صفحه/نتیجه

قانون تادیب پولیس : فرمان شماره 1549 مورخ هشتمدلو سال 1354 صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 755-10-28 | رساله KNF3738 ق29 1354 | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تخلفات وظیفوی، فصل سوم: حالات قابل رعایت در تطبیق مؤیده تادیبی، فصل چهارم: اشخاص و مراجع دارنده صلاحیت تطبیق مؤیدات تادیبی، فصل پنجم: احکام متفرقه. ...

قانون اساسی افغانستان : فرمان شماره (۱۰۳) مؤرخ ۶/۱۱/۱۳۸۲ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون اساسی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 785-09-12 | 1383| 29|ق | KNF2050|رساله | بیشتر...

"بنام خداوند بزرگ و به آرزوی سعادت مردم نجیب و صلحدوست افغانستان، قانون اساسی جدید را که توسط لویه جرگۀ تاریخی ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری شمسی، منعقدۀ شهر کابل در ۱۲ فصل و ۱۶۲ مادۀ به اتفاق آراء تصویب گردید، توشیح و انفاذ آنرا اعلام می دارم."—ا ...

تعدیل ماده (۳۵) قانون ترافیک جاده منتشره شماره (۴۸۴) مورخ ۳۱ جوزای ۱۳۶۰ جریده رسمی : شورای وزیران جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره ۱۲ تاریخ ۳/۹/۱۳۶۷ در مورد تعدیل ماده (۳۵) قانون ترافیک جاده: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۴۹ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۷ توشیح فرمان تقنینی در مورد تعدیل ماده (۳۵) قانون ترافیک جاده

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-11-01 | 1367|74|ت|HE369|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان، فرمان تقنینی شماره (۱۲) مورخ ۳/۹/۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان را در مورد تعدیل ماده (۳۵) قانون ترافیک جاده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. 3 ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده ...

قانون څارندوی جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۱۰۶ تاریخ ۷ر۵ر۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-10-15 | 1365|29|ق|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سیستم تشکیلات--فصل سوم مکلفیت های څارندوی--فصل چهارم صلاحیت های څارندوی--فصل پنجم احکام نهایی. 5 ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و 32 ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۹۴) تاریخ ۱۲/۸/۱۳۷۱ درمورد تعویض کلمه څارندوی به پولیس وژاندارم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-16 | 1372|48|ف|HV8242.6.A3|رساله | بیشتر...

" بنابر اشنائی طولانی مردم مسلمان کشور ما به کلمه پولیس وژاندارم،معمول بودن آن در اکثریت ازکشورهای جهان بالاثر پیشنهاد شماره (۴۵۰) مورخ ۲۹/۷/۷۱ وزارت امور داخله دولت اسلامی افغانستان تعویض کلمه څارندوی به پولیس وژاندارم منظور است"-- از روی متن ف ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت امورداخله : مصوبه شورای وزیران جمهوریدموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-11-30 | 1361|79|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (3649) درجلسه تاریخی 15/9/1361 باملاحظه ورقه عرض نمبر (2572) مورخ 10/9/61 وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 4 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف وصلاحیت ها، فصل سوم: تشکیل و تنظیم فع ...

مقرره اکادمی څارندوی وزارت امورداخله جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره مقرره اکادمی څارندوی شهر کابل ۱۱ میزان سال ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-15 | 1362|74|م|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل 8 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم تشکیل اکادمی--فصل سوم کادر علمی--فصل چهارم سوق و اداره اکادمی--فصل پنجم حقوق و وجایب محصلان اکادمی--فصل ششم امور تدریسیمیتودیکی و علمی تحقیقاتی--فصل هفتم امور سیاسی و تربیوی--فصل هشتم احکام متفرقه. "مقرره ...

ضمیمه نمبر ۶ اصولنامهٔ مکلفیت عسکری در بارهٔ خدمت شاقه افراد مجلوبین زیر بیرق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-09-09 | 1343|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

28 شماره. acku_risalah_knf3738_zwaat89_1343_n16_dari_title1.pdf ...

طرح تعدیل ماده پنجاه وپنجم قانون ترافیک جاده منتشره جریده رسمی شماره (۴۸۴) ۳۱ جوزای۱۳۶۰ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۸ تاریخ ۳۱/۵/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده پنجاه و پنج قانون ترافیک جاده وجداول منضمه آن: فرمان رئیس جمهوری افغانستان شماره ۱۰۷۷ تاریخ ۱۸/۷/۱۳۶۸ توشیح تعدیل ماده (۵۵) قانون ترافیک جاده

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-15 | 1368|43|ط|HE369|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده ۷۵ قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده پنجاه وپنجم قانون ترافیک جاده را بداخل سه ماده که طی مصوبه شماره (۲۰۸) مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۸ شورای وزیران ج.ا. به تصویب رسیده، توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. قانون اصلی این تعدیل ت ...

تعدیل ماده نهم مقرره جواز سیر وسایط نقلیه منتشره جریده رسمی (۴۸۴) مورخ ۳۱ جوزای سال ۱۳۶۰ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۲۴۳ تاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده نهم مقرره جواز سیر وسایط نقلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-15 | 1368|74|ت|HE369|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران ج.ا، تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. قانون اصلی این تعدیل تحت عنوان مقرره جواز سیر وسایط نقلیه ،درشماره 6: شماره مسلسل 484 (31 جوزا 1360)به نشررسیده. acku_risalah_he369_tay74_1368_no705_dari_title2.pdf ...