صفحه/نتیجه

مقرره طرز تاسیس، ثبت و انحلال احزاب سیاسی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-01 | 1370|74|م|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزبررسی درخواست در مورد تاسیس وثبت احزاب سیاسی-- فصل سوم طرزانحلال حزب سیاسی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_jq1769.a795_meem74_1370_n749_dari_title4.pdf ...

طرح قانون نهاد اقتصاد باز توانی معلولین و معیوبین: مجلس سنای شورای ملی جمهوری افغانستان : شورای ملی جمهوری افغانستان مصوبه مجلس سنا شماره ۳۷ تاریخ ۷/۹/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۵۴ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۷۰ در باره توشیح مصوبه شورای ملی ج.ا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-15 | 1370|43|ط|K1771|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و طرز فعالیت آنها-- فصل سوم معافیت ها و امتیازات-- فصل چهارم کوپراتیف های نهاد اقتصاد باز توانی-- فصل پنجم حکم نهایی. acku_risalah_k1771_toy43_1370_n761_dari_title4.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۴۱ تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۷۰ در باره تعیین ۲۶ دلو بحیث روز نجات ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-15 | 1370|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay482_1370_n761_dari_title5.pdf ...

فرمان رئیس جهمور جمهوری افغانستان شماره ۱۷۷۶ تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۸ درباره توشیح مصوبه شورای ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-01 | 1369|48|ف|K5425|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی مصوبه شورای ملی ج.ا، را که در رابطه به منظوری فرمان تقنینی شماره (۲۶) مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۷ شورای وزیران درباره تعدیل قانون څارنوالی ج.ا، صادر گردیده است توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_ ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۹۴۰ تاریخ ۱/۷/۱۳۶۹ درباره الغای مصوبه شورای وزیران در مورد مقرره طرز تاسیس ثبت و انحلال احزاب سیاسی : مصوبه شورای قانون اساسی جمهوری افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۲۵/۶/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-01 | 1369|48|ف|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

4 شماره. "بتاسی از حکم فقره (۱۷) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی الغای مصوبه شماره (۱۵۹) مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۹ شورای وزیران ج.ا درباره منظوری مقرره طرز تاسیس ثبت و انحلال احزاب سیاسی که عدم مطابقت احکام آن با قانون اساسی از طرف شورای قانون اساسی تثبیت گردیده ...