صفحه/نتیجه

مقرره بانکنوت ها و سکه های فلزی مروجۀ افغانستان : فرمان شماره (۱۲۸) مورخ بیست و یکم حمل سال ۱۳۷۵ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-30 | 1357|722|م|HG230.7.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hg230.7.a34_meem722_1357_n395_dari_title1.pdf ...

مقرره اسناد قرضه دولتی: فرمان شماره (۱۳۰) مورخ بیست و یکم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-30 | 1357|725|م|HG1642.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hg1642.a34_meem725_1357_n395_dari_title2.pdf ...

فیصله تاریخی ۱۲ ثور ۱۳۵۷ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|96|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_fay96_1357_n396_dari_title9.pdf ...

مقرره تفتیش کار : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۳۳۴)تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-15 | 1367|74|م|HF5667.15|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده۱-۷، فصل دوم (وظایف و صلاحیت های ارگان تفتیش کار)ماده ۸-۱۲، فصل سوم (مکلفیت های مفتشین کار)ماده ۱۳-۱۵، فصل چهارم (احکام نهایی) ماده ۱۶-۲۶. acku_risalah_hf5667_15_meem74_1367_n677_dari_title2.pdf ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان در مورد تعدیل ضمیمه نمبر (۳) مقرره داوطلبان قوای مسلح جمهوری افغانستان: شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۷۲۱ – ۳ تاریخ ۸/۶/۱۳۶۷ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-15 | 1367|94|ش|KNF2720|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره داوطلبان قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان، در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۶۴۸ (۱۵ میزان ۱۳۶۶) به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_sheen94_1367_n677_dari_title4.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امور خارجه جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۳۶۲ تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-07-15 | 1369|72|م|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تامین روابط دیپلوماتیك-- فصل سوم معاهدات-- فصل چهارم اجتماعات بین المللی-- فصل پنجم تشریفات و مسافرتها-- فصل ششم امور فرهنگی و نشرات-- فصل هفتم تشکیل و تنظم فعالیت های وزارت امور خارجه-- فصل هشتم احکام نهای ...

تصویب مجلس عالی وزراء /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-07 | 1344|69|ت|DS357.5|رساله | بیشتر...

"به اساس تصویب مجلس عالی وزراء از تاریخ ۱۸ دلو ۱۳۴۴ وزارت مطبوعات بوزارت اطلاعات و کلتورمسمی گردیده."-- از روی متن. acku_risalah_ds357_5_tay69_1344_n47_dari_title1.pdf ...

مقررات بورسها و تحصیلات در خارج : فرمان شماره ۴۶۸ مورخه ۲۹/۳/۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-11 | 1354|74|م|LB2338|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول عمومیات—فصل دوم شرایط استفاده از بورس ها—فصل سوم حقوق و وجایب استفاده کنندهگان از بورس—فص چهارم طرزالعمل، توحید، انسجام و توزیع بورس ها—فصل پنجم تحصیل بمصرف شخصی یا حکومت—فصل ششم احکام متفرقه. لغو ماده (۲۶و۲۹) این مقرره تحت عنوا ...

مقررات پرکتس شخصی اطبا و منسوبین طب : مجلس وزراء تحت فیصله شماره «۱۷۰۵» در جلسه تاریخی ۳ر۴ر۱۳۵۸با ملاحظه ورقه عرض شماره «۱۰۵۴» مورخ ۲۷ر۳ر۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود: مقررات پرکتس شخصی اطباء و منسوبین طب

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-15 | 1358|74|م|K3601|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی، فصل دوم صلا حیت ها، فصل سوم حق الزحمه، فصل چهارم وجایب و مکلفیت ها، فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_k3601_meem74_1358_n432_dari_title1.pdf ...

مقرره مفرزه های ملیشیاء سرحدی وزارت دفاع جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/ ۴/ ۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-31 | 1361|79|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول اساسات عمومی—فصل دوم طرزالعمل شمول به مفرزه های ملیشیای سرحدی—فصل سوم تشکیل و ترتیب فعالیت مفرزه های ملیشیاء —فصل چهارم تامینات مادی سایر اکمالات ملیشیا—فصل پنجم مکافات ملیشیا—فصل ششم مسوولیت های ملیشیا—فصل هفتم احکام متفرقه. ac ...