صفحه/نتیجه

ضمیمه نمبر یک قانون جزاء : ضمیمه نمبر یک قانون مدنی: فرمان شماره (۲۰۰۷) مورخ بیست نوهم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهور

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-30 | 1356|48|ف|KNF494|رساله | بیشتر...

شامل ۲ ضمیمه میباشد: ضمیمه نمبر یک قانون مدنی، ضمیمه نمبر یک قانون جزاء. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون جزاء، در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۳۴۷ (۱۵ میزان ۱۳۵۵) به نشر رسیده. acku_risalah_knf494_fay48_1356_n391_dari_title2.pdf ...

قانون طرزبررسی پیشنهادات،عرایض وشکایات اتباع : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۶۱)تاریخ ۲ر۷ر۱۳۶۵ درباره تصویب قانون طرزبررسی پیشنهادات عرایض وشکایات اتباع

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-10 | 1365|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم طرزارائه ونگارش مراجعه اتباع--فصل سوم ترتیب بررسی مراجعات--فصل چهارم احکام نهایی. "هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی ازحکم ماده(۴۴)اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مید ...

فرمان شماره (۲۸۰۴) مورخ (۲۸) حوت سال ۱۳۵۵ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-01-06 | 1356|458|ف|DS361|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds361_fay458_1356_n359_dari_title1.pdf ...

ایزاد، تعدیل و تصحیح در قانون طرز تحصیل حقوق منتشره شماره (۱۱) مورخ ۱۵ سنبله ۶۶ : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۶۶ تاریخ ۲۹-۱۰-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-15 | 1368|94|الف|K3236.2|رساله | بیشتر...

"مطابق به حکم فقره (۲) ماده هفتادو پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، ایزاد، تعدیل و تصحیح قانون طرز تحصیل حقوق مصوب شورای ملی جمهوری افغانستان را بداخل دوازده ماده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. " این فرمان همراه با ایزاد، تعدیل و تصحیح ...

قانون انتخابات : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۷-۲-۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲۹۲) تاریخ ۷-۲-۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-02-10 | 1384|29|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذكر شده و ۵۸ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اداره انتخابات-- فصل سوم حوزه هایا نتخاباتی-- فصل چهارم رأی دهندگان و کاندیدان-- فصل پنجم کاندید وانتخاب رئیس جمهور-- فص ...

قانون طرز تحصیل حقوق : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۵۴ مورخ ۱۰- ۵-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-15 | 1366|26|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اجراآت اداره حقوق-- فصل سوم مکلفیت مدیون و ضامن در برابر داین-- فصل چهارم تخلیه و تسلیمی-- فصل پنجم نیابت در تحصیل حقوق-- فصل ششم احکام نهایی. ۴ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۵۶ ماده به ادا ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل مادهٔ پنجم قانون وکلای مدافع شماره (۲۶) تاریخ ۱۹-۳-۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-03-25 | 1384|48|ف|K115|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبهٔ شماره (۱۰) مؤرخ ۲/۳/۱۳۸۴ شورای وزیران تعدیل مادهٔ پنجم قانون وکلای مدافع منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۷۸۶) سال ۱۴۲۰ هـ. ق به متن ذیل تعدیل گردد."—از روی متن فرمان. acku_risalah_k115_fay48_1384_n854_dari_title2.pdf ...