صفحه/نتیجه

تعدیل فقرۀ (ب) مادۀ ۳ تعلیماتنامۀ ادارۀ قضایای حکومت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-07-30 | 1345|74|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_thay74_1345_n64_dari_title3.pdf ...

تعلینامه اداره قضایای حکومت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-08-29 | 1344|78|ت|KNF1572|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1572_thay78_1344_n40_dari_title2.pdf ...

تعدیل تعلیماتنامه البسه و ضمیمه شماره (۱) آن : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۴۴۰ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-07-02 | 1369|74|ت|UC485.A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. تعلیمات نامه اصلی این تعدیل دریافت نگردید. acku_risalah_uc485_a3_tay74_1369_n724_dari_title6.pdf ...