صفحه/نتیجه

پروتوکول مربوط به وضع پناهندگان(۳۱ جولای ۱۹۶۷) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-07-30 | 1385|49|پ|RC606|رساله | بیشتر...

"نظر به اینکه کنوانسیون مربوط به وضع پناهندگان که در تاریخ ۲۸ جولای ۱۹۵۱ در ژینو به امضاء رسیده (و ذیلاً کنوانسیون نامیده می شود) فقط در مورد اشخاصی اجرا میگردد که در نتیجهٔ حوادث قبل از تاریخ اول جنوری ۱۹۵۱ به صورت پناهنده در آمده اند"-- از روی ...

پروتوکول علیه قاچاق مهاجران در خشکه، دریا و هوا : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۳) تاریخ ۱۰/۱/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-08-03 | 1395|497|پ|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

Protocols Foreign Affairs International Criminal Law وزارت عدلیه. کابل: ۲۴ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۲۵ Monday, October 24, 2016 نافذ. Afghanistan–Foreign relations—Treaties Crime prevention—Afghanistan Human trafficking–Afghanistan ترجمه: افغانستان – روابط خا ...

الحاق جمهوری اسلامی افغانستان به پروتوکول اصلاحی معاهدۀ یگانه مواد مخدر سال ۱۹۶۱ میلادی برابر با ۱۳۴۰ هجری شمسی: جمهوری اسلامی افغانستان شواری ملی مشرانو جرگه تصدیق مشرانو جرگه شماره (۵۱) تاریخ ۲/۷/۱۳۹۱ : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه تصدیق ولسی جرگه شماره (۵۵) تاریخ ۹/۵/۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۰) تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-10-15 | 1393|73|الف|KNF3092|رساله | بیشتر...

پروتوکولونه بهرنۍ چاری د نړیوال عمومی حقوقو اړوند قوانین وزارت عدلیه. کابل: ۳۶ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۲۰ Monday, January 5, 2015 نافذ. Narcotic laws—Afghanistan Drug control-- Afghanistan Drug traffic-- Afghanistan ترجمه: قانون مواد مخدر-- افغانستان کنترل م ...

پروتوکول بین حکومت و ستره محکمه در باره تنظیم امور وثایق و ثبت اسناد : به وزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-02-25 | 1352|49|پ|KNF2720|رساله | بیشتر...

مجلس وزرا تحت فیصله شماره ۱۸۳ در جلسه تاریخی ۲۷ – ۱ – ۱۳۵۲ باملاحظه ورقه عرض شماره ۵۰۶۹ مورخ– ۱۴ – ۱۲ – ۱۳۵۲ وزارت عدلیه راجع به پروتوکول بین حکومت و ستره محکمه در باره تنظیم امور وثایق و ثبت اسناد آتی را تصویب نمود:--از روی متن. acku_risalah_knf2720_pay4 ...

پروتوکول مؤرخ ۲۸ سپتمبر ۱۹۵۵ – لاهه حاوی تعدیل میثاق توحید بعضی مقررات حمل و نقل هوائی بین المللی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-06-01 | 1349|49|پ|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول تعدیلات میثاق، فصـــــــل دوم ساحه تطبیق میثاقیکه تعدیل شد، فصل سوم مقررات متممه. acku_risalah_knf13_meem72_1349_n163_dari_title1.pdf ...