صفحه/نتیجه

مقرره حمایت و تقویت تغذی با شیر مادر : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی شماره (۵۲) تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-10 | 1387|742|م|RJ216|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ حمایت و تقویت تغذی با شیر مادر را که به داخل (۵) فصل و (۲۸) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور می دارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ممنوعیت ها-- فصل سوم مواد معلومات ...

مقرره تنظیم امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۳) تاریخ ۵/۱۲/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-10 | 1387|726|م|HV8532.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز پذیرش-- فصل سوم حقوق طفل مظنون، متهم یا محکوم به حجز-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های ادارات مراکز اصلاح-- فصل پنجم انتقال اطفال تحت حجز—فصل ششم محدودیت ها-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_hv8532_a34_me ...

مقرره کودکستانها وشیرخوارگاه ها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۸۶) تاریخ ۱۳۶۵/۴/۲۱ درمورد مقرره کودکستان ها وشیرخوارگاه ها

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-09-15 | 1365|74|م|LB1169|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سازماندهی فعالیت های کودکستان ها وشیرخوارگاه ها--فصل سوم تأمینات مادی ومالی--فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_lb1169_me ...

قانون حمایت حقوق طفل : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۶۲) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-20 | 1397|23|ق|KNF515.5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون حمایت حقوق طفل را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۱۶) فصل و (۱۰۸) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دار ...

میثاق حقوق طفل در اسلام : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۹۱) تاریخ ۹-۳-۱۳۹۵: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۹۳) تاریخ ۱۵-۲-۱۳۹۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۱) تاریخ ۱۵-۱۱-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-05 | 1397|92|م|KNF515.5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبۀ شماره (۱۹۳) مؤرخ ۱۵/۲/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۱۹۱) مؤرخ ۹/۳/۱۳۹۵ مشرانو جرگه شورای ملی، مبنی بر تصدیق میثاق طفل در اسلام در یک مقدمه، و (۲۶) ماده را که منجر به الحاق جمهوری اسلامی اف ...

مقررۀ پرورشگاه ها : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۶۵) تاریخ ۱-۴-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-08-25 | 1398|724|م|HV990.A3|رساله | بیشتر...

"مقررۀ پرورشگاه ها را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۴۲) ماده تصوب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۴۲ ماده به ادامه مقرره به ...