صفحه/نتیجه

قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه مصوبۀ شماره: (۲۱۳) تاریخ: ۱۳۹۵/۵/۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه مصوبۀ شماره: (۲۱۲) تاریخ: ۱۳۹۵/۴/۲۸ / فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره: (۱۴۷) تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-10 | 1395|24|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پلان کار اسناد تقنینی-- فصل سوم تسوید، تدقیق و تائید مسوده-- فصل چهارم تصویب، توشیح و نشر-- فصل پنجم ساختار و محتوای سند تقنینی-- فصل ششم طی مراحل بودجه. acku_risalah_knf2720_qaaf24_1395_n1246_dari_title1.p ...

مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانسان شماره ۱۷ تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-16 | 1394|74|م|PN5449.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تاسیس رسانه و نهاد– فصل سوم حقوق و مکلفیت ها– فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_pn5449_a3_meem74_1394_n1196_dari_title1.pdf ...

مقررۀ طرز تأسیس و ثبت جمعیت ها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-03-25 | 1393|446|م|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم طرز ثبت جمعیت – فصل سوم احکام نهایی. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_jq1769_a795_meem446_1393_n1138_dari_title2_0.pdf ...

مصوبه شماره (۲۸) مورخ ۳۰/۲/۱۳۷۰جلسه عمومی مجلس سنای شورای ملی ج. ا. پیرامون ایزاد فقره (۴) ماده (۱۲) قانون مکلفیت عمومی عسکری منتشره جریده رسمی شماره مسلسل (۶۴۴) مورخ ۳۱ اسد ۱۳۶۶ : فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره ۴۵۴ تاریخ ۸/۴/۱۳۷۰ درباره توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-04-15 | 1370|682a|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

: "بتاسی از حکم فقره (۲) ماده هفتاد وپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی ج.ا، درباره ایزاد فقره (۴) در ماده دوازدهم قانون مکلفیت عمومی عسکری که بداخل دو ماده درجلسات مورخ ۱۶/۲/۱۳۷۰ مجلس ولسی جرگه و ۳۰/۲/۱۳۷۰ مجلس سنا به تصویب رسیده است، ...