صفحه/نتیجه

معاهده عدم انتشارسلاح ذروی : فرمان نمبر ۲۹۴۳ تاریخ دوهم دلو ۱۳۴۸صدارت عظمی

کابل: افغانستان | وزارت عدلیه | 1349-01-15 | 1349|v_77|ا|knf7|مسله | بیشتر...

PDF2-azu_acku_musalsal_knf7_alif77_v1349_n154_wDari.pdf ...

موافقتنامه بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت اتحاد جماهیرشوروی سوسیالستی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-02-19 | 1343|82|م|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

این موافقت نامه از ماده1 شروع الی ماده 4 در شماره 5، شماره مسلسل 5 به نشر رسیده و از 5 شروع الی ماده 8 در شماره 6، شماره مسلسل 6، به نشر رسیده است. acku_risalah_ds357_6_s65_meem82_1343_n5_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۸۹ تاریخ ۳۰/۸/۱۳۶۸ در باره تمدید مدت حالت اضطرار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1410-06-08 | 1368|48|ف|UA853.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ua853_a3_fay48_1368_n707_dari_title1.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم : مصوبۀ مجلس کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-11-15 | 1393|744|م|HV6433.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شمولیت، نشر و رفع تعزیرات-- فصل سوم مسؤلیت مراجع راپور دهنده-- فصل چهارم دسترسی به وجوه و دارائی های منجمد شده مشمول لست تعزیرات-- فصل پنجم نظارت مراجع راپور دهنده-- فصل ششم تحفظ منافع اشخاص ثالث-- فصل هفتم ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد اساسنامه تصدی امنیتی : مصوبۀ مجلس کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱۶/۱۱/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-11-28 | 1393|79|ت|UA853.A3|رساله | بیشتر...

اساسنامه ها امنیت داخلی و خارجی قوانین اداری وزارت عدلیه. کابل: ۳ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۴ Tuesday, February 17, 2015 نافذ. قانون اصلی این تعدیل تحت عنوان اساسنامۀ تصدی امنیتی، در شماره مسلسل ۱۰۶۵ (۹قوس ۱۳۹۰) به نشر رسیده. Afghanistan-- Armed Forces Afghani ...

معاهده منع تعبیه سلاح ذروی و دیگر سلاح دارائی قدرت تباه کننده در بستر بحر کف اوقیانوس و زمین زیر آن : فرمان نمبر ۳۶۷۱ مؤرخه ۱۸-۱۲-۴۹ مقام رفیع صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۰۹۹-۴۰۶۴ مؤرخ ۱۷/۱۲/۴۹ حضور مبارک شاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-18 | 1349|62|م|JX4171.A3|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۹۴ جلسه تاریخ ۱۰ر۱۲ر۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به معاهده منع تعبیه سلاح ذروی و دیگر اسلحه ذروی دارای قدرت تخریبی زیاد در بستر ابحار بداخل یازده ماده که منظوری آن به وقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم ماده ۷۷ قانون اساسی از حضور ما منظور ...