صفحه/نتیجه

فرمان ر‎ئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۰۵) تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۲ پیرامون به تصحیح فرمان (۹۶) مورخ ۲۱/۷/۷۱ رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-06-31 | 1373|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"تصحیح کلمه اصولنامه جزای عسکری به قانون جرایم عسکری در فقره (۷) ماده چهارم طرزالعمل جذب وانسجام مجاهدین و سایر جوانان بخدمت داوطلبانه در صفوف اردوی اسلامی افغانستان بموجب فرمان شماره (۹۶) مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۱ رئیس دولت اسلامی افغانستان نافذ گردیده است اعت ...

ضمیمه نمبر (۱) مقرره خریداری منتشره شماره (۲۳) سال ۱۳۵۶ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-05 | 1356|88|ض|K884.A5|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقـرره خریداری، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۸۳ (۵ جدی ۱۳۵۶) به نشر رسیده. acku_risalah_k884_a5_zwaat88_1356_n383_dari_title2.pdf ...

مقررهٔ محصول توقفگاه وسائط نقلیهٔ مسافربری اطرافی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|36|م|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظائف و صلاحیت ها—فصل سوم احکام تأدیبی—فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k4025_meem36_1421_n794_dari_title7.pdf ...

مقررۀ محصول صفائی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|68|م|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم احکام نهائی. acku_risalah_js7443_a2_meem68_1421_n794_dari_title6.pdf ...

مقررهٔ تنظیف و سرسبزی شهرها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|79|م|JS78|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تنظیف و پاک کاری—فصل سوم سرسبزی—فصل چهارم احکام تأدیبی—فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_js78_meem79_1421_n794_dari_title5.pdf ...

قانون شاروالی ها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹ تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|29|ق|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل—فصل سوم امور مالی—فصل چهارم وظائف و صلاحیت ها--فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_js7443_a2_qaaf29_1421_n794_dari_title1.pdf ...

تعدیل فقره ماده ششم ضمیمه شماره دوم مقرره خریداری : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-15 | 1361|74|ت|K884.A5|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۹۸) در جلسه تاریخی ۲۷/ ۲/ ۱۳۶۱ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۵۶۲) ۱۸/ ۲/ ۱۳۶۱ وزارت عدلیه راجع به تعدیل فقره دوم ماده ششم ضمیمه شماره دوم مقرره خریداری مراتب آتی را تصویب نمد" از روی متن فرمان. acku_risalah_k884_a5_ta ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۳۷ تاریخ ۲۶/ ۹/ ۷۶ / : فرمان (۳۷) در مورد تعدیل و ایزاد ماده ۶ قانون رهنمایی معاملات امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-09-10 | 1376|48|ف|HB701|رساله | بیشتر...

این فرمان درباره قانون رهنمای معاملات است. acku_risalah_hb701_fay48_1376_n785_dari_title4.pdf ...

امارت اسلامی افغانستان مقرره تنظیم امور ارشاد و اوقاف : حکم (۱۹۰۸) ۱۰/ ۹/ ۱۳۷۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-09-10 | 1376|22|ا|KBP184.7|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل—فصل سوم وظایف و صلاحیتها —فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_kbp184_7_alif22_1376_n785_dari_title2.pdf ...

مقررۀ اوراق (آرشیف) ادارات امارتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-22 | 1420|72|م|CD981|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل و وظایف—فصل سوم تحویلخانه ها و مخازن اوراق—فصل چهارم امحای اوراق--فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_cd981_meem72_1420_n786_dari_title4.pdf ...