صفحه/نتیجه

اصولنامۀ منع زرع، تجارت، خرید و فروش، ورود و صدور و استعمال تریاک در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1336-10-02 | 1336|689|الف|KNF3092|رساله | بیشتر...

۵ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامه هذا را در جمله سایر اصولنامه های موضوعۀ دولت منظور و باجرای آن امر و اراده می نمائیم- مورخه ۲ برج قوس ۱۳۳۶ شمسی مطابق ۲ ماه جمادی الاول ...

اصولنامه ښاروالی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1337-02-16 | 1337|69|الف|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

۹۷ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۱۳ فصل بوده: فصل اول تشکیل ښاروالی-- فصل دوم وظایف ښاروالی-- فصل سوم مجلس ښاروالی-- فصل چهارم طرز انتخاب مجالس ښاروالی شعبه انتخاب-- فصل پنجم جزا ...

اصولنامهٔ مراسم تعزیه داری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-01-19 | 1318|68|الف|KNF469|رساله | بیشتر...

۱۳ شماره. " ادخال اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصولنامه های مملکت و امر اجرای آن را اراده میفرمائیم. مورخهٔ ۲۶ حمل ۱۳۱۳ مطابق ۳۰ ذی الحجه ۱۳۵۲"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf469_alif68_1318_dari.pdf ...

اصول وظائف داخلی شورای ملی در انتخاب رئیس و معین ها و منشی و وظایف آنها : اصول وظایف داخلی ریاست شورای ملی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-10-16 | 1329|696|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۴۵ اصل. "اجرای احکام مواد فوق الذکر را امر و اراده میکنم. تحریر ۸ عقرب سنه ۱۳۱۰ ش مطابق (۱۹) جمادی الثانی ۱۳۵۰ ق."—از روی متن اصولنامه. بخش اول وظائف رئیس— بخش دوم حقوق وظایف معین ها— بخش سوم وظایف منشی— بخش چهارم وظایف اعضاء —بخش پنجم اصول آداب ...

اصولنامۀ دواخانه ها در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-11-01 | 1329|69|الف|R746.A34|رساله | بیشتر...

۴۲ شماره. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول شرایط تاسیس دواخانه ها-- فصل دوم ترتیبات و وظائف دواخانه ها-- فصل سوم شرایط استخدام و وظایف دواساز ها-- فصل چهارم تفتیش دواخانه ها. "ادخال اصولنامه هذا را در جمله اصولنامه های دولت امر و باجرای مواد آن اراده می نمای ...

اصولنامهً موتر رانی و گادی رانی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-10-04 | 1318|689|الف|KNF3448|رساله | بیشتر...

۳۶ شماره. بخش اول تمهید-- بخش دوم جواز سیر-- بخش سوم مواد تعزیریه-- بخش چهارم مواد متفرقه. acku_risalah_knf3448_alif689_1318_dari.pdf ...

اصولنامۀ محصول مال مواشی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1313-03-01 | 1313|68|الف|K4460|رساله | بیشتر...

۱۹ شماره. "باجرای احکام اصولنامه هذا وزارت مالیه مسئول و مکلف است. ۱۰ سنبله ۱۳۱۱"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_k4460_alif68_1313_dari.pdf ...