صفحه/نتیجه

نظامنامهٔ رتبه های عسکری دولت علیهٔ مستقلهٔ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1299-01-01 | 1299|62|ن|KNF3738|رساله | بیشتر...

"ادخال نظامنامهٔ هذا را در میان نظامات دولت و اجرای احکام آنرا اراده میکنم."—از روی متن نظامنامه. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." acku_risalah_knf3738_noon62_1299_d ...

معاهده فیمابین روس و افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-05-22 | 1300|62|م|DS357.R8|رساله | بیشتر...

۱۲ فقره. "با اصل معاهدۀ که بتاریخ بیست و دوم اسد سنه ۱۳۰۰ شمسی هجری در پغمان بامضای همایونی رسیده بین دولتین تعاطی شده است مطابق است."—از روی متن معاهده. "تاریخ نشر در این معاهده مشخص نیست بنآ تاریخ نشر از روی متن معاهده گرفته شده." ac ...

سواد معاهده دولتین علیتین افغانستان و ایران /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-06-15 | 1302|92|س|DS357.6.I7|رساله | بیشتر...

"این عهدنامۀ مودت را که مرکب از (۱۲) فصل و (۳) فصول الحاقیه میباشد، و فیما بین ما، و اعلیحضرت سلطان احمد شاه قاجار؛ شاهنشاه کل ممالک محروسه ایران، بوساطت وکلای مختار دولتین معظمتین، بتواریخ متعددۀ مندرجه اش انعقاد یافته، تصدیق نموده اجرای بلا تغیر آن ...

هدایات صورت فیصلهٔ قتل و حبس دوام که بمحاکم عدلیه آینده بر وفق آن فیصله تحریر شود: راجع به اجرای تعزیرات حقوق الله /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1305-10-12 | 1305|42|هـ|KNF3800|رساله | بیشتر...

" مورخه (۱۰) جدی سنه ۱۳۰۳."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf3800_2hay42_1305_dari.pdf ...

هدایات صورت فیصلهٔ قتل و حبس دوام که بمحاکم عدلیه آینده بر وفق آن فیصله تحریر شود: راجع به اجرای تعزیرات حقوق الله /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1307-04-25 | 1307|429|هـ|KNF3800|رساله | بیشتر...

"مورخه (۱۰) جدی سنه ۱۳۰۳."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_knf3800_2hay429_1307_dari.pdf ...

معاهدهٔ افغانستان و برطانیه: معاهدهٔ مودت فی ما بین افغانستان و برطانیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-08-03 | 1300|62|م|DS357.6.G7|رساله | بیشتر...

"دولتین علیتین برطانیه و افغانستان نظر باینکه فیما بین خود شان مناسبات همسایگی را قایم نمایند مواد مندرجهٔ ذیل را قبول نموده اند وزیرآن امضاء کنندگان مهرهای خود شان را که در آن باب اختیار کامل دارند ثبت نموده اند."—از روی متن معاهده. شامل ۲ ضمیم ...

نظامنامهٔ اخذ رسوم گمرک /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-01-01 | 1300|623|ن|K4620|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل بوده: فصل اول در باب تعیین رسوم یعنی تعیین محصولات-- فصل دوم بخصوص، وظایف مدراء یعنی مدیر ها و کافهٔ مأمورین گمرکها و تاجر ها. "ادخال این نظامنامه را در جلمهٔ نظامات دولت و اجرای احکام آن را اراده میکنیم."—از روی متن نظامنامه. شامل ضم ...

نظام نامهٔ نکاح، عروسی، ختنه سوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-01-01 | 1300|69|ن|KNF542|رساله | بیشتر...

۲۴ قاعده. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." "ادخال این نظام نامه را در جملهٔ نظام نامه های دولت و اجرای احکام آن را امر وارده مینمایم."—از روی متن نظامنامه. acku_risa ...

نظامنامهٔ خزانه جات دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-01-14 | 1301|634|ن|HJ2154.6|رساله | بیشتر...

۱۹ قاعده. "ادخال نظامنامهٔ هذا را در شعبهٔ نظامات مالیه و اجرای آن را امر واراده مینمائیم. فی ۱۴ برج حمل سنه ۱۳۰۱."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_hj2154_6_noon634_1301_dari.pdf ...

نظامنامهٔ لائحه تطبیق رتبه های جدیده و عتیقه عسکری: دولت علیهٔ مستقلهٔ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-01-01 | 1301|68|ن|KNF3738|رساله | بیشتر...

"تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." "از طرف اشرف حضرت پادشاهی نامهای رتب عسکر بالکل تبدیل شده اند یک نظام نامه علیحده تنظیم و نشر فرموده اجرای احکام آن را بنظارت حربیه اراده ...