صفحه/نتیجه

پروتوکول بین حکومت و ستره محکمه در باره تنظیم امور وثایق و ثبت اسناد : به وزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-02-25 | 1352|49|پ|KNF2720|رساله | بیشتر...

مجلس وزرا تحت فیصله شماره ۱۸۳ در جلسه تاریخی ۲۷ – ۱ – ۱۳۵۲ باملاحظه ورقه عرض شماره ۵۰۶۹ مورخ– ۱۴ – ۱۲ – ۱۳۵۲ وزارت عدلیه راجع به پروتوکول بین حکومت و ستره محکمه در باره تنظیم امور وثایق و ثبت اسناد آتی را تصویب نمود:--از روی متن. acku_risalah_knf2720_pay4 ...

پروتوکول مؤرخ ۲۸ سپتمبر ۱۹۵۵ – لاهه حاوی تعدیل میثاق توحید بعضی مقررات حمل و نقل هوائی بین المللی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-05-31 | 1349|49|پ|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول تعدیلات میثاق، فصـــــــل دوم ساحه تطبیق میثاقیکه تعدیل شد، فصل سوم مقررات متممه. acku_risalah_kz935_a71930_pay49_1349_n164_dari_title1.pdf ...

پروتوکول دربارۀ مذاکرات راجع به پروگرام همکاری فرهنگی وعلمی بین دولت پارشاهی افغانستان واتحاد جماهیر اشتراکیۀ شوروی/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-26 | 1344|492|پ|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

شامل ۸ شماره میباشد. acku_risalah_ds357_6_s65_pay492_1344_n31_dari_title2.pdf ...

پروتوکول الحاق جمهوری اسلامی افغانستان به موافقتنامۀ آزاد ساحۀ تجارت در جنوب آسیا(SAFTA) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-02-05 | 1389|49|پ|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_5_pay49_1389_n1019_dari_title2.pdf ...

پروتوکول در باره حمل ونقل اموال توسط لاری ها منضمه موافقت نامه ترانزیتی منعقده ۱۱ حوت ۱۳۴۳ مطابق ۲ مارچ ۱۹۶۵ بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت جمهوری اسلامی پاکستان/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-04-18 | 1345|42|پ|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این منضمه در یافت نگردید. acku_risalah_he269_6_a2_pay42_1345_n57_dari_title1.pdf ...