صفحه/نتیجه

مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم : مصوبۀ مجلس کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-11-15 | 1393|744|م|HV6433.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شمولیت، نشر و رفع تعزیرات-- فصل سوم مسؤلیت مراجع راپور دهنده-- فصل چهارم دسترسی به وجوه و دارائی های منجمد شده مشمول لست تعزیرات-- فصل پنجم نظارت مراجع راپور دهنده-- فصل ششم تحفظ منافع اشخاص ثالث-- فصل هفتم ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۸۹ تاریخ ۳۰/۸/۱۳۶۸ در باره تمدید مدت حالت اضطرار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1410-06-08 | 1368|48|ف|UA853.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ua853_a3_fay48_1368_n707_dari_title1.pdf ...

موافقتنامه بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالستی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-02-19 | 1343|82|م|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

این موافقت نامه از ماده 1 شروع الی ماده 4 در شماره 5، شماره مسلسل 5 به نشر رسیده و از 5 شروع الی ماده 8 در شماره 6، شماره مسلسل 6، به نشر رسیده است. acku_risalah_ds357_6_s65_meem82_1343_n5_dari_title3.pdf ...

معاهده عدم انتشارسلاح ذروی : فرمان نمبر ۲۹۴۳ تاریخ دوهم دلو ۱۳۴۸صدارت عظمی

کابل: افغانستان | وزارت عدلیه | 1349-01-15 | 1349|v_77|ا|knf7|مسله | بیشتر...

PDF2-azu_acku_musalsal_knf7_alif77_v1349_n154_wDari.pdf ...