صفحه/نتیجه

نظامنامهٔ توقیف خانه ها ومحبوسخانه ها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-07-13 | 1305|629|ن|K5524|رساله | بیشتر...

۲۶ قاعده. "در اجرای مواد این نظامنامه وزارة عدلیه مکلف و مسؤل است ادخال این نظامنامه را در جملهٔ نظامات دولت، و اجرای موادش را امر وارده میکنم."—از روی متن نظامنامه. شامل یک ضمیمه میباشد. acku_risalah_k5524_noon629_1305_dari.pdf ...

نظامنامۀ تشویقیه صنایع /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-11-15 | https://doi.org/10.29171/ | بیشتر...

۳۱ شماره. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومیه-- فصل دوم مساعدات معافیات-- فصل سوم اصول گرفتن اجازت-- فصل چهارم احکام جزائیه. "تطبیق و اجرای احکام این نظامنامه را وزارت تجارت موظف است ادخال احکام این نظامنامه را در نظامات دولت منظور فرماید."—از ...

نظامنامۀ لایحۀ ادارۀ مساکین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1306-01-10 | 1306|68|ن|KNF2720|رساله | بیشتر...

۲۹ شماره. "در اجرا و تطبیق مواد لائحۀ هذا وزارت عدلیه مسئول است. مورخۀ ۸ دلو ۱۳۰۳"—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf2720_noon68_1306_dari.pdf ...

نظامنامهٔ فروش املاک سرکاری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-11-04 | 1305|674|ن|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول قواعد فروش اراضی سرکاری-- فصل دوم درباره املاک تصرفی مهاجرین وغیره. شامل ضمایم میباشد. acku_risalah_hd1333_a3_noon674_1305_dari.pdf ...

نظامنامه تقاوی تجاریه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-03-25 | 1307|627|ن|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۱۵ شماره. شامل ضمایم میباشد. acku_risalah_knf914_31956_noon627_1307_dari.pdf ...

مرامنامۀ اساسیۀ فرقۀ استقلال و تجدد /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-06-20 | 1307|42|م|JQ1767|رساله | بیشتر...

۱۱ شماره. acku_risalah_jq1767_meem42_1307_dari.pdf ...

نظامنامۀ اساسیۀ جمعیت طیارۀ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-06-18 | 1307|62|ن|JQ1767|رساله | بیشتر...

۴۳ شماره. شامل ۱۲ بخش بوده: بخش اول موضوع و مرام—بخش دوم اعضای جمعیت و تشکیلات اداره—بخش سوم مجلس عمومی—بخش چهارم صلاحیت مجلس عمومی—بخش پنجم مرکز عمومی– بخش ششم مجالس عمومیه ولایات و حکومتهای اعلی– بخش هفتم شعبه ها – بخش هشتم هیآت معاونه – بخش نهم امور ما ...

لایحهٔ تعلیمات اداریهٔ مجلس لویه جرگهٔ ۱۳۰۷ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-01-01 | 1307|29|ل|KNF2720|رساله | بیشتر...

۱۵ شماره. تاریخ نشر در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از طرف فهرست نویس تعین گردیده. acku_risalah_knf2720_laam29_1307_dari.pdf ...

نظامنامهٔ آذوقه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-04-25 | 1307|624|ن|HC417|رساله | بیشتر...

۲۶ شماره. بخش اول اصول کلیه—بخش دوم اصول خریداری—بخش سوم اصول حمل و نقل. acku_risalah_hc417_noon624_1307_dari.pdf ...

نظامنامه تعمیرات لغمان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-04-25 | 1307|627|ن|HD9715.A2|رساله | بیشتر...

۴۲ شماره. "در تطبیق و اجرای أمور این نظامنامه منتظم و مأمورین تعمیرات لغمان و حاکم و دفتری اعلای سمت مشرقی مکلف و مأمورند."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_hd9715_a2_noon627_1307_dari.pdf ...