صفحه/نتیجه

اساسنامه مسلخ : فرمان شماره 1401 مورخ 13جدی سال 1354 صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 755-12-04 | رساله |TS1960 |ا|52 |1354 | بیشتر...

فصل اول، فصل دوم، فصل سوم، فصل چهارم: انحلال و تصفیه، فصل پنجم: مواد متفرقه. مجلس وزراء تحت فیصله شماره (1253) در جلسه تاریخ 9/ 10/ 1354 با ملاحظه ورقه عرض شماره (1758) مورخ 1/ 10/ 1354وزارت دفاع ملی مراتب آتی را تصویب نمود. azu_acku_musalsal_knf7_alif77_ ...

قانـون شــــورای عـالـی دفـاع وطـن در جمهـوری دموکـراتیک افغانــستـان : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 759-01-26 | 1358| 24|ع | UA853.A3|رساله | بیشتر...

شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه فوق العاده تاریخی ۷ر۱ر۱۳۵۸ که در خانه خلق دایر گردید تحت فیصله شماره (23) قانون شورای عالی دفاع وطن در جمهوری دموکراتیک افغانستان را بداخل چهارده ماده تصویب نمود. قــانـــون شــــورای عــــــالـــــی دفــــ ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره یک قانون مکلفیت عمومی عسکری شهر کابل ۳ حمل

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 762-03-07 | 1361|48 |ف|KNF3738 |رساله | بیشتر...

یاداشت: بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد. acku-resalah-knf3738-fay-1361.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۰۴)مورخ: ۱۸/۷/۱۳۶۶ درباره اعطای صلاحیت خریداری سلاح ها و مهمات مفرزه ها و گروپها و اشخاص انفرادی که عملیات محاربوی را قطع مینمایند به قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1366-09-15 | 1366|48|ف|U800|رساله | بیشتر...

"بمنظور تحقق مشی مصالحه ملی و تسریع صلح و امنیت در کشور هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیکافغانستان بتاسی از حکم ماده ۴۴ اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. 4ماده (شماره). acku_risalah_u800_fay48_1366_n ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره:۳۱۷ مورخ: ۶/۹/۱۳۶۶ درباره ضمیمه شماره یک قانون مکلفیت عمومی عسکری جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1366-09-15 | 1366|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

" هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد "-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3738_fay48_1366_no654_dari_title3.pdf ...

ضمیمه شماره (۳) قانون مکلفیت عمومی عسکری منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۴) مورخ ۳۱ اسد ۱۳۶۶ در رابطه به پرداخت حقوق تقاعد سربازان قوای مسلح که حین اجرای وظایف عادی عسکری معیوب، معلول، فوت یا شهید میگردند : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۲ تاریخ ۱۴/۹/۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۴۷ تاریخ ۷/۱۰/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-11-15 | 1368a|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۳۲) مورخ ۱۴/۹/۶۸ شورای وزیران را در باره ضمیمه شماره سوم قانون مکلفیت عمومی عسکری بداخل دو ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مکلفیت ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۶۷۶ تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۸ در باره عفو مجازات منسوبین قوای مسلح /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-01-15 | 1368a|48|ف|KNF3800|رساله | بیشتر...

"به خاطر سهم فعال منسوبین قوای مسلح در دفاع از استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور به تاسی از حکم فقره (۸) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی ج.ا، عفو آنعده از منسوبین قوای مسلح که الی تاریخ انفاذ این فرمان بحکم قطعی و نهایی محکوم به مجازات گردیده باش ...

در باره تعدیل فقره (۱و۲) ماده (۹۱) قانون مکلفیت عمومی عسکری : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۴۷ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۷ در باره توشیح تعدیل فقره (۱و۲) ماده (۹۱) قانون مکلفیت عمومی عسکری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-11-01 | 1367|42|د|KNF 1361|رساله | بیشتر...

" مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتادو پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل فقره ۱و۲ ماده ۹۱ قانون مکلفیت عمومی عسکری مصوب شورای ملی جمهوری افغانستان را توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. 2 فقره در تعدیل این قانون به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah ...

ضمیمه و تعدیل در قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح ج.ا منتشره جریده رسمی شماره (۵۴۸) مورخ ۳۰ جدی ۱۳۶۲ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۵ تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۷۰۴ تاریخ ۴/۱۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-01-30 | 1369|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۳۵) مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ شورای وزیران را در باره ضمیمه و تعدیل در قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح جمهوری افغانستان توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه و تعدیل ...