صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره یک قانون مکلفیت عمومی عسکری شهر کابل ۳ حمل

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 762-03-07 | 1361|48 |ف|KNF3738 |رساله | بیشتر...

یاداشت: بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد. acku-resalah-knf3738-fay-1361.pdf ...

ضمیمه شماره (۲) قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح منتشره جریده رسمی شماره مسلسل ۵۴۸ مورخ ۳۰- جدی ۱۳۶۲ : مصوبه مجلس دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره ۸۷ تاریخ ۳۰/۲/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۴۸۱ تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-01 | 1370|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به تاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد ضمیمه شماره (۲) قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح که به اساس مصوبه شماره (۶۴) مورخ ۴/۹/۶۹ مجلس سـنا و مصوبه شماره (۸۷) مورخ ۳۰/۲/۷۰ ولسی جرگه تصویب رسید ...

طرح قانون نهاد اقتصاد باز توانی معلولین و معیوبین: مجلس سنای شورای ملی جمهوری افغانستان : شورای ملی جمهوری افغانستان مصوبه مجلس سنا شماره ۳۷ تاریخ ۷/۹/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۵۴ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۷۰ در باره توشیح مصوبه شورای ملی ج.ا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-15 | 1370|43|ط|K1771|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و طرز فعالیت آنها-- فصل سوم معافیت ها و امتیازات-- فصل چهارم کوپراتیف های نهاد اقتصاد باز توانی-- فصل پنجم حکم نهایی. acku_risalah_k1771_toy43_1370_n761_dari_title4.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۴۱ تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۷۰ در باره تعیین ۲۶ دلو بحیث روز نجات ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-15 | 1370|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay482_1370_n761_dari_title5.pdf ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۶۷(تاریخ ۱۳۶۵/۳/۲۵ درمورد اتخاذ تدابیر اضافی جهت تقویت قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان در شرایط کنونی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-02 | 1365|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور دموکراتیزه ساختن بعدی اجراآت جزای عسکری و تکمیل فعالیت قضایی محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (44) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از ر ...

فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان شماره)۳۹۵ (تاریخ: ۲۲-۱۲-۱۳۷۴ درباره توشیح تعدیل فقره دوم مادهء هشتم قانون جرایم عسکري /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|48|ف|K4740|رساله | بیشتر...

"بدینوسیله تعدیل فقره دوم ماده هشتم قانون جرایم عسکري منتشره جریده رسمي شماره ۶۰۴ مورخ ۱۶ حمل ۱۳۶۵ را که به موجب مصوبه شماره ۱۴ مورخ ۹/۱/۱۳۷۴ مجلس عالي وزراء تائیدگردیده است توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k4740_fay48_1374_n781_da ...