صفحه/نتیجه

مقرره تغذی اطفال به عوض شیر مادر : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیك افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۶) تاریخ ۲۷/۵/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-11-30 | 1366|74|م|RJ216|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیك افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تبلیغ، ترویج و آموزش در مورد عوضی های شیر مادر-- فصل سوم تورید، تولید و لیبل گذاری-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_rj ...

اساسنامۀ (پرورشگاه وطن) : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-06-15 | 1360|52|الف|HV965|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شمارۀ (۳۰۲۵) در جلسۀ تاریخی ۱/۶/۱۳۶۰ با ملاحظۀ ورقه عرض شماره (۱۳۶۷) مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صلاحیت ها، فصل سوم: شرایط ...

مقرره ریاست عمومی پرورشگاه وطن وابسته به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۴۱) ۷/۱۱/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-30 | 1364|68|م|HV965|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و مکلفیت ها-- فصل سوم تشکیل و سازماندهی فعالیت-- فصل چهارم احکام نهایی. "پیرامون مقرره ریاست عمومی پرورشگاه وطن وابسته به شورای وزیران جمهوری موکراتیک افغانستان شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانس ...

مقرره حمایت و تقویت تغذی با شیر مادر : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی شماره (۵۲) تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-10 | 1387|742|م|RJ216|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ حمایت و تقویت تغذی با شیر مادر را که به داخل (۵) فصل و (۲۸) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور می دارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ممنوعیت ها-- فصل سوم مواد معلومات ...

مقرره کودکستانها وشیرخوارگاه ها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۸۶) تاریخ ۱۳۶۵/۴/۲۱ درمورد مقرره کودکستان ها وشیرخوارگاه ها

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-09-15 | 1365|74|م|LB1169|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سازماندهی فعالیت های کودکستان ها وشیرخوارگاه ها--فصل سوم تأمینات مادی ومالی--فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_lb1169_me ...