صفحه/نتیجه

قرار داد قرضه بین دولت پادشاهی افغانستان که منبعد قرضه گیرنده گفته میشود و کریدت انشتالت فیور ویدر وفیاو فرانکفورت ماین که انشتالت نامیده می شود راجع به ۲۱۵۰۰۰۰۰ مارک (پروژه مخابرهٔ تیلفونی) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-03-23 | 1343|42|م|K906|رساله | بیشتر...

"حکومت فیدرالی المان و حکومت شاهی افغانستان به تاریخ ۲۰ ماه اکتوبر ۱۹۶۳ پروتوکول راجع به کمك مالی بالغ به دو صد ملیون مارك که از طرف حکومت تعهد کننده بود بامضأ رسانیدند در داخل چوکات کمك مالی حکومت المان به حکومت شاهی افغانستان ممکن می سازد تا از کر ...

قرارداد میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه در باره تحویلدهی محبوسین : جمهوری اسلامی افغانستان مشرانو جرگه دارالانشاء مصوبه مشرانو جرگه در مورد قرار داد تحویلدهی محبوسین میان افغانستان و فدراسیون روسیه شماره (۵۰)مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۸۶: جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه مصوبه ولسی جرگه در مورد قرار داد تحویلدهی محبوسین میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه شماره (۷۰) مؤرخ ۱۲/۷/۱۳۸۶: رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در باره توشیح موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-08-26 | 1386|29|ق|DS357.5|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم ماده (۷۹) قانون اساسی افغانستان، موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی افغانستان و فدراسیون روسیه را که در جلسه مؤرخ ۲۷/۶/۱۳۸۶ مشرانو جرگه و مؤرخ ۲۹/۵/۱۳۸۶ ولسی جرگه مورد تصدیق قرار گرفت، توشیح می دارم"-- از روی متن ...

قرارداد همکاری های امنیتی و دفاعی میان جمهوری اسلامی افغانستان و ایالات متحدۀ امریکا : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۳۵) تاریخ ۶/۹/۱۳۹۳: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه شماره (۱۴۱) تاریخ ۲/۹/۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸) تاریخ ۱۰/۹/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-11-08 | 1393|424|ق|DS357.6.U6|رساله | بیشتر...

قرارداد ها دفاع ملی قوانین مربوط به حقوق بین الملل وزارت عدلیه. کابل: ۴۱ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۲۶ Wednesday, January 28, 2015 نافذ. Afghanistan--Foreign relations--United States United States--Foreign relations--Afghanistan National security--Law and legis ...