صفحه/نتیجه

نظامنامه تقسیمات ملکیه افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1303-10-25 | 1303|62|ن|JS7442.2|رساله | بیشتر...

۳۱ قاعده. "تاریخ نشر در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از روی متن نظامنامه گرفته شده." شامل ۹ فصل بوده: فصل اول ولایت کابل-- فصل دوم ولایت قندهار-- فصل سوم ولایت هرات-- فصل چهارم ولایت ترکستان-- فصل پنجم ولایت قطغن وبدخشان—فصل ششم حکومت اع ...

نظامنامه مدیریت های مامورین وزارات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-08-10 | 1302|684|ن|KNF2720|رساله | بیشتر...

۳۰ قاعده. "ادخال مواد این نظامنامه را در جملهٔ نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده میکنم. تحریر ۲۴ سرطان ۱۳۰۳"—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf2720_noon684_1302_dari.pdf ...

نظامنامه رخصتی مامورین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-09-12 | 1302|643|ن|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۲ بخش بوده: بخش اول رخصتی مقرری—بخش دوم رخصت ضرورت. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_k1763_noon643_1302_dari.pdf ...

نظامنامه اجراآت تصفیه محاسبه ماضیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-01-20 | 1302|623|ن|KNF3190|رساله | بیشتر...

۵۴ قاعده. "تاریخ نشر در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از روی متن نظامنامه گرفته شده." شامل ۳ بخش بوده: بخش اول اصول کلیه—بخش دوم نظام اجراآت—بخش سوم شرائط اقساط. acku_risalah_knf3190_noon623_1302_dari.pdf ...

نظامنامه تعمیرات دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-04-01 | 1301|627|ن|HD9715.A2|رساله | بیشتر...

۱۳ شماره. "تاریخ نشر روز در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز از طرف فهرست نویس تعین گردیده." acku_risalah_hd9715_a2_noon627_1301_dari.pdf ...

نظامنامه تشکیلات اساسیه افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-11-15 | 1302|625|ن|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲۴۳ قاعده. باب اول هیئت اداره شامل ۴ فصل بوده: فصل اول هیئت ادارۀ مرکزیه-- فصل دوم ادارۀ ولایات-- فصل سوم محاکمۀ مأمورین ملکیه و عسکریه علی العموم-- فصل چهارم قواعد عمومیه در حق مأمورین ملکیه و عسکریه علی العموم. باب دوم قوه عدلیه و انضباطیه شامل ۴ فصل بو ...

نظامنامهٔ اصول محاکمات جزائیه مامورین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-12-20 | 1302|626|ن|KNF1572|رساله | بیشتر...

۳۳ قاعده. "ادخال و اجرای احکام این نظامنامه را در نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده مینمایم تحریر ۲۰ حوت ۱۳۰۲."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf1572_noon626_1302_dari.pdf ...

نظامنامهٔ ابنیهٔ شهر دارالامان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-05-19 | 1302|622|ن|HT169.A27|رساله | بیشتر...

۳۸ شماره. "امتیازات مواد این نظامنامه از امسال الی اخیر ۱۳۰۳ معتبر و مرعی شناخته میشود، برای سالهای آینده در آخر ماه حوت ۱۳۰۳ یاهمین نظامنامه قبول میشود و یا دیگر مواد تنظیم و توزیع خواهد گردید."—از روی متن نظامنامه. شامل ۲ ضمیمه میباشد. acku_ri ...

نظامنامه تذکرۀ نفوس و اصول پساپورت و قانون تابعیت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1303-01-01 | 1303|624|ن|KNF2430|رساله | بیشتر...

۲۹ شماره. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بناً تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." شامل ۳ بخش بوده: بخش اول قواعد عمومیه—بخش دوم وظائف تحریر نفوس—بخش سوم اخذ عسکر. acku_risalah_knf2430_noon624_1303_dari.pdf ...

نظامنامهٔ مطبوعات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1303-10-10 | 1303|686|ن|K4285|رساله | بیشتر...

"ادخال این نظامنامه را در زمرۀ نظامات دولت تصمیم و تعمیل احکام موادش را اراده مینمایم. (۱۰) جدی ۱۳۰۳"—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_k4285_noon686_1303_dari.pdf ...