صفحه/نتیجه

جمهوری دموکراتیک افغانستان قانون اخذ کمک، قرضه وکریدت : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیرعدلیه ولوی څارنوال!

کابل: افغانستان | وزارت عدلیه | 1357-09-09 | 1357|89|ج|KNF13|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درجلسه تاریخی ۱۳۵۷-۹-۷ که درخانه خلق دایرګردید باساس ورقه عرض تاریخی ۱۳۵۷-۹-۷صدارت مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. azu_acku_musalsal_knf7_alif77_v1357_n413_Dari-2.pdf ...

قانون گمرکات جمهوری دموکراتیک افغانستان : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-01 | 1361|29|ق|KNF3645|رساله | بیشتر...

"فرمان مورخ ۷ر۱ر۱۳۶۱ هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به امضاء محترم ببرک کارمل صدر هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ضم نامه شماره (۱۳۳) مؤرخ ۱۵ر۱ر۱۳۶۱ ریاست دفتر شورای انقلابی و اصل چنین هدایت صادر فرموده اند: ...

لایحه حق الزحمۀ معاینات و تداوی منسوبین طب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-12-09 | 1343|29|ل|K3601|رساله | بیشتر...

این لایحه تحت عنوان حق الزحمه معاونین دوکتور (2) در شماره مسلسل 23 به نشر رسیده. acku_risalah_k3601_laam82_1343_n22_dari_title2.pdf ...

ضمیمه شماره یازدهم قانون مالیات بر عایدات مؤرخ 29 ثور 1344 تنظیم مسوولیتها در تاخیر تادیه مالیات بر عایدات : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-11-30 | 1360|89 |ض|KNF3573 |رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱/۱۱/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۱۷۵) مؤرخ ۳۰/۹/۱۳۶۰ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی بر ضمیمه شماره (۱۱) قانون مالیات بر عایدات مورخ ۲۹ ثور ۱۳۴۴ راجع به تنظیم مسوولیتها در تاخیر تاد ...

قانون گمرکات جمهوری دموکراتیک افغانستان: : محترم وزیر عدلیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-02-28 | 1361| 29|ق | KNF3645|رساله | بیشتر...

"فرمان مورخ ۷-۱-۱۳۶۱ هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به امضاء محترم ببرک کارمل صدر هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ضم نامه شماره (۱۳۳) مؤرخ ۱۵-۱-۱۳۶۱ ریاست دفتر شورای انقلابی و اصل چنین هدایت صادر فرموده اند: ...

مقرره مسوولیت مالی کارکنان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۲۰)تاریخ ۱۴/۸/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-30 | 1366 |74|م|KNF3573|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم انواع و حدود مسوولیت های مالی-- فصل سوم ترتیب جبران خساره مالی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf3573_meem74_1366_n655_dari_title2.pdf ...

مقرره اضافه کاری کارکنان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۳۰)تاریخ ۱۹/۸/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-30 | 1366|74|م|K1800|رساله | بیشتر...

شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط و طرز پرداخت اضافه کاری-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_k1800_meem74_1366_n655_dari_title4.pdf ...

مقرره شعبات تنظیم امور محاسبه و بیلانس : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیك افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۹) تاریخ ۱۷/۶/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-11-30 | 1366|74|م|HJ1320.6| رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیك افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل، وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_hj1320.6_meem74_1366_n659_Dari_title3.pdf ...

تعدیل ماده دوازدهم قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی منتشره جریده رسمی شماره (۶۳۱) مورخ ۱۵ حمل سال ۱۳۶۶ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۳ تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده (۱۲) قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۶۷ تاریخ ۲/۸/۱۳۶۸ توشیح تعدیل ماده (۱۲) قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-01 | 1368|74|ت|HV8074|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده (۱۲) قانون محصول وثایق و اسناد اداری دولتی را بداخل دو ماده که براساس صلاحیت های تفویض شده فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلام حالت اضطرار ملی مصوبه شماره (۱۸ ...

ضمیمه شماره (۱۴) قانون مالیات بر عایدات منتشره جریده رسمی مورخ ۲۹/۲/۱۳۴۴ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱۸۲)تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸ در مورد ضمیمه شماره (۱۴) قانون مالیات بر عایدات: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۰۲ تاریخ ۹/۸/۱۳۶۸ توشیح ضمیمه شماره (۱۴) قانون مالیات بر عایدات

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-01 | 1368|89|ض|K4460|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان ضمیمه شماره (۱۴) قانون مالیات برعایدات را بداخل چهار ماده که براساس صلاحیت های تفویض شده فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰ /۱۱/۶۷ در مورد اعلام حالت اضطرار طی مصوبه شماره (۱۸۲) مورخ ۵/۵/۱۳۶ ...