صفحه/نتیجه

نظامنامهٔ محصول مواشی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-09-01 | 1301|683|ن|K4460|رساله | بیشتر...

۳۵ شماره. "ادخال و اجرای این ن امنامه را در ن امات دویت امر و اراد می نمایم."—از روی متن نظامنامه. شامل ۲ ضمیمه میباشد. acku_risalah_k4460_noon683_1301_dari.pdf ...

تعلیمات تفریق وظایف حکام و مأمورین متعلقهٔ آن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-06-28 | 1301|78|ت|KNF1270|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز) در این نسخه نظامنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن گرفته شده. بخش اول تمهید— بخش دوم قواعد عمومیهٔ— بخش سوم قواعد خصوصیهٔ شعبات— بخش چهارم مکتوب نویسهای نائب الحکومه ها و حکام. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_knf1270_tay78_1301_d ...

نظامنامهٔ وظایف مستوفیان و سررشته داران اعلی و مأمورین ماتحت شان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-07-10 | 1301|696|ن|KNF1270|رساله | بیشتر...

۳۵ قاعده. بخش اول واردات— بخش دوم شعبات مصارفات— بخش سوم قواعد و ضوابط. "ادخال این نظامنامهٔ را در زمرهٔ نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده مینمائیم."—از روی متن نظامنامه. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_knf1270_noon696_1301_dari.p ...

نظامنامهٔ مدیریت محاسبهٔ وزارت جلیلۀ خارجیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-06-14 | 1302|684|ن|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

۲۷ شماره. "ادخال این نظامنامه را در زمرهٔ نظامات دولت تصمیم و اجرای احکام آن را اراده و امر مینمایم"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hj1320_6_noon684_1302_dari.pdf ...

نظامنامهٔ مهاجرین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-04-18 | 1302|689|ن|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

۳۲ شماره. بخش اول صورت قبول مهاجرین-- بخش دوم وظایف-- بخش سوم صورت اسکان مهاجرین. "به اجرای احکام این نظامنامه وزارت داخلیه مکلف است و ادخال این نظامنامه را در زمره نظامات دولت امر و اراده فرمودیم."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_hv640_5_a28_ ...

نظامنامهٔ بلدیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-11-25 | 1302|628|ن|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

۱۱۱ قاعده. بخش اول مجالس بلدیه—بخش دوم صورت انتخاب—بخش سوم وظایف مجلس بلدیه و انجمن اداره بلدیه—بخش چهارم مامورین بلدیه—بخش پنجم امور بلدیه و تنظیفیه و اداره مساجد– بخش ششم امور تنظیفیه و تنویریه – بخش هفتم وظایف صحت عمومیه و داکتر بلدیه – بخش هشتم احکام ...

نظامنامهٔ محصول مال مواشی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-03-10 | 1307|683|ن|K4460|رساله | بیشتر...

۲۸ شماره. "ادخال و اجرای این نظامنامه را در نظامات دولت امر و اراده مینمایم."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_k4460_noon683_1307_dari.pdf ...

نظامنامۀ نشانهای معارف /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-03-26 | 1307|69|ن|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

۹ قاعده. "به ادخال این نظامنامه در جملۀ نظامات دولت امر و اراده میکنم."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_cj5588_a34_noon69_1307_dari.pdf ...

نظامنامه معاملات نهررزاق سمت شمال /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-11-24 | 1302|68|ن|TD313.A3|رساله | بیشتر...

۲۴ شماره. شامل ۵ بخش بوده: بخش اول مقدّمه—بخش دوم مواد عمومیه—بخش سوم وظایف مجلس مشوره—بخش چهارم وظیفه خصوصی مامورین—بخش پنجم مواد متفرقه. "در تطبیق مواد این نظامنامه وزارت تجارت، و در اجرای آن مامورین نهر رزاق و حاکم کلان و سررشته دار کلان سمت شمالی ...

نظامنامهٔ اخذ رسوم گمرک /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1309-10-15 | 1309|623|ن|K4620|رساله | بیشتر...

۱۵۰ شماره. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول در باب تعین محصولات-- فصل دوم وظائف مدیرها و کافۀ مامورین گمرکیها. شامل ماده های واحد. acku_risalah_k4620_noon623_1309_dari.pdf ...