صفحه/نتیجه

نظامنامه قونسلگری دولت علیه افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-07-12 | 1305|679|ن|DS357.5|رساله | بیشتر...

۵۲ قاعده. شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول معلومات-- فصل دوم تکالیف قونسلها نسبت به اتباع افغانستان-- فصل سوم تکالیف قونسلها نسبت بدولت متبوعه-- فصل چهارم در صورت بروز یک مرض مسری-- فصل پنجم قونسلهای افتخاری-- فصل ششم حقوق و مزایای قونسلها-- فصل هفتم احضار و تغی ...

نظامنامۀ تعلیقات دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-04-04 | 1307|627|ن|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

۱۲ شماره. "بادخال این نظامنامه در جملۀ نظامات دولت اراده میکنم. ۸ دلو ۱۳۰۳"—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_cj5588_a34_noon627_1307_dari.pdf ...

نظامنامۀ ماموریت وکیل التجاره /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-07-12 | 1305|682|ن|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۲۵ قاعده. "موازی یازده فقره نظامنامۀ وظایف شخصی و چهارده فقره در باب بارچلانی برای وکیل التجاره بقرار فوق منظور است که بموجب آن امور محوله خود را معمول و اجرا دارد."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf914_31956_noon682_1305_dari.pdf ...

نظامنامهٔ وظایف مستوفیان و سررشته داران اعلی و مأمورین ماتحت شان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-03-25 | 1307|696|ن|KNF1270|رساله | بیشتر...

۳۷ قاعده. بخش اول واردات— بخش دوم شعبات مصارفات— بخش سوم قواعد و ضوابط. "ادخال این نظامنامهٔ را در زمرهٔ نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده مینمائیم."—از روی متن نظامنامه. شامل ضمایم میباشد. acku_risalah_knf1270_noon696_1307_dari.pdf ...

نظامنامۀ تشکیلات اساسیۀ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-02-03 | 1307|625|ن|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲۵۸ قاعده. باب اول هیئت اداره شامل ۴ فصل بوده: فصل اول هیئت ادارۀ مرکزیه-- فصل دوم ادارۀ ولایات-- فصل سوم محاکمۀ مأمورین ملکیه و عسکریه علی العموم-- فصل چهارم قواعد عمومیه در حق مأمورین ملکیه و عسکریه علی العموم. باب دوم قوه عدلیه و انضباطیه شامل ۴ فصل بو ...

نظامنامه جزای عمومي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-07-17 | 1302|634|ن|KNF3800|رساله | بیشتر...

۲۴۵ قاعده. باب اول جنحه و جنایاتیکه ضررشان عام است، و مجازات برای آن مقرر گردیده شامل ۱۶ فصل بوده: فصل اول جنحه و جنایاتیکه امنیت خارجیه افغانستان را اخلال مینماید-- فصل دوم جنحه و جنایاتیکه امنیت داخلیهٔ افغانستان را اخلال مینماید-- فصل سوم در بارهٔ رشوت ...

نظامنامۀ مالیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1299-01-01 | 1299|68|ن|K4460|رساله | بیشتر...

۴۱ فقره. "نظامنامه مالیّه که مظهر است بچهل و یک فقره از ملاحظۀ حضور شاهانه ام گذارش یافته برای سعادت ملت و ترقیات وطن افغانستان منظورم گردیده احدیرا اجازه نیست که خلاف رفتاری نماید هر گاه رعیت و ملکان و مدیران و حکام و نظارنظارات بخلاف آن رفتار نموده ...

هدایات مجازات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1299-01-01 | 1299|42|هـ|LA1081|رساله | بیشتر...

"کتاب سزاکه دران چگونگی جرم و آلۀ سرزنش با دستخط معلم و نگران مرقوم میگردد"—از روی متن نظامنامه. "تاریخ نشر در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از طرف فهرست نویس تعین گردیده." acku_risalah_la1081_2hay42_1299_dari.pdf ...

موافقه و قرار داد فیمابین جمهوریه اشتراکیه اتحادیه شورائیه روسیه و دولیت علیۀ مستقلۀ افغانستان در حق تبعه و تابعیت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-10-15 | 1305|82|م|DS357.R8|رساله | بیشتر...

"قرارداد هذا دو جلد است و در یوم سه شنبه (۱۴) ماه سنبله سنه ۱۳۰۰ مطابق ۶ ماه ستمبر سنه ۱۹۲۱ در شهر کابل تحریر یافت."—از روی متن موافقه. acku_risalah_ds357_r8_meem82_1305_dari.pdf ...

نظامنامۀ ناقلین بسمت قطغن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-07-04 | 1302|69|ن|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

۱۲ قاعده. "ادخال واجرای احکام این نظامنامه را در زمرۀ نظامات دولت امر ومنظور فرمودیم."—از روی متن نطامینامه. acku_risalah_hd1333_a3_noon69_1302_dari.pdf ...