صفحه/نتیجه

موافقت نامه بین وزارت معارف دولت پادشاهی افغانستان و مؤسسه انتشارات فرانکلن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-01-04 | 1343|82|م |DS357.5|رساله | بیشتر...

"این موافقتنامه در (۲۲) ماده و یک تبصره و (۸) نسخه بزبان فارسی و انگلیسی تهیه شده. هر دو نسخه فارسی و انگلیسی آن بصورت مساویانه قابل اعتبار بوده و طرفین به لفظ و معنی آن موافقت دارند."--از روی متن. acku_risalah_ds357_5_meem82_1343_n2_dari_title2 ...

یاد داشت تفاهم در مورد تأسیس روابط دیپلوماتیک میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری دومینیکن : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانوجرگه تصدیق مشرانو جرگه شماره (۴۲) تاریخ ۷/ ۶/ ۱۳۹۱: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه تصدیق ولسی جرگه شماره (۴۵) تاریخ ۹/ ۵/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۹) تاریخ ۵/ ۷/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-08-01 | 1392|245|ی|DS357.5|رساله | بیشتر...

MoUs Foreign Affairs International Law وزارت عدلیه. کابل: ۳ صحفه ؛ ۳۰ سانتی متر. Wednesday, October 23, 2013 نافذ. Afghanistan – Foreign relations Economic assistance – Afghanistan ترجمه: افغانستان – روابط خارجی کمک های اقتصادی – افغانستان دری dar تفاهم ن ...