صفحه/نتیجه

نتایج دورهٔ سیزدهم شوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-07-13 | 1348|22|ن|K3420|رساله | بیشتر...

۱- مشرانو جرگه، ۲- ولسی جرگه، اعضای منتخب دورهٔ سیزدهم اولسی جرگه. acku_risalah_k3420_noon22_1348_n141_dari_title1.pdf ...

کنوانسیین تصفیه منازعات سرمایه گذاری بین دول واتباع سایر دول /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-18 | 1345|926|ک|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

شامل۱۰ فصل میباشد: فصل اول اداره بین اللمللی منازعات سرمایه گذاری-- فصل دوم صلاحیت اداره-- فصل سوم مصالحت-- فصل چهارم حکمیت-- فصل پنجم تبدیلی ورد مصلحین وحکما-- فصل ششم مصارف مصالحت یا حکمیت-- فصل هفتم محل جریان مصالحت وحکمیت-- فصل هشتم اختلاف نظر بین دول ...

کنوانسیون علیه شکنجه، مجازات ظالمانه و یا رفتار غیر انسانی اهانت آمیز : اسامبله عمومی: دول متعاقد باین میثاق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-07-15 | 1368|99|ک|JX4171.A3|رساله | بیشتر...

شامل بخش است. " با در نظرداشت اعلامیه در مورد محافظت تمام افراد از شکنجه مجازات ظالمانه و یا رفتار غیر انسانی و توهین آمیز مصوب فیصله نامه ۳۴۵۲ مورخ ۹ دسمبر ۱۹۷۵ اسامبله عمومی"-- از روی متن. " همچنان بنا به فیصله نامه ۳۲ بر ۶۲ مورخ ۸ دسمبر ...

کنوانسیون شماره (۱۵۹) در مورد توان بخشی مسلکی افراد دارای معلولیت و کاریابی : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۱۳) تاریخ ۲۰/ ۲/ ۱۳۸۸: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۳۰) تاریخ ۵/ ۲/ ۱۳۸۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۶) تاریخ ۵/ ۳/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-03-20 | 1388|99|ک|K1771|رساله | بیشتر...

شامل ۴ بخش میباشد: بخش اول تعریفات و اهداف—بخش دوم اساس پالیسی های برقراری مجدد و استخدام حرفوی معیوب—بخش سوم اقدامات ملی برای توسعه خدمات برقراری مجدد و استخدام حرفوی اشخاص معیوب—بخش چهارم مقررات نهایی. acku_risalah_k1771_kaaf99_1388_n982_dari_title2.pdf ...

کنوانسیون ایجاد کمیسیون بین المللی پیله وری : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۲۱) تاریخ ۲۷/۳/۱۳۹۳: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۲۳) تاریخ ۳۱/۲/۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۷) تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-02-27 | 1394|99|ک|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول مقصد-- فصل دوم مقر-- فصل سوم اعضاء-- فصل چهارم ارگان ها – فصل پنجم امور مالی – فصل ششم احکام عمومی. acku_risalah_ds357_5_kaaf99_1394_n1173_dari_title2.pdf ...