صفحه/نتیجه

اصولنامۀ محصول مال مواشی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1329-11-04 | 1329|68|الف|K4460|رساله | بیشتر...

۱۹ شماره. " باجرای احکام اصولنامه هذا وزارت مالیه مسئول و مکلف است ۱۰ سنبله ۱۳۱۱."—از روی متن اصولنامه. شامل تعدیل و ضمیمه میباشد. acku_risalah_k4460_alif68_1329_dari.pdf ...

اساسنامۀ مؤسسه تهیه گندم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1334-12-15 | 1334|52|الف|HD9016.A342|رساله | بیشتر...

۳۶ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اساسنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اساسنامه گرفته شده. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول وظایف مؤسسه-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم اراکین موسسه-- فصل چهارم احکام مالی—فصل پنجم احکام متفرقه. "مورخه ۱۵ برج قوس ۱۳۳۴ ...

اصولنامۀ ادارۀ مساکین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-01-19 | 1318|624|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۲۳ شماره. "ادخال و اجرای اصولنامۀ هذا را در جمله اصولنامۀ های دولت امر و اراده مینمایم. مورخه ۱۸ عقرب ۱۳۱۴ مطابق ۱۳ ماه شعبان ۱۳۵۴."—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf2720_alif624_1318_dari.pdf ...

اصولنامۀ مراسم نکاح، عروسی، ختنه سوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1318-01-19 | 1318|684|الف|KNF542|رساله | بیشتر...

۸ شماره. "ادخال اصولنامۀ هذا را در جمله اصولنامه های دولت و اجرای مواد آنرا امر و اراده میفرمایم. مورخۀ ۱۶ ثور ۱۳۱۳ ش مطابق ۲۱ محرم ۱۳۵۳ ق."—از روی متن اصولنامه. acku_risalah_knf542_alif684_1318_dari.pdf ...

اصول تعیین میعاد دعاوی ابتدائی و استماع مرافعۀ و تمیز در دعاوی حقوقی و جزائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-27 | 1330|627|الف|KNF1572|رساله | بیشتر...

۱۹ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های موضوعه منظور و اجرای آن را امر و اراده می نمائیم. مورخه ۲۷ سنبله ۱۳۲۴ مطابق ۱۲ ماه شوال ۱۳۶۴"—از روی م ...

تعرفه گمرکات در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-15 | 1330|74|ت|K4620|رساله | بیشتر...

۱۱۷ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. بخش اول تعرفۀ گمرکی (۱۰ شماره)— بخش دوم حقوق واردات (۷۷ شماره)— بخش سوم حقوق صادرات (۲۸ شماره)— بخش چهارم حقوق عبوریات (۲ شماره). شامل ضمیمه و تعدیل ...

اصولنامۀ وظائف مدیریت های مأمورین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-14 | 1330|69|الف|K1763|رساله | بیشتر...

۲۱ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "ادخال اصولنامه هذا را در جمله اصولنامۀ های دولت منظور و به اجرای آن امر و اراده میفرمایم. مورخهٔ ۱۴ عقرب ۱۳۱۲ ش ۱۷ رجب المرجب ۱۳۵۲ ق"—از روی مت ...

اصولنامۀ معافیت اموال وبکاژ هیئت دیپلوماسی و قونسلهای خارجه از گمرک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-12 | 1330|687|الف|K4620|رساله | بیشتر...

۱۷ اصل. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول معافیت اموال و بکاژ هیئت دیپلوماسی دول متحابه متعینۀ دربار شاهی افغانستان-- فصل دوم معافیت اموال و بکاژ هیئت قونسلهای جنرال قون ...

اصولنامۀ تشویق صنایع در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1330-10-30 | 1330|625|الف|HC417|رساله | بیشتر...

۳۵ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "ادخال اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های دولت امر و باجرای مواد آن اراده مینائیم. مورخۀ ۳۰ حمل ۱۳۲۸ مطابق ۱۸ جمادی الثانی ۱۳۶۸."—از روی متن ا ...

اصولنامه خوردضابطان مکتبی قوای بری و هوائی اردوی شاهی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1336-03-19 | 1336|63|الف|KNF3740.E38|رساله | بیشتر...

۲۳ شماره. تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ روز از روی متن اصولنامه گرفته شده. "اصولنامه هذا در جمله سایر اصولنامه های دولت منظور است. مورخه ۱۹ برج قوس ۱۳۳۵ شمسی مطابق ۸ ماه جمادی الاول ۱۳۷۶ قمری."—از روی متن اصولنامه. بخش ...