صفحه/نتیجه

امارت اسلامی افغانستان لایحه جمع آوری و تقسیم عشر و ذکوه امارت اسلامی افغانستان : حکم (۱۹۱۰) ۱۰/ ۹/ ۱۳۷۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-09-10 | 1376|72|ا|KNF469|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره دارند. acku_risalah_knf469_alif72_1376_n785_dari_title3.pdf ...

لایحه تصفیه حسابات دولتی مربوط به معاملات قبل از اول میزان ۱۳۳۸ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-08-02 | 1343|29|ل|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

یاداشت: این لایحه با ادامه شماره ۵۵-۸۰ در شماره ۱۵: شماره مسلسل ۱۵-- شماره ۸۱-۸۴ در شماره ۱۶: شماره مسلسل ۱۶ تحت عنوان: لایحه تصفیه حسابات دولتی مربوط به معاملات قبل از اول میزان ۱۳۳۸ به نشر رسیده. acku_risalah_hj1320_6_laam29_1343_n14_dari_title1.pdf ...

لایحۀ دارالتادیب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-05-31 | 1346|24|ل|HV8501|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فضل بوده: لایحۀ دارالتأدیب-- فصل دوم تشکیل اداره-- فصل سوم تدابیر اصلاحی-- فصل چهارم-- مکافات ومجارات-- فصل پنجم خوراک وپوشاک-- فصل ششم امورمالی-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_hv8501_laam24_1346_n85_dari_title.pdf ...

حق الزحمۀ معاونین دوکتور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-01-14 | 1344|71|ح|K3601|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k3601_hay71_1344_n23_dari_title.pdf ...

لایحه تالیف و ترجمه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-11-17 | 1343|29|ل|KNF485.I583|رساله | بیشتر...

شامل ۱ فصل میباشد: فصل اول تعریفات. acku_risalah_knf485_i583_laam29_1343_n19_dari_title3.pdf ...

ضمیمۀ شماره ((۵)) لایحۀ دارالتادیب/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|89|ض|KNF3800|رساله | بیشتر...

لایحۀ اصلی این ضمیمه تحت عنوان لایحۀ دارالتادیب، شماره ۱۰: شماره مسلسل ۸۵ (۳۱ اسد ۱۳۴۶) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800_zwaat89_1358_n440_dari_title14.pdf ...

لایحۀ دارالتادیب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-05-31 | 1346|29|ل|KFN13|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: لایحۀ دارالتادیب-- فصل دوم تشکیل اداره-- فصل سوم تدابیر اصلاحی-- فصل چهارم مکافات و مجازات-- فصل پنجم خوراک و پوشاک-- فصل ششم امور مالی-- فصل هفتم احکام متفرقه. ضمیمه این لایحۀ تحت عنوان ضمیمه شماره (۵)لایحۀ دارالتادیب، شماره ۱۷: شماره ...

لایحه تثبیت مقدار ذخیره مواد اولیه مورد نیاز بمنظور استفاده سالانه کار کنان، دهقانان قرار دادی ها و سایر اتباع کشورمتکی به ماده (۶) قانون منع احتکار : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۶-۳ تاریخ ۲/۱/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-14 | 1368|29|ل|HG6036|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۴۷۷) در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۶۷ شورای وزیران در باره لایحه تثبیت مقدار ذخیره مواد اولیه مورد نیاز بمنظور استفاده سالانه کار کنان، دهقانان قراردادیها و سایر اتباع کشور مراتب آتی را تصویب نم ...

لایحه اعطای قرضه به متقاعدین : به وزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-03-20 | 1352|99|ب|HQ1062|رساله | بیشتر...

مجلس عالی وزراء تحت فیصله شماره (۲۵۰) تاریخی ۱۴-۳-۱۳۵۲ با ملاحظه ورقه عرض شماره "۴" ۲۹-۲-۱۳۵۲ وزارت مالیه راجع به اعطای قرضه به متقاعدین بمنظور رفع مشکلات مالی آنها مراتب آتی را تصویب نمود:-- از روی متن. acku_risalah_hq1062_bay99_1352_n240_dari_ ...

لایحۀ صندوق اعانۀ ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-06-15 | 1345|29|ل|HC417|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hc417_laam29_1345_n61_dari_title1.pdf ...