صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره دوم قانون څارنوالی اختصاصی انقلابی شهر کابل ۳ حمل ۱۳۶۱/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-31 | 1361|89|ض|K5425|رساله | بیشتر...

بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد. acku_risalah_k5425_zwaat89_1361_n506_dari_title1.pdf ...

تعدیل قانون څارنوالی جمهوری افغانستان منتشره جریده رسمی شماره (۶۷۴) مورخ ۳۱/۶/۱۳۶۷ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۶ تاریخ ۲۸-۱۰-۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۰۵ تاریخ ۱۱/۱۱/۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-15 | 1367|747|ت|K5425|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان تقنینی این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_k5425_tay747_1367_n686_dari_title3.pdf ...

قانون څارنوالی اختصاصی د افغانستان د گټو ساتونکی اداره (اگسا) : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-06-15 | 1358|29|ق|K5425|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره «۱۸۰۷» در جلسه تاریخی ۴ر۶ر۱۳۵۸با ملاحظه ورقه عرض شماره «۱۹۴۰» مورخ ۲۹ر۵ر۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشکیلات، فصل سوم: وظایف و صلاحیت ها، فصل ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تفکیک وظایف و صلاحیت های کشف و تحقیق شماره ۳۶۷ تاریخ: ۲۲/۲/۱۳۷۶ : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|49|ف|KNF4636|رساله | بیشتر...

"به منظور تأمین بهتر نظم عامه در کشور تفکیک وظایف در بین ادارات امارتی و بصورت خاص چکونگی تفکیک موضوع کشف، تعقیب و تحقیق مجرمین در بین څارنوالی وزارت عدلیه، وزارت امور داخله و ریاست عمومی استخبارات و بالاخره تأمین حقوق اتباع، جلوگیری از شکنجه و تعذیب ...

مقررهٔ مساعدت های حقوقی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررهٔ مساعدت های حقوقی شماره (۱۶)تاریخ ۱۳۸۷/۴/۱۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-04-12 | 1387|79|م|K115|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل، وظایفو صلاحیت های ادارهٔ مساعدت های حقوقی-- فصل سوم بورد مستقل مساعدت های حقوقی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k115_meem79_1387_n950_dari_title1.pdf ...

قانون کشف و تحقیق جرایم و نظارت څارنوالی بر قانونیت تطبیق آن : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-01-15 | 1358|285|ق|KNF4636|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری د مو کرا تیک افغانستان درجلسه تاریخی ۲۶ر۱۲ر۱۳۵۷ که در خانه خلق دایر گرد ید قانون کشف وتحقیق جرایم ونظارت څارنوالی برقانونیت تطبیق آن را در داخل (۵۱) ماده تصویب نمود."—از روی متن. شامل ۸ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل د ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انحلال کمیسیون مستقل اصلاحات عدلی و قضائی شماره: (۷۱)‌ تاریخ: ۱۳/۶/۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-07-02 | 1384|44|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"کمیسیون مستقل اصلاحات عدلی و قضائی که بنا بر توافقات مجلس بن و بموجب فرمان شماره (۱۵۳) ریاست دولت انتقالی اسلامی افغانستان بتاریخ ۱۱ عقرب ۱۳۸۱ شمسی تشکیل گردیده، طی دو سال و هشت ماه در عرصه های مختلف مطابق به پلان کاری امور مربوط به اصلاحات در ساحهٔ ...

امارت اسلامی افغانستان قانون تنظیم امور وکلای مدافع /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-09-10 | 1376|29|ق|K115|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اشتغال به وکالت دفاع-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم حقوق و وجایب وکلای مدافع-- فصل پنجم احکام تادیبی-- فصل ششم احکام متفرقه. ضمیمه این قانون تحت عنوان فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۱۵۴ تاریخ ۱۸ ...

قانون څارنوالی جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان کابل ښار شماره (۱۰۷)تاریخ ۷/۵/۱۳۶۵ در باره تصویب قانون څارنوالی جمهوری دموکراتیک افغانستان

1365-10-29 | 1365|299|ق|K5425|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سیستم وساختار تشکیلاتی څارنوالی-- فصل سوم وظایف وصلاحیت های ارگان های څارنوالی-- فصل چهارم احکام نهایی. ۵ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذكر شده و ۴۹ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده acku_risalah_k542 ...