صفحه/نتیجه

قانون څارندوی جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۱۰۶ تاریخ ۷ر۵ر۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-10-15 | 1365|29|ق|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سیستم تشکیلات--فصل سوم مکلفیت های څارندوی--فصل چهارم صلاحیت های څارندوی--فصل پنجم احکام نهایی. 5 ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و 32 ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۹۴) تاریخ ۱۲/۸/۱۳۷۱ درمورد تعویض کلمه څارندوی به پولیس وژاندارم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-16 | 1372|48|ف|HV8242.6.A3|رساله | بیشتر...

" بنابر اشنائی طولانی مردم مسلمان کشور ما به کلمه پولیس وژاندارم،معمول بودن آن در اکثریت ازکشورهای جهان بالاثر پیشنهاد شماره (۴۵۰) مورخ ۲۹/۷/۷۱ وزارت امور داخله دولت اسلامی افغانستان تعویض کلمه څارندوی به پولیس وژاندارم منظور است"-- از روی متن ف ...

طرح تعدیل ماده پنجاه وپنجم قانون ترافیک جاده منتشره جریده رسمی شماره (۴۸۴) ۳۱ جوزای۱۳۶۰ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۸ تاریخ ۳۱/۵/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده پنجاه و پنج قانون ترافیک جاده وجداول منضمه آن: فرمان رئیس جمهوری افغانستان شماره ۱۰۷۷ تاریخ ۱۸/۷/۱۳۶۸ توشیح تعدیل ماده (۵۵) قانون ترافیک جاده

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-15 | 1368|43|ط|HE369|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده ۷۵ قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده پنجاه وپنجم قانون ترافیک جاده را بداخل سه ماده که طی مصوبه شماره (۲۰۸) مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۸ شورای وزیران ج.ا. به تصویب رسیده، توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. قانون اصلی این تعدیل ت ...

تعدیل ماده نهم مقرره جواز سیر وسایط نقلیه منتشره جریده رسمی (۴۸۴) مورخ ۳۱ جوزای سال ۱۳۶۰ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۲۴۳ تاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده نهم مقرره جواز سیر وسایط نقلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-15 | 1368|74|ت|HE369|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران ج.ا، تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. قانون اصلی این تعدیل تحت عنوان مقرره جواز سیر وسایط نقلیه ،درشماره 6: شماره مسلسل 484 (31 جوزا 1360)به نشررسیده. acku_risalah_he369_tay74_1368_no705_dari_title2.pdf ...

تعدیل ماده پنجم مقرره جواز رانندگی منتشره جریده رسمی (۴۸۴)مورخ ۳۱ جوزای سال ۱۳۶۰ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۴۴ تاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده پنجم مقرره جواز رانندگی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-15 | 1368|744|ت|HE369|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. قانون اصلی این تعدیل تحت عنوان مقرره جواز رانندگی ،درشماره 6: شماره مسلسل 484 (31 جوزا 1360)به نشررسیده. acku_risalah_he369_tay74_1368_no705_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد اصلاحات قوای پولیس شماره: (۴) تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-02-01 | 1382|48|ف|KNF3000|رساله | بیشتر...

12 شماره. "بمنظور تأمین امنیت داخلی در کشور و اجرای وظایف مؤثر و قانونمند پولیس، اصلاحات در تشکیلات و نحوۀ وظایف امنیتی ارگانهای پولیس منظور است."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3000_fay48_1382_n806_dari_title5.pdf ...

تعدیل فقره (۱) ماده (۷) قانون ترافیک جاده منتشره جریده رسمی شماره (۴۸۴) جوزا سال ۱۳۶۰ : فرمان تقنینی شماره-۵۷- تاریخ- ۱۹/۹/۱۳۶۹ درمورد تعدیل فقره (۱) ماده (۷)قانون ترافیک جاده: فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره ۱۶۵۳ تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۹ دربارۀ توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-01 | 1370|74|ت|HE369|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۵۷) مورخ ۱۹/۹/۶۹ شـــورای وزیران را که مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی درمورد تعدیل فقره (۱) ماده (۷) قانون ترافیک جاده وضع نموده توشــــــیح میدارم"-- از روی متن فرمان. ...

ضمیمه شماره ۱ مقرره اکادمی څارندوی نمبر ثبت ع خ تاریخ جمهوریت دموکراتیک افغانستان وزارت امور داخله اکادمی څارندوی تصدیق ترفیع علمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-15 | 1362|89|ض|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره اکادمی څارندوی ،درشماره ۱۷: شماره مسلسل ۵۴۵ (۱۵ قوس ۱۳۶۶) به نشررسیده. ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۶۱ تاریخ ۱۵/۳/۱۳۶۵درباره تعدیل ماده (۷۱) قانون پاسپورت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-02 | 1365|48|ف|K3273|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (44) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تشدید مجازات فرار از کشور تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. ...