صفحه/نتیجه

ضمیمه نمبر یک قانون جزاء : ضمیمه نمبر یک قانون مدنی: فرمان شماره (۲۰۰۷) مورخ بیست نوهم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهور

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-30 | 1356|48|ف|KNF494|رساله | بیشتر...

شامل ۲ ضمیمه میباشد: ضمیمه نمبر یک قانون مدنی، ضمیمه نمبر یک قانون جزاء. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون جزاء، در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۳۴۷ (۱۵ میزان ۱۳۵۵) به نشر رسیده. acku_risalah_knf494_fay48_1356_n391_dari_title2.pdf ...

تعلیماتنامه اداره قضایای حکومت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-08-29 | 1344|78|ت|KNF1572|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1572_thay78_1344_n40_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ کوپراتیف باغداری پنجوائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-04-15 | 1348|59|ا|HD9486.5|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول مرام-- فصل دوم مرکز و مدت دوام-- فصل سوم عضویت-- فصل چهارم سرمایه و منابع مالی-- فصل پنجم طرز اداره-- فصل ششم هیات مدیره-- فصل هفتم هیأت عامل-- فصل هشتم هیأت نظار-- فصل نهم اسناد حصه-- فصل دهم امور مالی و طرز محاسبه-- فصل یاز ...

مقررات تثبیت مستحقین زمین تعمیراتی پروژه کوتل خیرخانه : فرمان (۲۳) تاریخی ۳/۱/۱۳۴۸ مقام رفیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-01-16 | 1348|48|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k3871_3_fay48_1348_n127_dari_title1.pdf ...

ضمیمه مقرره اجاره زمین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-15 | 1367|898|ض|K3534|رساله | بیشتر...

حالت انفاذ قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه وجود ندارد. ۱۰ شماره. مقرره اصلی این ضمیمه دریافت نگردید. acku_risalah_k3534_zwaat898_1367_n681_dari_title6.pdf ...

مقررۀ کنترول و مراقبت کیفیت آب : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۹) تاریخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۴: حکم رئیس جمهوری اسلامی افانستان درمورد انفاذ مقرره شماره (۲۷۳۷) تاریخ ۲۹/ ۱۲ /۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-02-25 | 1395|78|م|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فضل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم فعالیت های آلوده کننده منابع آب-- فصل سوم مکلفیت وزارت ها وادارات دولتی و مراجع غیر دولتی واشخاص-- فصل چهارم احکام نهائی. " مقررۀ کنترول و مراقبت کیفیت آب را که درجلسه شماره (۳۹) مؤرخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۴ کابینۀ ...

ضمیمه شماره (۲) قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر کابل باساس ماستر پلان ۱۳۵۷ : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/۴/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-31 | 1361|895|ض|K3871.3|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر کابل به اساس ماستر پلان ۱۳۷۵، در شماره ۳: شماره مسلسل ۴۲۶ (۱۵ ثور ۱۳۵۸) به نشر رسیده. acku_risalah_k3871_3_zwaat895_1361_n514_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۷۸۹ در باره استرداد خانه و اپارتمان رهایشی تحت تامین دولت به مالک آن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-07-01 | 1369|48|ف|NA7863 A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_na7863_a34_fay48_1369_n725_dari_title1.pdf ...