صفحه/نتیجه

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلاتبی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۶۰)تاریخ ۲ر۷ر۱۳۶۵ درباره الحاق جمهوری دموکراتیک افغانستان به میثاق بین المللی کانتینرهای محفوظ

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-09-30 | 1365|48|ف|KZ3410|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم تشکیل--فصل سوم اهداف وظایف اداره--فصل چهارم ترتیب اجراآت مصالحه درمنازعات مالی--فصل پنجم ترکیب رسیدگی منازعات توسط اداره قضایای دولت--فصل ششم اجرای قرار--فصل هفتم کنترول ازقانونی بودن قرار--فصل هشتم احکام نهای ...

اساسنامه موسسه د پلوماسی : فرمان شماره (215) مورخه 20 /2/ 1353 مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-10 | 1354|52|ا|JZ1306|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول تشکیل-- فصل دوم تربیه مامورین جدید الشمول-- فصل سوم کنفرانسها و سیمینار ها-- فصل چهارم کتابخانه-- فصل پنجم متفرقه. "مجلس وزراء تحت فصله شماره (۹۱۰) در جلسه تاریخی ‍۱۳۵۴/۱/۱۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲) مورخ ۱۳۵۴/۱/۱۹ ورازت ا ...

میثاق ملل متحد علیه انتقال غیر مجاز مواد مخدره وسایکو تراپیک مصوبه در ویانا مورخ ۲۰ دسمبر ۱۹۸۸ برای امضاء مفتوح است : شورای ملی جمهوری افغانستان سنا مصوبه مجلس شماره ۳۱ تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۰ / فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۶۴ تاریخ ۲۹/۸/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-01 | 1370|92|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

"مطابق حکم فقره دوم ماده هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد الحاق جمهوری افغانستان به میثاق ملل متحد علیه انتقال غیرمجاز مواد مخدره وسایکو تراپیک که در جلسات مجلسین شورای ملی به تصویب رسیده است توشیح میدارم"-- از ...

مقرره اداره مرکزي جلب و انسجام مساعدت کشور هاي متحابه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-15 | 1374|74|م|HV555.A3|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hv555_a3_meem74_1374_n780_dari_title3.pdf ...

قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی در جمهوری د موکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان درباره تصویب قانون مسافرت واقامت اتباع خارجی درجمهوری د موکراتیک افغانستان ۲۷/۱۱/۱۳۶۱، شهرکابل

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-02-15 | 1362|29|ق|G155.A25|رساله | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۶۱ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۸ فصل میباشد، فصل اول(احکام عمومی) ماده ۱-۳، فصل دوم(انواع ویزه ومدت اعتباران)ماده ۴-۱۸، فصل سوم(محصول ویزه)ماده ۱۹-۲۱، فصل چهارم(حقوق و مکلفیت های تبعه خارجی که وا ...

مقررات مکلفیت اتباع خارجی به بیمه عراده جات موتر دار : فرمان شماره ۸۳۲ مورخ ۶ر۴ر۱۳۴۹مقام صدارت عظمی: ع،ج پوهندوی عبدالستار سیرت وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-04-15 | 1349|74|م|HG8015|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۷۷۵) در جلسۀ تاریخی ۱ر۴ر۱۳۴۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۱۲) مورخ ۲۳ر۱ر۱۳۴۹ وزارت عدلیه راجع به مقررات مکلفیت اتباع خارجی به بیمه عراده جات موتر دار مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره در فرمان این قانون به ...

متن اعلامیۀ مشترک افغانستان و جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-02-03 | 1345|29|م|DS357.6.C5|رساله | بیشتر...

Declarations Foreign Affairs Public International Law وزارت عدلیه. کابل: ۳ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. Friday, August 13, 1926 ملغی. Afghanistan-- Foreign relations-- China China-- Foreign relations-- Treaties China-- Foreign relations-- South Asia Law-- Afghani ...

معاهدۀ سرحدی بین دولت پادشاهی افغانستان و جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-02-17 | 1345|62|م|KZ946|رساله | بیشتر...

Treaties Foreign Affairs Public International Law وزارت عدلیه. کابل: ۲ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۵ Friday, August 27, 1926 ملغی. China-- Foreign relations--Treaties Afghanistan-- Foreign relations--Treaties Law-- Afghanistan ترجمه: چین-- روابط خارجی-- معاهدات. ...

قانون تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (18) تاریخ 15 ر 2 ر 1364 درباره تصویب قانون تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-02-15 | 1365|29|ق|KNF2430|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی) ماده 1-8، فصل دوم (حصول تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان) ماده 9-25، فصل سوم (ترک ، سلب و اعاده تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان) ماده 26-37، فصل چهارم (طرز حل و فصل مسایل مربوطه به تابعیت) ماده 38-44، فصل پنجم ( ...