صفحه/نتیجه

قانون تادیب پولیس : فرمان شماره 1549 مورخ هشتمدلو سال 1354 صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 755-10-28 | رساله KNF3738 ق29 1354 | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تخلفات وظیفوی، فصل سوم: حالات قابل رعایت در تطبیق مؤیده تادیبی، فصل چهارم: اشخاص و مراجع دارنده صلاحیت تطبیق مؤیدات تادیبی، فصل پنجم: احکام متفرقه. ...

قانون څارندوی جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۱۰۶ تاریخ ۷ر۵ر۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-10-15 | 1365|29|ق|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سیستم تشکیلات--فصل سوم مکلفیت های څارندوی--فصل چهارم صلاحیت های څارندوی--فصل پنجم احکام نهایی. 5 ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و 32 ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۹۴) تاریخ ۱۲/۸/۱۳۷۱ درمورد تعویض کلمه څارندوی به پولیس وژاندارم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-16 | 1372|48|ف|HV8242.6.A3|رساله | بیشتر...

" بنابر اشنائی طولانی مردم مسلمان کشور ما به کلمه پولیس وژاندارم،معمول بودن آن در اکثریت ازکشورهای جهان بالاثر پیشنهاد شماره (۴۵۰) مورخ ۲۹/۷/۷۱ وزارت امور داخله دولت اسلامی افغانستان تعویض کلمه څارندوی به پولیس وژاندارم منظور است"-- از روی متن ف ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت امورداخله : مصوبه شورای وزیران جمهوریدموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-11-30 | 1361|79|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (3649) درجلسه تاریخی 15/9/1361 باملاحظه ورقه عرض نمبر (2572) مورخ 10/9/61 وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 4 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف وصلاحیت ها، فصل سوم: تشکیل و تنظیم فع ...

مقرره اکادمی څارندوی وزارت امورداخله جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره مقرره اکادمی څارندوی شهر کابل ۱۱ میزان سال ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-15 | 1362|74|م|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل 8 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم تشکیل اکادمی--فصل سوم کادر علمی--فصل چهارم سوق و اداره اکادمی--فصل پنجم حقوق و وجایب محصلان اکادمی--فصل ششم امور تدریسیمیتودیکی و علمی تحقیقاتی--فصل هفتم امور سیاسی و تربیوی--فصل هشتم احکام متفرقه. "مقرره ...

ضمیمه نمبر ۶ اصولنامهٔ مکلفیت عسکری در بارهٔ خدمت شاقه افراد مجلوبین زیر بیرق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-09-09 | 1343|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

28 شماره. acku_risalah_knf3738_zwaat89_1343_n16_dari_title1.pdf ...

طرح تعدیل ماده پنجاه وپنجم قانون ترافیک جاده منتشره جریده رسمی شماره (۴۸۴) ۳۱ جوزای۱۳۶۰ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۸ تاریخ ۳۱/۵/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده پنجاه و پنج قانون ترافیک جاده وجداول منضمه آن: فرمان رئیس جمهوری افغانستان شماره ۱۰۷۷ تاریخ ۱۸/۷/۱۳۶۸ توشیح تعدیل ماده (۵۵) قانون ترافیک جاده

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-15 | 1368|43|ط|HE369|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده ۷۵ قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده پنجاه وپنجم قانون ترافیک جاده را بداخل سه ماده که طی مصوبه شماره (۲۰۸) مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۸ شورای وزیران ج.ا. به تصویب رسیده، توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. قانون اصلی این تعدیل ت ...

تعدیل ماده نهم مقرره جواز سیر وسایط نقلیه منتشره جریده رسمی (۴۸۴) مورخ ۳۱ جوزای سال ۱۳۶۰ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۲۴۳ تاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده نهم مقرره جواز سیر وسایط نقلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-15 | 1368|74|ت|HE369|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران ج.ا، تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. قانون اصلی این تعدیل تحت عنوان مقرره جواز سیر وسایط نقلیه ،درشماره 6: شماره مسلسل 484 (31 جوزا 1360)به نشررسیده. acku_risalah_he369_tay74_1368_no705_dari_title2.pdf ...

تعدیل ماده پنجم مقرره جواز رانندگی منتشره جریده رسمی (۴۸۴)مورخ ۳۱ جوزای سال ۱۳۶۰ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۴۴ تاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده پنجم مقرره جواز رانندگی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-15 | 1368|744|ت|HE369|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. قانون اصلی این تعدیل تحت عنوان مقرره جواز رانندگی ،درشماره 6: شماره مسلسل 484 (31 جوزا 1360)به نشررسیده. acku_risalah_he369_tay74_1368_no705_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد اصلاحات قوای پولیس شماره: (۴) تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-02-01 | 1382|48|ف|KNF3000|رساله | بیشتر...

12 شماره. "بمنظور تأمین امنیت داخلی در کشور و اجرای وظایف مؤثر و قانونمند پولیس، اصلاحات در تشکیلات و نحوۀ وظایف امنیتی ارگانهای پولیس منظور است."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3000_fay48_1382_n806_dari_title5.pdf ...