صفحه/نتیجه

اصولنامهٔ استخدام اتباع خارجه در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-05-15 | 1318|625|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۹ شماره. "ادخال و اجرای اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصول نامه های دولت امر و اراده میفرمایم. مورخهٔ ۱۱ حوت ۱۳۱۴ مطابق ۷ ذی الحجة الحرام ۱۳۵۴"—از روی متن اصولنامه. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_knf2720_alif625_1318_dari.pdf ...

اصولنامۀ ترافیک /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-11-18 | 1330|624|الف|KNF3448|رساله | بیشتر...

۱۱۴ شماره. "تاریخ نشر روز در این اصولنامه مشخص نیست بنآ تاریخ نشر روز از طرف فهرست نویس تعین گردید." شامل ۸ فصل بوده: فصل اول جواز سیر نمرۀ پلیت-- فصل دوم لوازم عراده ها-- فصل سوم شهادت نامه راندن عراده-- فصل چهارم فروش موتورها مواضع نگهداری موت ...

اصولنامۀ کوریری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-01-19 | 1318|68|الف|KNF3485|رساله | بیشتر...

۱۷ شماره. "ادخال اصولنامه هذا را در جمله اصولنامه های دولت منظور و باجرای آن امر و اراده مینمایم. مورخهٔ ۱۰ سرطان ۱۳۱۴ مطابق ۲۹ ربیع الاول ۱۳۵۴"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf3485_alif68_1318_dari.pdf ...

اصولنامهٔ مراسم تعزیه داری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1328-06-11 | 1328|68|الف|KNF469|رساله | بیشتر...

۱۷ شماره. "اصولنامهٔ هذا در جمله اصولنامه های موضوعهٔ دولت منظور و اجرای احکام آنرا امر و اراده می نمائیم. مورخهٔ (۸) حمل ۱۳۲۸ مطابق (۲۸) ماه جمادی الاول ۱۳۶۸"—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf469_alif68_1328_dari.pdf ...

اصولنامۀ تلگراف /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1317-08-09 | 1317|628|الف|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

۵۵ شماره. "ادخال و اجرای اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های موضوعه امر واراده مینمایم مورخه ۱۵ سنبله....... مطابق ۱۱ ماه رجب"—از روی متن اصولنامه. بخش اول تعریف انواع تلگرامات— بخش دوم تلگرام واضح— بخش سوم تلگرامات کودی— بخش چهارم تلگرامات شفر ...

اصولنامه رادیو /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-10-05 | 1329|642|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

۱۱ شماره. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول شرایط تجارت رادیو-- فصل دوم تورید فروش رادیو-- فصل سوم. "اصولنامۀ هذا را در جمله اصولات دولت ادخال و اجرای احکام مواد آنرا امر و اراده می نمائیم. مورخه ۵ اسد ۱۳۲۷ مطابق ۲۱ رمضان المبارک ۱۳۶۷—از روی متن اصولنامه. ack ...

اصولنامۀ مالیات بر عایدات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1342-02-18 | 1342|68|الف|KNF3573|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن گرفته شده. "ادخال و اجرای اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولات موضوعه امر و اراده می نمائیم. مورخه ۱۸ جوزاء ۱۳۲۲ مطابق ۵ ماه جمادی الثانی ۱۳۶۲"—از روی متن اصولنامه. ش ...

ضمیمه نمبر (۱) اصولنامه ترفیع و تقاعد عسکری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1337-07-26 | 1337|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

۲۷ شماره. شامل ضمایم و تعدیلات میباشد. "مورخه ۲۶ برج اسد ۱۳۳۷ شمسی مطابق اول ماه صفر المظفر ۱۳۷۸ قمری."—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf3738_zwaat89_1337_dari.pdf ...

اصولنامهٔ نوت های مروجه افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1314-08-23 | 1314|699|الف|HG230.7.A34|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. "ادخال اصولنامهٔ هذا را در جملهٔ اصولنامه های دولت امر و اجرای موادآن را اراده مینمائیم. ۴ عقرب ۱۳۱۴ مطابق ۲۹ رجب ۱۳۵۴."—از روی متن اصولنامه. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول ترویج و اشاعهٔ نوت-- فصل دوم اجراآت وزارت مالیه. acku_risalah_hg230_ ...