صفحه/نتیجه

رسمی اعلامیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 743-07-17 | رساله|KE4278 |ر|48|1342 | بیشتر...

د افغاانستان او کویت د خلکو تر منځ د اوسنیو دوستانه روابطو د زیاتو تینګیدو لپاره د افغانستان شاهی حکومت او د کویت حکومت موافقه کړیده چه خپل دیپلوماسی روابط د لوی سفارت په سویه بر قرار کړی او مربوطه چارې په د دوستو هیوادو کښی ئی خپل یو سفارت ته وسپاری. ...

اعلامیه رسمی : افغانستان به عضویت پلان کولمبوشامل شد

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-01-04 | 1343|67|ا|JX4171.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_jx4171_a3_alif67_1343_n2_dari_title5.pdf ...

اعلام از طرف وزارت عدلیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-01-04 | 1343|67|ا |KNF920 |رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf920_alif67_1343_n2_dari_title1.pdf ...

اعلامیه کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، هیأت رئیسه شورای انقلابی و حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان : محترم عبدالرشید آرین معاون صدراعظم، وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-10-20 | 1359|67|ا|JC491|رساله | بیشتر...

Declarations Labour The Constitution وزارت عدلیه. کابل: ۹ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. Thursday, November 21, 1940 ملغی. Revolutions-- Afghanistan Revolutions-- History Afghanistan-- Politics and government Law-- Afghanistan ترجمه: انقلاب-- افغانستان انقلاب-- تار ...

اعلامیه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۳۹۸(مورخه ۱۳۶۴/۸/۲۲ درباره خصلت ملی و دموکراتیک انقلاب ثور و وظایف تاخیر ناپذیر آن در شرایط کنونی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-09-01 | 1364|67|ا|DS357.5|رساله | بیشتر...

اعلامیي ګوندونه اساسی قوانین وزارت عدلیه. کابل: ۲۷ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. Friday, August 10, 1945 ملغی. Afghanistan-- Politics and government Political parties-- Afghanistan Political participation ترجمه: افغانستان-- سیاست و حکومت. احزاب سیاسی-- افغانستان. ...

متن اعلامیۀ مشترک افغانستان و جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-02-03 | 1345|29|م|DS357.6.C5|رساله | بیشتر...

Declarations Foreign Affairs Public International Law وزارت عدلیه. کابل: ۳ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. Friday, August 13, 1926 ملغی. Afghanistan-- Foreign relations-- China China-- Foreign relations-- Treaties China-- Foreign relations-- South Asia Law-- Afghani ...