صفحه/نتیجه

طرزالعمل لویه جرگه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-01 | 1370|44|ط|KNF2514|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ماده چهارم-- فصل سوم طرز فعالیت لویه جرگه-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf2514_toy44_1370_n749_dari_title3.pdf ...

اصول وظایف داخلی ولسی جرگه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-03-02 | 1345|69|ا|KNF2514|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد، فصل اول (جلسات مقدماتی)ماده ۱-۶، فصل دوم (فتتاح)ماده ۷-۸، فصل سوم (وظایف هیأت اداری)ماده ۹-۱۵، فصل چهارم (جلسات ولسی جرگه)ماده ۱۶-۳۰ ،فصل پنجم (فوریت و اعتراض قانونی) ماده ۳۱-۳۲، فصل ششم (سوال – استیضاح)ماده ۳۳-۳۵، فصل هفتم (اوقات کار ...

طرزالعمل تدویر لویه جرگه : حکم رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد توشیح طرزالعمل تدویر لویه جرگهٔ تصویب قانون اساسی شماره: (۴۹۱۳) تاریخ: ۱۶/۹/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-07-10 | 1383|44|ط|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این طرزالعمل به طور خلاصه ذکر شده و ۳۷ ماده به ادامه طرزالعمل به نشر رسیده. شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم نمایندگان لویه جرگه-- فصل سوم ناظرین و مدعویین لویه جرگه-- فصل چهارم رئیس و معاونین لویه جرگه-- فصل پنجم منشی-- فصل ...

طرز العمل پرداخت حق الزحمه اضافه کاری : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|44|ط|HD5111.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd5111_a3_toy44_1363_n559_dari_title6.pdf ...