صفحه/نتیجه

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۲۶)تاریخ ۱۰/۲/۱۳۷۴ درباره توشیح قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی دولت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-02-27 | 1374|29|ق|KNF3202|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارگانهای مسئول-- فصل سوم مراحل منظوری سرمایه گذاری-- فصل چهارم امتیازات، معافیت ها و مساعدت ها-- فصل پنجم مکلفیت های سرمایه گذار و تشبث منظور شده--فصل ششم وظایف مشخص اداره--فصل هفتم حل منازعات--فصل هشتم احکام ...

فرمان ر‎ئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۰۵) تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۲ پیرامون به تصحیح فرمان (۹۶) مورخ ۲۱/۷/۷۱ رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-06-31 | 1373|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"تصحیح کلمه اصولنامه جزای عسکری به قانون جرایم عسکری در فقره (۷) ماده چهارم طرزالعمل جذب وانسجام مجاهدین و سایر جوانان بخدمت داوطلبانه در صفوف اردوی اسلامی افغانستان بموجب فرمان شماره (۹۶) مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۱ رئیس دولت اسلامی افغانستان نافذ گردیده است اعت ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-15 | 1361|682|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۴۰۲) در جلسه تاریخی ۲۷/ ۲/ ۱۳۶۱ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۵۶۲) ۱۸/ ۲/ ۱۳۶۱ وزارت عدلیه راجع به انفکاک د افغانستان بانک از تشکیل وزارت مالیه مراتب آتی را تصویب نمد" از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_meem682_136 ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۱/ ۶/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-07-15 | 1361|44|ف|K487.C8|رساله | بیشتر...

این فرمان درباره ای وزارت اطلاعات و کلتور میباشد. acku_risalah_k487_c8_fay44_1361_n517_dari_title3.pdf ...