان : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقرره مراکز حمایوی زنان شماره ۲۱ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-20 | 1390|74|م|HQ1236.5.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، وظایف و صلاحیت ها – فصل سوم طرز حمایت و حالات رفع – فصل چهارم حقوق زنان تحت حمایت – فصل پنجم احکام متفرقه. ...

مقرره منع آزار و اذیت زنان : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲۱ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-11 | 1394|74|م|HQ1735.6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم ارائه شکایت در مورد آزار و اذیت زنان– فصل سوم بررسی شکایات مربوط به آزار و اذیت زنان– فصل چهارم احکام نهائی. ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ حقوق زنان در اجتماع شماره ۱۰۴ تاریخ ۱۸/۵/۱۴۱۹ هـ.ق /

Kabul: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|48|ف|HQ1236.5.A3|رساله | بیشتر...

از آنجائیکه زن در شریعت اسلامی دارای حقوق شرعی خود میباشد که با بدست آوردن آن حیثیت و مقام وی بلند و حیا و پرده اش محفوظ میگردد. مگر بد بختانه در جامعۀ افغانی نسبت رواجهای بد و غیر شرعی، زن از این حقوق شرعی خود محروم وبا وی ظلم های گوناگون صورت میگیرد لذا ...