صفحه/نتیجه

مقرره مؤسسه دارالتادیب : فرمان (۴) ۱۳/ ۱/ ۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-05-14 | 1420|74|م|HV8501|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل—فصل سوم وظایف و صلاحیت ها—فصل چهارم تامینات مادی—فصل پنجم وظایف سایر ادارات--فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_hv8501_meem74_1420_n786_dari_title8.pdf ...

مقرره تنظیم امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۳) تاریخ ۵/۱۲/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-10 | 1387|726|م|HV8532.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز پذیرش-- فصل سوم حقوق طفل مظنون، متهم یا محکوم به حجز-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های ادارات مراکز اصلاح-- فصل پنجم انتقال اطفال تحت حجز—فصل ششم محدودیت ها-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_hv8532_a34_me ...

مقرره حمایت و تقویت تغذی با شیر مادر : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی شماره (۵۲) تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-10 | 1387|742|م|RJ216|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ حمایت و تقویت تغذی با شیر مادر را که به داخل (۵) فصل و (۲۸) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور می دارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ممنوعیت ها-- فصل سوم مواد معلومات ...

قانون اصلاح و تربیت اطفال : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۴۱(تاریخ: ۲۲/۱۰/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-10-05 | 1387|22|ق|KNF515.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم بخش های مراکز اصلاح و تربیت اطفال-- فصل سوم تنظیم مراکز اصلاح و تربیت اطفال-- فصل چهارم عرضه خدمات در مراکز اصلاح و تربیت اطفال-- فصل پنجم طرز سپری نمودن مدت حجز-- فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_knf515_5 ...

قانون سرپرستی اطفال : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۱۰۹) تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۵) تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-12-26 | 1393|945|ف|KNF515.5|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم شرایط، حقوق ووجایب سرپرست – فصل سوم اجراآت قضایی – فصل چهارم انصراف وفسخ سرپرستی – فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_knf515_5_fay945_1393_n1130_dari_title1.pdf ...