صفحه/نتیجه

مقرره طرز تاسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانسان شماره ۱۷ تاریخ ۲۱/۵/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-16 | 1394|74|م|PN5449.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تاسیس رسانه و نهاد– فصل سوم حقوق و مکلفیت ها– فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_pn5449_a3_meem74_1394_n1196_dari_title1.pdf ...

قانون بانکداری افغانستان : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۶ تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-20 | 1394|29|ق|HG3270.6.A6|رساله | بیشتر...

شامل پانزده فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تاسیس بانک وجواز بانکداری– فصل سوم سهم استحقاقی ذیصلاحیت در بانک– فصل چهارم شرکت تابع، وابسته، فرع و دفتر نمایندگی بانک – فصل پنجم ساختار و طرز اداره بانک – فصل ششم فعالیت ها و مکلفیت های بانک ها – فصل ...

مقررۀ تنظیم امور کرایه، سفریه و جیب خرج : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-03-25 | 1393|449|م|G151|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم کرایه، سفریه و جیب خرج – فصل سوم احکام متفرقه. شامل ۲ ضمیمه میباشد. acku_risalah_G151_meem449_1393_n1138_dari_title1.pdf ...

مقررۀ طرز تأسیس و ثبت جمعیت ها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-03-25 | 1393|446|م|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم طرز ثبت جمعیت – فصل سوم احکام نهایی. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_jq1769_a795_meem446_1393_n1138_dari_title2_0.pdf ...