صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی مسلخ : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانشتان شهر کابل شماره (۱۲۲) تاریخ ۱۹/ ۵/ ۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-03-14 | 1366|52|ا|TS1960|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل ششم تحدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_ts1960_ali ...

مقرره درمورد طرز اعطاء و تفویض نشانها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان مستقیما حین عملیات محاربوی : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۳۱۶ تاریخ ۱۵/ ۱۲/ ۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-31 | 1366 |44|م|CJ5569|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز اعطاء و تفویض نشانها و مدالها-- فصل سوم احکام نهایی. "درباره تعدیل و تکمیل در قانون نشانها و مدالهای جمهوری دموکراتیک افغانستان، مقرره طرز تقدیم پیشنهاد مبنی بر اعطای نشان ها و مدالهای جمهوری ...

د افغانستان د اسلامي دولت د جمهور رئیس فرمان شماره (۳۹۶) تاریخ۲۲/۱۲/۱۳۷۴ در مورد تعدیل فقره دوم ماده (۷۱) ضمیمه و تعدیل قانون امور ذاتی افسران /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|27|د|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به ارتباط محاسبه حقوق تقاعد افسران قواي مسلح که داراي خدمت ملکي و نظامي میباشند مراتب اتي منظور است"-- از روی متن فرمان. قانون اصلی این قانون دریافت نشد. acku_risalah_knf3738_daal27_1374_n781_dari_title7.pdf ...

طرح مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۶۰۱۸-۳ تاریخ ۲۵/ ۹/ ۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-11-30 | 1367|43|ط|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشریح علایم مشخصه نشانها، مدالها و القاب افتخاری-- فصل سوم شرایط حصول، ترتیب اعطا، طرز استعمال و استفاده از نشانها، مدالها و القاب افتخاری—فصل چهارم احکام متفرقه. ضمیمه این مقرره تحت عنوان ضمیمه نمبر (۳) مقرر ...