صفحه/نتیجه

مصوبه شماره (۲۸) مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۰جلسه عمومی مجلس سنای شورای ملی ج. ا. پیرامون ایزاد فقره (۴) ماده (۱۲) قانون مکلفیت عمومی عسکری منتشره جریده رسمی شماره مسلسل (۶۴۴) مورخ ۳۱ اسد ۱۳۶۶ : فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره ۴۵۴ تاریخ ۸/۴/۱۳۷۰ درباره توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-04-15 | 1370|682a|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

: "بتاسی از حکم فقره (۲) ماده هفتاد وپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی ج.ا، درباره ایزاد فقره (۴) در ماده دوازدهم قانون مکلفیت عمومی عسکری که بداخل دو ماده درجلسات مورخ ۱۶/۲/۱۳۷۰ مجلس ولسی جرگه و ۳۰/۲/۱۳۷۰ مجلس سنا به تصویب رسیده است، ...

مقررۀ تأدیب متخلفین انظباط و دسپلین عسکری : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۷/ ۵/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-07-28 | 1392|744|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تخلفات انضباطی و دسپلینی – فصل سوم تخفیف، تعلیق، لغو وعفو تأدیب – فصل چهارم اعتراض وطرز رسیدگی به آن. acku_risalah_knf3738_meem744_1392_n1118_dari_title1.pdf ...

توصیه و پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ عدم استعمال الفاظ رکیک به مخالفین از طریق مخابره در خطوط مقدم جبهه : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|99|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"محترمین: طوریکه به شما معلوم است، این تحریک صرف و صرف بخاطر رفع و دفع مفاسد و غرض نفاذ و تطبیق شریعت اسلامی بالای تمام اقشاراین ملت اسلامی از جانب طالبان کرام مخلص و با درد به میان آمده است به همین جهت الله تعالی (ج) این توفیق را برایشان داده و فتوح ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تصفیه سلاح، مهمات و اجناس بیت المات شماره: ۱۹۱۹ تاریخ: ۲۶/۱۲/۷۴ : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|88|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"شورای عالی طالبان بتاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۷۴ سه مواد ذیل را تصویب نمودند"-- از روی متن. acku_risalah_knf3738_fay88_1420_n788_dari_title24.pdf ...

مقررۀ طرز سپری نمودن حبس تنفیذی منسوبین عسکری : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۱/۳/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-06-11 | 1391|76|م|K4720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم محدودیت ها-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_k4720_meem76_1391_n1086_dari_title7.pdf ...