صفحه/نتیجه

ضمیمه نمبر دوم قانون مامورین دولت : فرمان شماره (۱۶۰۷) مورخ هژدهم عقرب سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان.,وزارت عدلیه، | 1356-08-21 | 1356|898|ض|HD5265.A34|رساله | بیشتر...

"ضمیمه نمبر دوم قانون مامورین دولت"—عنوان از روی متن. ۳ شماره. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۱۷۸ (۱۹ حوت ۱۳۴۹) به نشر رسیده. acku_risalah_hd5265.a34_zwaat898_1356_n379_dari_title1.pdf ...

ضمیمه نمبر یک قانون پست : فرمان شماره (۵۸) مورخ نهم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-15 | 1357|89|ض|KNF3485|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون پست، در شماره ۳۲: شماره مسلسل ۲۶۴ (۱۵ دلو ۱۳۵۲) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3485_zwaat89_1357_n394_dari_title3.pdf ...

فرمان شماره (۳) شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|455|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_fay455_1357_n398_dari_title1.pdf ...

تصویب مجلس وزرای جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|69|ت|KNF1270|رساله | بیشتر...

۳ شماره. acku_risalah_knf1270_tay69_1357_n398_dari_title5.pdf ...

قانون معارف : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۶) تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1387-05-03 | 1387|287|ق|LA1081|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعلیمات متوسطه (اساسی)-- فصل سوم تعلیمات عمومی دورهٔ ثانوی-- فصل چهارم تعلیمات اسلامی-- فصل پنجم فصل پنجم-- فصل ششم تربیه معلم—فصل هفتم مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی و تربیتی—فصل هشتم نصاب تعلیمی—فصل نهم فع ...

قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۰) تاریخ ۹/۴/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-04-25 | 1387|298|ق|KNF3800|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم جرایم تروریستی و مجازات آن-- فصل سوم احکام متفرقه-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf3800_qaaf298_1387_n952_dari_title1.pdf ...

قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۲) تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-04-25 | 1387|297|ق|HV6250.3 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مجازات جرایم اختطاف و قاچاق انسان-- فصل سوم حمایت از مجنی علیه-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hv6250_3_a34_qaaf297_1387_n952_dari_title2.pdf ...

تعدیل ماده پانزدهم قانون انتخابات شورای ملی : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۴۹ تاریخ ۲۲/۵/۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۱۹ تاریخ ۳/۶/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-30 | 1369|782|ت|KNF2506|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرامین تقنینی شماره (۴۹) مورخ ۲۲/۵/۱۳۶۹ و (۵۲) مورخ ۲۹/۵/۱۳۶۹ شورای وزیران جمهوری افغانستان در مورد تعدیل و حذف در قانون انتخابات شورای ملی را، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ت ...

ضمیمه نمبر یک قانون جزاء : ضمیمه نمبر یک قانون مدنی: فرمان شماره (۲۰۰۷) مورخ بیست نوهم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهور

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-30 | 1356|48|ف|KNF494|رساله | بیشتر...

شامل ۲ ضمیمه میباشد: ضمیمه نمبر یک قانون مدنی، ضمیمه نمبر یک قانون جزاء. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون جزاء، در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۳۴۷ (۱۵ میزان ۱۳۵۵) به نشر رسیده. acku_risalah_knf494_fay48_1356_n391_dari_title2.pdf ...

قانون ازدواج /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-05-17 | 1350|299|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

این قانون شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول موادعمومی-- فصل دوم ترتیب نکاح خط-- فصل سوم طلاق و تفریق-- فصل چهارم رسیدگی به دعاوی نکاح و طلاق و تفریق-- فصل پنجم مواد متفرقه. acku_risalah_knf13_qaaf299_1350_n190_dari_title1.pdf ...