صفحه/نتیجه

لایحه غرفه های نمایش دایمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-09-28 | 1343|29|ل|KNF920 |رساله | بیشتر...

acku_musalsal_knf7_alif77_v1343_n017_w-Pashto06.pdf ...

لایحه حق الزحمۀ معاینات و تداوی منسوبین طب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-12-09 | 1343|29|ل|K3601|رساله | بیشتر...

این لایحه تحت عنوان حق الزحمه معاونین دوکتور (2) در شماره مسلسل 23 به نشر رسیده. acku_risalah_k3601_laam82_1343_n22_dari_title2.pdf ...

لایحۀ صندوق اعانۀ ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-06-15 | 1345|29|ل|HC417|رساله | بیشتر...

Sub Laws (Bills) Financial Affairs Financial Law وزارت عدلیه. کابل: 2 صفحه ؛ 30 سانتی متر. 13 Tuesday, September 6, 1966 ملغی. Afghanistan-- Economic policy Economic assistance-- Afghanistan Economic development projects-- Afghanistan ترجمه: افغانستان – پ ...

لایحه تثبیت مقدار ذخیره مواد اولیه مورد نیاز بمنظور استفاده سالانه کار کنان، دهقانان قرار دادی ها و سایر اتباع کشورمتکی به ماده (۶) قانون منع احتکار : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۶-۳ تاریخ ۲/۱/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-14 | 1368|29|ل|HG6036|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۴۷۷) در جلسه مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۶۷ شورای وزیران در باره لایحه تثبیت مقدار ذخیره مواد اولیه مورد نیاز بمنظور استفاده سالانه کار کنان، دهقانان قراردادیها و سایر اتباع کشور مراتب آتی را تصویب نم ...

لایحه اعطای قرضه به متقاعدین : به وزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-03-20 | 1352|99|ب|HQ1062|رساله | بیشتر...

مجلس عالی وزراء تحت فیصله شماره (۲۵۰) تاریخی ۱۴-۳-۱۳۵۲ با ملاحظه ورقه عرض شماره "۴" ۲۹-۲-۱۳۵۲ وزارت مالیه راجع به اعطای قرضه به متقاعدین بمنظور رفع مشکلات مالی آنها مراتب آتی را تصویب نمود:-- از روی متن. acku_risalah_hq1062_bay99_1352_n240_dari_ ...

لایحۀ دارالتادیب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-05-31 | 1346|29|ل|KFN13|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: لایحۀ دارالتادیب-- فصل دوم تشکیل اداره-- فصل سوم تدابیر اصلاحی-- فصل چهارم مکافات و مجازات-- فصل پنجم خوراک و پوشاک-- فصل ششم امور مالی-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_knf13_laam29_1346_n85_dari_title1.pdf ...