صفحه/نتیجه

قانون منع احتکار : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|89|ق|HG6036|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم مقدار ذخیره و معیار های مجاز—فصل سوم تعقیب عدلی—فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hg6036_qaaf89_1421_n794_dari_title4.pdf ...

قانون احزاب سیاسی : ولسی جرگه مصوبه شماره مسلسل (۱۴۲) تاریخ تصویب ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۸: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۸۲۰) تاریخ ۷/ ۶/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-06-15 | 1388|23|ق|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم طرز تاسیس و ثبت احزاب سیاسی—فصل سوم امور مالی—فصل چهارم انحلال حزب سیاسی—فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_jq1769_a795_qaaf23_1388_n996_dari_title1.pdf ...

مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-20 | 1388|74|م|K3585|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وسایط نقلیه و سایر وسایل موتوردار—فصل سوم فابیکه ها، کارخانه ها، منابع تجارتی و خانگی و متفرقه—فصل چهارم کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا—فصل پنجم احکام مؤیدات—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k3585_meem7 ...

مصوبه شورای وزیران افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۵ تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۶۹ در مورد ضمیمه نمبر (۴) مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-15 | 1369|62|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان طرح مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان، در شماره ۲۲: نمبر مسلسل ۶۸۵ (۳۰ دلو ۱۳۶۷هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_meem62_1369_n734_dari_title6.pdf ...

ضمیمه نمبر (۳) مقرره نشانها مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان در مورد اعطای مدالهای مدافعین جلال آباد و خوست منتشره شماره (۶۸۵) مورخ ۳۰/ ۱۱/ ۱۳۶۷ جریده رسمی: مصوبه شورای وزیران افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۴ تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-15 | 1369|899|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان طرح مقرره نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان، در شماره ۲۲: نمبر مسلسل ۶۸۵ (۳۰ دلو ۱۳۶۷هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_zwaat89_1369_n734_dari_title5.pdf ...

ضمیمه نمبر (۴) قانون نشانها مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان منتشره شماره (۶۷۳) مورخ ۱۵/ ۶/ ۶۷ جریده رسمی : مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان مورخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۶۹: شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۳ مورخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۹۳ تاریخ ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-15 | 1369|898|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان، در شماره ۱۱: شماره مسلسل ۶۷۳ (۱۵ سنبله ۱۳۶۷) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_zwaat898_1369_n734_dari_title4.pdf ...