صفحه/نتیجه

اعلام قضائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1342-12-16 | 1342|67|ا|KNF1572|رساله | بیشتر...

محکمۀ اتبدائیۀ تجارتی باطلاع هر شخصیکه بر ذمۀ غلام نقشبند و حبیب الله تاجران کابل که افلاس شان قبلاً از طرف محکمه اعلان گردیده ادعای دین داشته باشد از تاریخ ۱۶ حوت ۱۳۴۲ الی تاریخ ۱۶ ثور ۱۳۴۳ به محکمه ابتدائیه تجارتی کابل حاضر شده ادعای خود را تحریراً تقدی ...

اعلامیه رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1342-12-16 | 1342|67|ا|KE4278|رساله | بیشتر...

به منظور تقویهٔ بیشتر روابط دوستانهٔ موجوده بین مردم افغانستان و کویت حکومت شاهی افغانستان و حکومت کویت موافقه نموده اند که روابط دیپلوماسی را بسویهٔ سفارت کبرا برقرار نموده و امور مربوط را بیکی از سفارت های شان در یکی از کشورهای دوست تفویض نمایند. acku_r ...

متن اعلامیۀ مشترک افغانستان و یوگوسلاویا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-01-02 | 1345|28|م|HF1578.5|رساله | بیشتر...

"نظر بدعوت صدراعظم افغانستان جلالتماب محمدهاشم میوندوال رئیس شورای اجرائیه فیدرال جمهوریت سوسیالست فیدرال یوگوسلاویا جلالتماب پیترستامبولیچ از تاریخ ۲۶ الی ۲۹ حوت ۱۳۴۴ مطابق ۱۷ الی ۲۰ مارچ ۱۹۶۶ مسافرت رسمی و دوستانه بافغانستان نمودند."-- از روی ...

اعلامیه مشترک افغانستان و اتحاد شوروی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-11-21 | 1344|67|الف|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_s65_alif67_1344_n46_dari_title1.pdf ...

ابلاغیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح ملی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|27|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_alif27_1357_n396_dari_title5.pdf ...

ابلاغیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح ملی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|22|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_alif22_1357_n396_dari_title2.pdf ...

اعلامیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح ملی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|689|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۵ شماره. acku_risalah_ds357.5_alif689_1357_n396_dari_title4.pdf ...

اعلامیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|65|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_alif65_1357_n396_dari_title3.pdf ...

اعلامیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|68|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_alif68_1357_n396_dari_title1.pdf ...

اعلان پادشاهی به مناسبت انتخابات شوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-02-02 | 1348|67|ا|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل چهار شماره میباشد. acku_risalah_knf2506_alif67_1348_n129_dari_title1.pdf ...