صفحه/نتیجه

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۲۶)تاریخ ۱۰/۲/۱۳۷۴ درباره توشیح قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی دولت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-02-27 | 1374|29|ق|KNF3202|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارگانهای مسئول-- فصل سوم مراحل منظوری سرمایه گذاری-- فصل چهارم امتیازات، معافیت ها و مساعدت ها-- فصل پنجم مکلفیت های سرمایه گذار و تشبث منظور شده--فصل ششم وظایف مشخص اداره--فصل هفتم حل منازعات--فصل هشتم احکام ...

قانون استملاک زمین : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|22|ق|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تعویضات—فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_k3871_3_qaaf22_1421_n794_dari_title3.pdf ...

فیصله شماره (۳۶) مورخه ۲ عقرب ۱۳۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تصویب ضمیمه شماره یک قانون کوپراتیف منتشره جریده رسمی شماره (۴۲۸) مورخه ۱۶ جوزای ۱۳۵۸ : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-30 | 1358|96|ف|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۶ » مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ ضمیمه شماره یک قانون کوپراتیف منتشره جریده رسمی شماره « ۴۲۸ » « ۱ ...

قانون رهنمای معاملات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-05-15 | 1420|99|ق|HB701|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم طرز ایجاد رهنمای معاملات—فصل سوم حقوق و وجایب رهنمای معاملات—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_hb701_qaaf99_1420_n786_dari_title2.pdf ...

قانون قضایای امارت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-05-14 | 1420|29|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل—فصل سوم اهداف و وظایف اداره—فصل چهارم ترتیب اجراآت مصالحه در منازعات مالی--فصل پنجم طرز رسیدگی منازعات توسط اداره قضایای امارت—فصل ششم اجرای قرار—فصل هفتم نظارت از قانونیت قرار--فصل هشتم احکام نهایی. ac ...

مقرره ذخایر احتیاطی غله جات و نباتات ریشه دار : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۹) تاریخ ۲۰/ ۷/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-07-25 | 1388|74|م|K3626|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم ایجاد ذخایر احتیاطی و استفاده از آن—فصل سوم تدارک غله جات—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_k3626_meem74_1388_n996_dari_title1.pdf ...

قانون رهن اموال غیرمنقول در معاملات بانکی : شورای ملی افغانستان مصوبه شماره مسلسل (۱۲۷) تاریخ تصویب ۱/ ۲/ ۱۳۸۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۷) تاریخ ۱۸/ ۳/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-15 | 1388|99|ق|K4431|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم انشای حق رهن و اثرات آن—فصل سوم اثرات رهن بر اشخاص ثالث—فصل چهارم انتقال وجایب و التزامات—فصل پنجم آثرات عدم تادیه و عدم اجراء—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k4431_qaaf99_1388_n990_dari_title2.pdf ...

قانون رهن اموال منقول در معاملات بانکی : شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان مشرانو جرگه دارالانشاء مصوبه مشرانو جرگه شماره (۱۰۹) تاریخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۸: ولسی جرگه مصوبه شماره مسلسل (۱۲۶) تاریخ تصویب ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۰) تاریخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-15 | 1388|24|ق|K4431|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم انشای حق رهن و اثرات آن—فصل سوم اثرات رهن بر اشخاص ثالث—فصل چهارم انتقالات—فصل پنجم آثار عدم تادیه یا عدم اجراء—فصل ششم نقش محکمه و حق حمایت—فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_k4431_qaaf24_1388_n990_dari_tit ...

امارت اسلامی افغانستان لایحه جمع آوری و تقسیم عشر و ذکوه امارت اسلامی افغانستان : حکم (۱۹۱۰) ۱۰/ ۹/ ۱۳۷۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-09-10 | 1376|72|ا|KNF469|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره دارند. acku_risalah_knf469_alif72_1376_n785_dari_title3.pdf ...