صفحه/نتیجه

لایحۀ تخفیف عبارات القاب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-01-01 | 1300|29|ل|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

۳۱ شماره. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." بخش اول القاب مامورین وزارات— بخش دوم القاب نایب الحکومه ها و حکام و مامورین ملکی— بخش سوم القاب قضاة— بخش چهارم القاب صاحب منصبان ن ...

قواعد و نظام نامهٔ داکخانه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-06-09 | 1300|92|ق|KNF3485|رساله | بیشتر...

۵۷ فقره. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از روی متن نظامنامه گرفته شده." بخش اول مقدمه (۴۱) فقره—بخش دوم نظام نامه در باب تکتهای پارسل (۹) فقره—بخش سوم نظامنامهٔ اوراق مخابره و مکاتبه (۷) فقره—بخش چهارم تکم ...

نظامنامهْ مساحت اراضی: نظامنامهْ کار گذاری مالیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-01-01 | 1300|68|ن|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

۴۰ قاعده. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." acku_risalah_hd1333_a3_noon68_1300_dari.pdf ...

نظامنامۀ تقسیمات ملکیۀ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-03-01 | 1300|62|ن|JS7442.2|رساله | بیشتر...

۲۸ قاعده. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." شامل ۹ فصل بوده: فصل اول ولایت کابل-- فصل دوم ولایت قندهار-- فصل سوم ولایت هرات-- فصل چهارم ولایت ترکستان-- فصل پنجم ولایت قطغن وبدخ ...

نظامنامۀ وزارت جلیلۀ معارف /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-01-01 | 1300|69|ن|LA1081|رساله | بیشتر...

۳۷ قاعده. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." "ادخال این نظامنامه را در جمله نظام نامۀ عمومیۀ دولت تصمیم کرده تصدیق واجرای مواد آنرا احکام می فرمایم."—از روی متن نظامنا ...

نظامنامهٔ محکمهٔ شرعیه در باب معاملات تجارتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-01-01 | 1301|68|ن|KNF1650|رساله | بیشتر...

۲۹ شماره. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از روی متن نظامنامه گرفته شده." شامل ۳ بخش بوده: بخش اول در باب منع قرض تجار و دکاندار—بخش دوم درباب معاملات تجارتی—بخش سوم درباب تاجر دیوالی و فرار و خارج دولت. &q ...

نظامنامهٔ تقاوی تجاریه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-08-01 | 1301|627|ن|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۱۲ شماره. "در اجرای مواد فوق الذکر نظامنامهٔ هذا وزارة تجارت مأموریت است. تحریر اول عقرب ۱۳۰۱."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf914_31956_noon627_1301_dari.pdf ...

نظامنامهٔ بودجه عمومي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-01-23 | 1301|629|ن|K4447|رساله | بیشتر...

۵۰ قاعده. "تاریخ نشر در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از روی متن نظامنامه گرفته شده." "این نظامنامه از تاریخ تصدیق شان جاری و مرعی گفته میشود. (۲۳) حمل ۱۳۰۱."—از روی متن نظامنامه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول صورت ترتیب و احضار نظام ...

نظامنامۀ زراعت للمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-03-26 | 1301|644|ن|S471.A3|رساله | بیشتر...

۱۳ قاعده. "مواد نظامنامۀ هذا از ابتدای ۱۳۰۲ در معرض اجرا دراید. سنه ۲۶ جوزا ۱۳۰۱"—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_s471_a3_noon644_1301_dari.pdf ...

نظامنامۀ وزارت حربیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-08-25 | 1302|694|ن|KNF3738|رساله | بیشتر...

۱۱۰ قاعده. شامل ۸ بخش بوده: بخش اول قاعدۀ عمومیه—بخش دوم وظایف مجلس عسکری—بخش سوم قطعات پاتخت—بخش چهارم وظایف وظایف دائره ارکان حربیه عمومیۀ—بخش پنجم شعبات دائره ارکان حربیه– بخش ششم توزیع وتقسیم وظایف– بخش هفتم دائره محاکمات. "ادخال این نظامنامه را ...