صفحه/نتیجه

قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۰) تاریخ ۹/۴/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-04-25 | 1387|298|ق|KNF3800|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم جرایم تروریستی و مجازات آن-- فصل سوم احکام متفرقه-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf3800_qaaf298_1387_n952_dari_title1.pdf ...

قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۲) تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-04-25 | 1387|297|ق|HV6250.3 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مجازات جرایم اختطاف و قاچاق انسان-- فصل سوم حمایت از مجنی علیه-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hv6250_3_a34_qaaf297_1387_n952_dari_title2.pdf ...

تعدیل اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغاستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-04 | 1344|749|ت|G155.A25|رساله | بیشتر...

اصولنامه اصلی این تعدیل دریافت نگردید. acku_risalah_g155_a25_tay749_1344_n24_dari_title1.pdf ...

قانون ثبت احوال نفوس : مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۴۴۵» در جلسه « ۴۲» تاریخی ۲۰ر۱۲ر۱۳۵۷ با ملاحظه ورقه عرض شماره « ۱۱۱۵۳» مورخ ۱۲ر۱۲ر۱۳۵۷ وزارت داخله مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-15 | 1358|99|ق|HB849.49|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی، فصل دوم وظایف ریاست ثبت احوال نفوس، فصل سوم مراجع ثبت احوال نفوس، فصل چهارم توزیع تذکره، فصل پنجم محتویات تذکره، فصل ششم اخذ تذکره ، نصب فوتو ، ثبت چهره، فصل هفتم ثبت احوال نفوس کوچی، فصل هشتم راپور واقعات تولد – فوت ...

مقرره نظارت دولتی اطفاېیه جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-31 | 1361|78|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی — فصل دوم وظایف و مسوولیت ها — فصل سوم حقوق و صلاحیت ها — فصل چهارم احکام متفرقه. ضمیمه این مقرره تحت عنوان ضمیمه شماره دوم مقرره نظارت دولتی اطفائیه جمهوری دموکراتیک افغانستان، در شماره ۱۴: شماره مسلسل ۵۶۸ (۳۰ میزان ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره ۲ قانون تطبیق مجازات حبس در محابس شهر کابل ۴/ ۸/ ۱۳۶۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-30 | 1362|49|ف|HV8665|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد" از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تطبيق مجازات حبس در محابس، در شماره ۱۹: شماره مسلسل ۵۲۳ (۱۵ جد ...

تعدیل مادۀ ۱۳ اصولنامه پاسپورت : فرمان تقنینی شماره (۶۲۱- ۲۲۷۴)- مورخ ۱۲- ۷- ۱۳۴۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-07-18 | 1346|722|ت|K3273|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k3273_thay722_1346_n90_dari_title4.pdf ...

تعدیل وضمیمۀ احکام قانون مسافرت واقامت اتباع خارجه درافغانستان : فرمان تقنینی شماره ۴۷۸- ۲۲۳۴ تاریخ ۲۸ سنبله ۱۳۴۹ حضور شاهانه: ج ، ع ، ج نور احمد اعتمادی صدراعظم!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-06-31 | 1349|48|ف|G155.A25|رساله | بیشتر...

تصویب شماره ۱۸۶۲ تاریخی ۱۶ر۶ر۱۳۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به تعدیل احکام مواد ۳و۴و۵ قانون مسافرت واقامت اتباع خارجه در افغانستان وهمچنان ایزاد ضمیمه شامل سه فقره جدید به تعدیل ماده نهم این قانون که منظوری آن به وقت تعطیل شوری مصادف گردیده نفاذ آن طبق حکم ماد ...