صفحه/نتیجه

اعلامیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|68|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_alif68_1357_n396_dari_title1.pdf ...

اعلامیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|65|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_alif65_1357_n396_dari_title3.pdf ...

اعلامیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح ملی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|689|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۵ شماره. acku_risalah_ds357.5_alif689_1357_n396_dari_title4.pdf ...

ابلاغیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح ملی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|22|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_alif22_1357_n396_dari_title2.pdf ...

ابلاغیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح ملی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|27|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_alif27_1357_n396_dari_title5.pdf ...

میثاق حقوق سیاسی زنان : فرمان تقنینی شماره (۶۴۵- ۲۳۵۱) مورخ ۶ میزان ۱۳۴۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-10-17 | 1345|92|م|JQ1769.A5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_jq1769_a5_meem92_1345_n69_dari_title1.pdf ...

موافقتنامه همکاری فرهنگی وفنی بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت جمهوریت فرانسه : نقل فرمان شماره (۶۰۱-۲۲۰۵) مؤرخ ۲۳-۶-۱۳۴۵تقنینی پادشاهی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-11-01 | 1345|82|م|KZ1301|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول همکاری فرهنگی-- فصل دوم همکاری علمی و فنی-- فصل سوم. acku_risalah_kz1301_meem82_1345_n70_dari_title1.pdf ...

میثاق قونسلی بین جمهوری افغانستان و جمهوری سوسیالیستی ویتنام : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۸)مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۶۶: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شماره ۱۲۲ تاریخ ۲۸/۱/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-15 | 1367|92|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

۲ ماده در مصوبه این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۵۴ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_kz935_a71930_meem92_1367_n677_dari_title1.pdf ...

فیصله شماره (۳۶)مورخ ۲/۸/۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب : میثاق جلوگیری از تصرف غیر قانونی طیارات(منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره(۴۳۱)مورخ ۳۱ سرطان ۱۳۵۸): عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|96|ف|TL725.3.T7|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۱ر۸ ر۱۳۸۵ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره ((۳۶)) مورخه ۱ر۸ر۱۳۵۸ میثاق جلوگیری از تصرف غیر قانونی طیارات مصوبه سال ۱۹۷۰ سازمان هو ...

میثاق وین راجع به مناسبات دیپلوماسی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-09-15 | 1344|92|م|KZ3410|رساله | بیشتر...

این میثاق با ادامه ماده ۲۶-۵۳ در شماره ۲۰: شماره مسلسل ۴۲، صفحه ۲-۷ تحت عنوان: میثاق وین راجع به مناسبات دیپلوماسی (۲) به نشر رسیده. این میثاق از ماده ۱-۲۵ ملغی بوده و از ماده ۲۶-۵۳ نافذ میباشد. acku_risalah_kz3410_meem92_1344_n41_dari_title1.pdf ...