صفحه/نتیجه

قانون پاسپورت : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۷۸ تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-03 | 1394|29|ق|K3273|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم انواع پاسپورت و محصول آن—فصل سوم موانع صدور پاسپورت و کنترول آن—فصل چهارم احکام جزایی—فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_k3273_qaaf29_1394_n1193_dari_title1.pdf ...

قانون احصائیه : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۸۶) تاریخ ۱۱/ ۱۰/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۷/ ۲/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-04-12 | 1392|232|ق|QA276|رساله | بیشتر...

شامل هفت فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل و وظایف – فصل سوم جمع آوری معلومات احصائیوی – فصل چهارم حفظ محرمیت معلومات – فصل پنجم اجازه دسترسی به معلومات احصائیوی – فصل ششم احکام جزایی – فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_qa276_qaaf232_1392_n ...

قانون ترافیک جاده /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-03-31 | 1360|99|ق|HE369|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم جواز سیر-- فصل سوم جواز رانندگی-- فصل چهارم سیر و حرکت-- فصل پنجم وظایف و صلاحیت های څارندوی ترافیک-- فصل ششم حمل و نقل اشخاص و محمولات توسط وسایط نقلیه-- فصل هفتم تامین امنیت ترافیکی با ارتباط به ساختمان ...

مقرره جواز سیر وسایط نقلیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-03-31 | 1360|44|م|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم توزیع جواز سیر و نمبر پلیت-- فصل سوم اسناد وسایط نقلیه شامل ترافیک بین المللی-- فصل چهارم نمبر پلیت-- فصل پنجم تجهیزات و سایط نقلیه و معاینات تخنیکی-- فصل ششم احصائیه گیری وسایط نقلیه تبدیل احصائیه و تجدید ...

مقرره جواز رانندگی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-03-31 | 1360|49|م|K1528|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اخذ امتحان و صدور جواز رانندگی-- فصل سوم تجدید و توزیع مثنی جواز رانندگی-- فصل چهارم جواز رانندگی بین المللی-- فصل پنجم امتحان نظری رانندگی-- فصل ششم امتحان عملی رانندگی-- فصل هفتم شرایط و نورم های صحی-- فص ...

مقرره سیر و حرکت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-03-31 | 1360|45|م|HE369|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اشارات، علایم و تاسیسات ترافیکی-- فصل سوم احکام تادیبی. الغای این مقرره تحت عنوان الغای فقرۀ (۶) مادۀ هجدهم و شماره (۷۵) جدول منضمۀ مقررۀ سیر و حرکت، در شماره فوق العاده: نمبر مسلسل ۱۱۳۷ (۱۹ جوزا سال ۱۳۹۳ ه ...

قانون پولیس : فرمان تقنینی شماره ۱۰۲۱- ۴۳۸۰ تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۵۱ حضور شاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-12-15 | 1351|22|ق|KNF3000|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و وظایف پولیس-- فصل سوم احکام جزایی-- فصل چهارم استخدام – ترفیع- تقاعد و تعقیب عدلی-- فصل پنجم (احکام متفرق). acku_risalah_knf3000_qaaf22_1351_n231_dari_title4.pdf ...