صفحه/نتیجه

طرزالعمل لویه جرگه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-01 | 1370|44|ط|KNF2514|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ماده چهارم-- فصل سوم طرز فعالیت لویه جرگه-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf2514_toy44_1370_n749_dari_title3.pdf ...