صفحه/نتیجه

قانون منع آزار و اذیت زنان و اطفال : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله شماره مسلسل (۲۵۵) تاریخ فیصله ۲۰/۱۰/۱۳۹۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۲۸۶۳) تاریخ ۲۹/۹/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-10-09 | 1396|29|ق|HQ1735.6|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیر و قایوی غرض جلوگیری از آزار و اذیت زنان و اطفال-- فصل سوم ارایه و بررسی شکایات مربوطه به آزار و اذیت زنان و اطفال. acku_risalah_hq1735_6_qaaf29_1396_n1280_dari_title3.pdf ...

قانون مراسم عروسی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله شماره (۱۵۶) تاریخ ۵/۲/۱۳۹۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۲۷۷۳) تاریخ ۱۹/۹/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-10-09 | 1396|29|ق|HQ666.6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم محافل عروسی-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hq666_6_qaaf29_1396_n1280_dari_title2.pdf ...

قانون منع احتکار : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|89|ق|HG6036|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم مقدار ذخیره و معیار های مجاز—فصل سوم تعقیب عدلی—فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hg6036_qaaf89_1421_n794_dari_title4.pdf ...

قانون استملاک زمین : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|22|ق|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تعویضات—فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_k3871_3_qaaf22_1421_n794_dari_title3.pdf ...

قانون محصول خدمات شهری : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|99|ق|HE151.5.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم زمین اضافه تصرف—فصل سوم قیمت نقشه—فصل چهارم محصول خدماتی املاکی--فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_he151_5_a34_qaaf99_1421_n794_dari_title2.pdf ...

قانون شاروالی ها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹ تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|29|ق|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل—فصل سوم امور مالی—فصل چهارم وظائف و صلاحیت ها--فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_js7443_a2_qaaf29_1421_n794_dari_title1.pdf ...

قانون اصول عمدۀ تشکیل و وظایف وزارت ها و ادارات امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1380|92|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول اهداف عمدۀ سازماندهی فعالیت های وزارت های امارت اسلامی افغانستان-- فصل دوم وظائف وزارت های امارت اسلامی افغانستان-- فصل سوم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_knf13_qaaf92_1380_n797_dari_title2.pdf ...

فیصله شماره (۳۶) مورخه ۲ عقرب ۱۳۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تصویب ضمیمه شماره یک قانون کوپراتیف منتشره جریده رسمی شماره (۴۲۸) مورخه ۱۶ جوزای ۱۳۵۸ : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-30 | 1358|96|ف|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۶ » مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ ضمیمه شماره یک قانون کوپراتیف منتشره جریده رسمی شماره « ۴۲۸ » « ۱ ...