صفحه/نتیجه

اساسنامه (پرورشگاه وطن) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-06-15 | 1360 |52| الف| HV965|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شمارۀ (۳۰۲۵) در جلسه تاریخی ۱/۶/۱۳۶۰ با ملاحظۀ ورقه عرض شماره (۱۳۶۷) مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 5 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صلاحیت ها، فصل سوم: شرایط پذیرش ...

مقرره تغذی اطفال به عوض شیر مادر : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیك افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۶) تاریخ: ۲۷/۵/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-11-30 | 1366|74|م|RJ216|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیك افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تبلیغ، ترویج و آموزش در مورد عوضی های شیر مادر-- فصل سوم تورید، تولید و لیبل گذاری-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_rj ...

مقرره کودکستانها وشیرخوارگاه ها : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۸۶) تاریخ ۲۱ر۴ر۱۳۶۵ درمورد مقرره کودکستان ها وشرخوارگاه ها

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-09-15 | 1365|74|م|LB1169|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سازماندهی فعالیت های کودکستان ها وشیرخوارگاه ها--فصل سوم تامینات مادی ومالی--فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. ...

مقرره شورای هماهنگی حمایه طفل ومادر درجمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۸۸) تاریخ ۲۱ر۴ر۱۳۶۵ درمورد مقرره شورای هماهنگی حمایه طفل ومادر درجمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-09-15 | 1365|74|م|K698|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم وظایف شورای هماهنگی--فصل سوم صلاحیت های شورای حمایه اطفال ومادر--فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. ...

قانون رسیدگی به تخلفات اطفال : فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون رسیدگی به تخلف اطفال شماره: (۴۶) تاریخ: ۱۹/۱۲/۱۳۸۳: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۷۶۵) تاریخ: ۱۹/۱۲/۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-01-03 | 1384|29|ق|KNF515.5|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کشف و تحقیق جرایم اطفال-- فصل سوم طرز محاکمه اطفال-- فصل چهارم وظایف مراکز اصلاح و تربیت اطفال و مؤسسات اختصاصی خدمات اجتماعی-- فصل پنجم طرز برخورد با اطفال دارای روش و سلوک غیر عادی—فصل ششم کمک به اطفال نیاز ...

مقررهٔ تنظیم امور دارالایتام : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422 |74|م |HV965|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۵ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط پذیرش در دارالایتام-- فصل سوم طرز ادارهٔ دارالایتام-- فصل چهارم امور مالی. acku_risalah_hv965_meem74_1422_n796_dari_ ...

تعدیل و لغو برخی از مواد مقررۀ شیرخوارگاه ها و کودکستان ها : حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مصوبۀ شماره(۲۶)مؤرخ ۲۷/۷/۱۳۹۴ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۷۶) تاریخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-10-15 | 1394|78|ت|LB1169|رساله | بیشتر...

Regulations Children Family Law وزارت عدلیه. کابل: ۷ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۳ Tuesday, January 5, 2016 نافذ. مقرره اصلی این تعدیل تحت عنوان تعدیل و لغو برخی از مواد مقررۀ شیرخوارگاه ها و کودکستان ها ، شماره مسلسل ۱۱۲۶ (۲۰ دلو ۱۳۹۲) به نشر رسیده. Kindergarte ...

تعدیل مجدد فقرۀ (۲) مادۀ یازدهم و تعدیل فقرۀ (۲) مادۀ چهل و پنجم مقررۀ شیر خوار گاه ها و کودکستان ها : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱۲-۳- ۱۳۹۵: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۷۵) تاریخ ۲۱-۴-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-06-06 | 1395|748|ت|KNF515.5|رساله | بیشتر...

Regulations Children Administrative Law وزارت عدلیه. کابل: ۳ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۳ Saturday, August 27, 2016 نافذ. قانون اصلی این تعدیل تحت عنوان تعدیل و لغو برخی از مواد مقررۀ شیر خوارگاه ها و کودکستان ها، در شماره مسلسل ۱۲۰۱ (۱۵ جدی ۱۳۹۴) به نشر رسیده. ...