صفحه/نتیجه

اعلام از طرف وزارت عدلیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-01-04 | 1343|67|ا |KNF920 |رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf920_alif67_1343_n2_dari_title1.pdf ...

اعلامیه رسمی : افغانستان به عضویت پلان کولمبوشامل شد

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-01-04 | 1343|67|ا|JX4171.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_jx4171_a3_alif67_1343_n2_dari_title5.pdf ...

متن اعلامیۀ مشترک افغانستان و جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-02-03 | 1345|29|م|DS357.6.C5|رساله | بیشتر...

Declarations Foreign Affairs Public International Law وزارت عدلیه. کابل: ۳ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. Saturday, April 23, 1966 ملغی. Afghanistan-- Foreign relations-- China China-- Foreign relations-- Treaties China-- Foreign relations-- South Asia Law-- Afghan ...

رسمی اعلامیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1342-12-16 | رساله|KE4278 |ر|48|1342 | بیشتر...

د افغاانستان او کویت د خلکو تر منځ د اوسنیو دوستانه روابطو د زیاتو تینګیدو لپاره د افغانستان شاهی حکومت او د کویت حکومت موافقه کړیده چه خپل دیپلوماسی روابط د لوی سفارت په سویه بر قرار کړی او مربوطه چارې په د دوستو هیوادو کښی ئی خپل یو سفارت ته وسپاری. ...

اعلان پادشاهی به مناسبت انتخابات شوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-02-02 | 1348|67|ا|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل چهار شماره میباشد. acku_risalah_knf2506_alif67_1348_n129_dari_title1.pdf ...