صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک در باره ضمیمه شماره (۲) قانون محکمه اختصاصی انقلابی افغانستان شهر کابل ۱۳۶۰/۱۲/۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 762-02-19 | 1360|48 |ف|K5425 |رساله | بیشتر...

بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد. Microsoft Word- azu_acku_musalsal_knf7_alif77_v1360_n504_Dari 02.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۰۴)مورخ: ۱۸/۷/۱۳۶۶ درباره اعطای صلاحیت خریداری سلاح ها و مهمات مفرزه ها و گروپها و اشخاص انفرادی که عملیات محاربوی را قطع مینمایند به قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1366-09-15 | 1366|48|ف|U800|رساله | بیشتر...

"بمنظور تحقق مشی مصالحه ملی و تسریع صلح و امنیت در کشور هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیکافغانستان بتاسی از حکم ماده ۴۴ اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. 4ماده (شماره). acku_risalah_u800_fay48_1366_n ...

قانون څارنوالی جمهوری افغانستان : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۲) تاریخ ۶/۳/۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شهر کابل شماره ۲۸۹ تاریخ ۸/۳/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-07-02 | 1367|29|ق|K5425|رساله | بیشتر...

"مطابق به حکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی جمهوری افغانستان قانون څارنوالی را که در جلسه مورخ ۶ جوزای ۱۳۶۷ شورای انقلابی جمهوری افغانستان طی مصوبه شماره (۲) به تصویب رسیده، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل 6 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی- ...

د افغانستان د جمهورت د څارنوالی قانون : د افغانستان د جمهوریت د انقلابی شورا مصوبه ګڼه (۲) نیټه ۶/۳/۱۳۶۷: د افغانستان جمهوریت د جمهور رئیس فرمان کابل ښار ګڼه ۲۸۹ نیټه ۸/۳/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. د عدلیی وزارت، | 1367-07-02 | 1367|26|د|K5425|رساله | بیشتر...

"د افغانستان د جمهوریت د اساسی قانون د (۷۵) مادی د (۲) فقری د حکم پر اساس د افغانستان د جمهوریت د څارنوالی قانون چی د افغانستان د جمهوریت د انقلابی شورا د ۱۳۶۷ د غبرګولی د ۶ نیټی په غونډه کی د (۲) ګڼی مصوبی په ترڅ کی تصویب شوی دی توشیح کوم."—له ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۷۷۰ تاریخ ۲۶/۵/۱۳۶۸ در باره عفو و تخفیف مجازات محبوسان به استقبال هفتادمین سالگرد استرداد استقلال کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-06-15 | 1368|48|ف|KNF3800|رساله | بیشتر...

"به استقبال هفتادمین سالگرد استرداد استقلال کشور و در پرتو مشی انسان دوستانه مصالحه ملی با نظر داشت پیشنهاد کمیسیون ملی تدارک تجلیل از بیست و هشت اسد روز استقلال کشور به تاسی از حکم فقره هشت ماده هفتادو پنج قانون اساسی ج.ا، مراتب ذیل منظور میگردد:&qu ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۶۷۶ تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۸ در باره عفو مجازات منسوبین قوای مسلح /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-01-15 | 1368a|48|ف|KNF3800|رساله | بیشتر...

"به خاطر سهم فعال منسوبین قوای مسلح در دفاع از استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور به تاسی از حکم فقره (۸) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی ج.ا، عفو آنعده از منسوبین قوای مسلح که الی تاریخ انفاذ این فرمان بحکم قطعی و نهایی محکوم به مجازات گردیده باش ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۴۶۵ تاریخ ۹/۳/۱۳۶۹ در باره عفو و تخفیف مجازات محکومین به حبس /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-07-02 | 1369|48|ف|HV8691.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hv8691.a34_fay48_1369_n724_dari_title 1.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۶۳۴ تاریخ ۲۷/۴/۱۳۶۹ در باره ایزاد در فرمان شماره (۴۶۵) ۹/۳/۱۳۶۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-07-02 | 1369|48|ف|K4740|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k4740_fay48_1369_n724_dari_title 2.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۹۱۶ تاریخ ۲۴/۶/۱۳۷۰ درباره عفو میعاد باقیمانده حبس ورهایی (۵۵) تن محبوسین شیخ فانی محبس مرکزی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-08-15 | 1370|482|ف|BF637.F67|رساله | بیشتر...

: "به مناسبت میلاد مسعود سرورکائینات حضرت محمـد مصطفی (ص) وبه ادامه اقدامات مبتنی برمشی انسا ندوستانه مصالحه ملی وبخاطرملحوظات بشردوستانه درحالیکه اصول عالی اسلامی واعلامیه جهانی حقوق بشرملاک عمل دولت ج.ا، میباشد مطابق حکم فقره هشتم ماده هفتادوپنجم قا ...