صفحه/نتیجه

رسمی اعلامیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 743-07-17 | رساله|KE4278 |ر|48|1342 | بیشتر...

د افغاانستان او کویت د خلکو تر منځ د اوسنیو دوستانه روابطو د زیاتو تینګیدو لپاره د افغانستان شاهی حکومت او د کویت حکومت موافقه کړیده چه خپل دیپلوماسی روابط د لوی سفارت په سویه بر قرار کړی او مربوطه چارې په د دوستو هیوادو کښی ئی خپل یو سفارت ته وسپاری. ...

اعلامیه رسمی : افغانستان به عضویت پلان کولمبوشامل شد

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-01-04 | 1343|67|ا|JX4171.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_jx4171_a3_alif67_1343_n2_dari_title5.pdf ...

اعلام از طرف وزارت عدلیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-01-04 | 1343|67|ا |KNF920 |رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf920_alif67_1343_n2_dari_title1.pdf ...