صفحه/نتیجه

پروتوکول بین حکومت پادشاهی افغانستان و حکومت جمهوریت مردم چین راجع به سرحد بین هر دو کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-06-31 | 1345|49|پ|D378|رساله | بیشتر...

این قانون با ادامه مادۀ ۱۱ در شماره ۱۴: شماره مسلسل ۶۳، صفحه ۱-۲-- ماده ۱۲-۱۸ در شماره ۱۵: شماره مسلسل ۶۴ صفحه ۴-۵ تحت عنوان: پروتوکول بین حکومت پادشاهی افغانستان و حکومت مردم چین راجع به سرحد بین هردو کشور (۳) به نشر رسیده. acku_risalah_d378_pay49_1345_n ...

پروتوکول الحاق جمهوری اسلامی افغانستان به موافقتنامۀ آزاد ساحۀ تجارت در جنوب آسیا(SAFTA) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-02-05 | 1389|49|پ|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_5_meem92_1389_n1019_dari_title1.pdf ...