صفحه/نتیجه

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد طرز نگهداری و تربیت اطفال تحت حجز در مراکز اصلاح و ترتیب اطفال و نوجوانان شماره: (۲) تاریخ: ۱۰/۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|48|ف|HV8532|رساله | بیشتر...

"به منظور تربیه سالم، اصلاح و تجدید تربیت اطفال و نوجوانان متخلف از قانون که تحت حجز قرار می ګیرند، مراتب ذیل را منظور میدارم:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8532_fay48_1382_n806_dari_title3.pdf ...

مقررهٔ تنظیم امور دارالایتام : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422 |74|م |HV965|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۵ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط پذیرش در دارالایتام-- فصل سوم طرز ادارهٔ دارالایتام-- فصل چهارم امور مالی. acku_risalah_hv965_meem74_1422_n796_dari_ ...

مقررۀ شیرخوارگاه ها و کودکستان ها : مصوبۀ شوران وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸) تاریخ ۵/ ۸/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-11-20 | 1392|744|م|LB1169|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم پذیرش اطفال در شیر خوارگاه ها وکودکستان ها – فصل سوم تأمینات – فصل چهارم شیرخوارگاه ها وکودکستان های خصوصی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_lb1169_meem744_1392_n1126_dari_title3.pdf ...

قانون سرپرستی اطفال : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۱۰۹) تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۵) تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-01-23 | 1393|945|ف|KNF515.5|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم شرایط، حقوق ووجایب سرپرست – فصل سوم اجراآت قضایی – فصل چهارم انصراف وفسخ سرپرستی – فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_knf515_5_fay945_1393_n1130_dari_title1.pdf ...