صفحه/نتیجه

قانون اساسی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-06-14 | 1343|29 |ق | KNF2050|رساله | بیشتر...

ما المتوکل علي ه اللَّ محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان مسوده قانون جديد افغانستان را که از طرف لوي جرگه اي کهازهژدهم تا بيست و هشتم ماه سنبله سال ۳۱۳۱ هجري شمسي در شهر کابل انعقاد يافت،تصويب گرديده به نام خداوندبزرگ توشيح مي کنيم و سر از امروز آن را بحيث ق ...

قانون اساسی افغانستان : فرمان شماره (۱۰۳) مؤرخ ۶/۱۱/۱۳۸۲ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون اساسی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-11-08 | 1383| 29|ق | KNF2050|رساله | بیشتر...

"بنام خداوند بزرگ و به آرزوی سعادت مردم نجیب و صلحدوست افغانستان، قانون اساسی جدید را که توسط لویه جرگۀ تاریخی ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری شمسی، منعقدۀ شهر کابل در ۱۲ فصل و ۱۶۲ مادۀ به اتفاق آراء تصویب گردید، توشیح و انفاذ آنرا اعلام می دارم."—ا ...

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۸ تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۸ در مورد عفو اشخاصی که به مشی مصالحه ملی می پیوندند : فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شماره ۱۷۰۶ تاریخ ۴/۱۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-04-16 | 1369|48|ف|KZ7128| رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۳۸) مورخ ۲۶/۱۰/۶۸ شورای وزیران جمهوری افغانستان را در مورد عفو اشخاصیکه به مشی مصالحه ملی می پیوندند بداخل هشت ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_kz7128_fay4 ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۳۱۴ تاریخ ۱۷/۲/۱۳۶۹ در باره ایجاد کمیسیون تسوید تعدیلات در قانون اساسی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-04-16 | 1369|48|ف|K3168| رساله | بیشتر...

3 شماره. "بمنظور آماده ساختن طرح تعدیلات لازم در قانون اساسی کمیسیون به ترکیب ذیل ایجاد گردد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_k3168_fay48_1369_n719_dari_title4.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۲۹۲ تاریخ ۱۳/۲/۱۳۶۹ در باره ختم حالت اضطرار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-04-01 | 1369|48|ف|UA853.A3 |رساله | بیشتر...

Decrees National Defense The Constitution وزارت عدلیه. کابل: 2 صفحه ؛ 30 سانتی متر. Friday, June 22, 1990 ملغی. Internal security — Afghanistan. National security-- Law and legislation – Afghanistan. Public safety – Afghanistan. ترجمه: امنیت داخلی – افغان ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۳۰۸ تاریخ ۱۶/۲/۱۳۶۹ در باره دعوت لویه جرگه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-04-01 | 1369|48|ف|JQ1767|رساله | بیشتر...

acku_risalah_JQ1767_fay48_1369_n718_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۰۸۸ تاریخ ۲۲/۷/۱۳۶۸ در باره تفویض صلاحیت بشورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-01 | 1368|48|ف|K3173|رساله | بیشتر...

"صلاحیت شورای ملی مندرج فقره (۱) ماده (۸۱) قانون اساسی که بر اساس حکم فقره (۱) فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلان حالت اضطرار بشورای وزیران تفویض گردیده بود دوباره بشورای ملی جمهوری افغانستان انتقال نماید"-- از متن فرمان. acku_risa ...

مقرره مراقبت معلولین کلی دایمی راه دفاع از انقلاب ثور : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۷)تاریخ ۱۷/۶/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-29 | 1366|74|م|K1771|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول حکام عمومی-- فصل دوم شرایط شمول-- فصل سوم صلاحیت و مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k1771_meem29_1366_n657_pushto_title7.pdf ...