صفحه/نتیجه

کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان(۲۸ جولای ۱۹۵۱) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-07-30 | 1385|99|ک|RC606|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول مقررات عمومی-- فصل دوم وضع حقوقی-- فصل سوم مشاغل انتفاعی-- فصل چهارم رفاه و آسایش-- فصل پنجم اقدامات اداری-- فصل ششم مقررات اجرائی و مؤقتی-- فصل هفتم مقررات نهایی. "نظر به اینکه منشور ملل متحد و اعلامیه جهانی حقوق بشر که در ۱ ...

کنوانسیون حفاظت از گونه های حیوانات مهاجر وحشی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۵ تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-05 | 1394|99|ک|K3620|رساله | بیشتر...

Conventions Environment Public International Law وزارت عدلیه. کابل: ۳۰ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۲۰ Tuesday, October 27, 2015 نافذ. Animal rights-- Afghanistan Animals--Law and legislation Animal welfare-- Law and legislation ترجمه: حقوق حیوانات-- افغانستان حی ...

کنوانسیون بین المللی برای سرکوبی اعمال تروریزم اتومی : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه تصدیق مشرانو جرگه شماره (۵۲) تاریخ ۲/۷۶/ ۱۳۹۱: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه تصدیق ولسی جرگه شماره (۵۴) تاریخ ۱۶/ ۵/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷۹) تاریخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-06-25 | 1393|252|ک|HV6433.A3|رساله | بیشتر...

Conventions Foreign Affairs International Criminal Law وزارت عدلیه. کابل: ۲۳ صحفه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۲۸ Tuesday, September 16, 2014 نافذ. Terrorism – Afghanistan Terrorism – Afghanistan – Prevention ترجمه: تروریزم – افغانستان تروریزم – افغانستان – جلوگیری در ...

کنوانسیون چارچوب کاری سازمان صحی جهان راجع به کنترول و نظارت تنباکو /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-01-25 | 1387|93|ک|SB272.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ بخش میباشد: بخش اول معرفی-- بخش دوم هدف، اصول رهنما و وجایب عمومی-- بخش سوم تدابیر به ارتباط کاهش تقاضای تنباکو-- بخش چهارم تدابیر به ارتباط کاهش عرضه تنباکو-- بخش پنجم محاظفت محیط زیست-- بخش ششم تحقیقات به ارتباط مسئولیت-- بخش هفتم همکاری و انتقا ...