صفحه/نتیجه

نظامنامهٔ اخذ رسوم گمرک /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-01-01 | 1300|623|ن|K4620|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل بوده: فصل اول در باب تعیین رسوم یعنی تعیین محصولات-- فصل دوم بخصوص، وظایف مدراء یعنی مدیر ها و کافهٔ مأمورین گمرکها و تاجر ها. "ادخال این نظامنامه را در جلمهٔ نظامات دولت و اجرای احکام آن را اراده میکنیم."—از روی متن نظامنامه. شامل ضم ...

نظام نامهٔ نکاح، عروسی، ختنه سوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1300-01-01 | 1300|69|ن|KNF542|رساله | بیشتر...

۲۴ قاعده. "تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." "ادخال این نظام نامه را در جملهٔ نظام نامه های دولت و اجرای احکام آن را امر وارده مینمایم."—از روی متن نظامنامه. acku_risa ...

نظامنامهٔ خزانه جات دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-01-14 | 1301|634|ن|HJ2154.6|رساله | بیشتر...

۱۹ قاعده. "ادخال نظامنامهٔ هذا را در شعبهٔ نظامات مالیه و اجرای آن را امر واراده مینمائیم. فی ۱۴ برج حمل سنه ۱۳۰۱."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_hj2154_6_noon634_1301_dari.pdf ...

نظامنامهٔ لائحه تطبیق رتبه های جدیده و عتیقه عسکری: دولت علیهٔ مستقلهٔ افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-01-01 | 1301|68|ن|KNF3738|رساله | بیشتر...

"تاریخ نشر روز و ماه در این نظامنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز و ماه از طرف فهرست نویس تعین گردیده." "از طرف اشرف حضرت پادشاهی نامهای رتب عسکر بالکل تبدیل شده اند یک نظام نامه علیحده تنظیم و نشر فرموده اجرای احکام آن را بنظارت حربیه اراده ...

نظامنامهٔ محصول مواشی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-09-01 | 1301|683|ن|K4460|رساله | بیشتر...

۳۵ شماره. "ادخال و اجرای این ن امنامه را در ن امات دویت امر و اراد می نمایم."—از روی متن نظامنامه. شامل ۲ ضمیمه میباشد. acku_risalah_k4460_noon683_1301_dari.pdf ...

تعلیمات تفریق وظایف حکام و مأمورین متعلقهٔ آن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-06-28 | 1301|78|ت|KNF1270|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز) در این نسخه نظامنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن گرفته شده. بخش اول تمهید— بخش دوم قواعد عمومیهٔ— بخش سوم قواعد خصوصیهٔ شعبات— بخش چهارم مکتوب نویسهای نائب الحکومه ها و حکام. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_knf1270_tay78_1301_d ...

نظامنامهٔ وظایف مستوفیان و سررشته داران اعلی و مأمورین ماتحت شان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1301-07-10 | 1301|696|ن|KNF1270|رساله | بیشتر...

۳۵ قاعده. بخش اول واردات— بخش دوم شعبات مصارفات— بخش سوم قواعد و ضوابط. "ادخال این نظامنامهٔ را در زمرهٔ نظامات دولت و اجرای احکام موادش را امر و اراده مینمائیم."—از روی متن نظامنامه. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_knf1270_noon696_1301_dari.p ...

نظامنامهٔ مدیریت محاسبهٔ وزارت جلیلۀ خارجیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-06-14 | 1302|684|ن|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

۲۷ شماره. "ادخال این نظامنامه را در زمرهٔ نظامات دولت تصمیم و اجرای احکام آن را اراده و امر مینمایم"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hj1320_6_noon684_1302_dari.pdf ...

نظامنامهٔ مهاجرین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-04-18 | 1302|689|ن|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

۳۲ شماره. بخش اول صورت قبول مهاجرین-- بخش دوم وظایف-- بخش سوم صورت اسکان مهاجرین. "به اجرای احکام این نظامنامه وزارت داخلیه مکلف است و ادخال این نظامنامه را در زمره نظامات دولت امر و اراده فرمودیم."—از روی متن نظامنامه. acku_risalah_hv640_5_a28_ ...

نظامنامهٔ بلدیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1302-11-25 | 1302|628|ن|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

۱۱۱ قاعده. بخش اول مجالس بلدیه—بخش دوم صورت انتخاب—بخش سوم وظایف مجلس بلدیه و انجمن اداره بلدیه—بخش چهارم مامورین بلدیه—بخش پنجم امور بلدیه و تنظیفیه و اداره مساجد– بخش ششم امور تنظیفیه و تنویریه – بخش هفتم وظایف صحت عمومیه و داکتر بلدیه – بخش هشتم احکام ...