صفحه/نتیجه

مقررهٔ تطبیق طرح عمومی (ماستر پلان) شهر کابل : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|26|م|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم شرائط طرح پروژه های شهری--فصل سوم شرائط اعمار ساختمان های بلند منزل-- فصل چهارم شرائط اعمار ساختمان های کم منزل-- فصل پنجم شرائط اعمار ساختمان های اجتماعی فرهنگی و خدماتی-- فصل ششم شرائط اعمار ساختمان های صن ...

مقررهٔ تثبیت کرایهٔ ملکیت های شاروالی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|22|م|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وجایب طرفین عقد (قرارداد)—فصل سوم فسخ قرارداد—فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_js7443_a2_meem22_1421_n794_dari_title8.pdf ...

قانون محصول خدمات شهری : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|99|ق|HE151.5.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم زمین اضافه تصرف—فصل سوم قیمت نقشه—فصل چهارم محصول خدماتی املاکی--فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_he151_5_a34_qaaf99_1421_n794_dari_title2.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۱/ ۶/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-07-15 | 1361|44|ف|K487.C8|رساله | بیشتر...

این فرمان درباره ای وزارت اطلاعات و کلتور میباشد. acku_risalah_k487_c8_fay44_1361_n517_dari_title3.pdf ...

مقرره توزیع و فروش اپارتان های رهایشی دولتی و نمرات زمین در شهر کابل : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۷۸ تاریخ ۸/ ۵/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-07-01 | 1369|44|م|NA7863 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم شرایط تثبیت استحقاق—فصل سوم طرز تملک اپارتمان های رهایشی دولتی و نمرات زمین—فصل چهارم حالات فسخ فروش اپارتمان های دولتی و نمرات زمین—فصل پنجم حقوق و وجایب طرفین—فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_na7863_a34_me ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۷۸۹ در باره استرداد خانه و اپارتمان رهایشی تحت تامین دولت به مالک آن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-07-01 | 1369|48|ف|NA7863 A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_na7863_a34_fay48_1369_n725_dari_title1.pdf ...