اصولنامه

Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .

ضمیمه نمبر (۱) اصولنامه ترفیع و تقاعد عسکری /

۲۷ شماره.

شامل ضمایم و تعدیلات میباشد.

"مورخه ۲۶ برج اسد ۱۳۳۷ شمسی مطابق اول ماه صفر المظفر ۱۳۷۸ قمری."—از روی متن اصولنامه.

Dari translation unavailable for .

اصولنامۀ مالیات بر عایدات /

۲۱ شماره.

تاریخ نشر(روز) در این نسخه اصولنامه مشخص نیست بنا تاریخ نشر روز از روی متن گرفته شده.

"ادخال و اجرای اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولات موضوعه امر و اراده می نمائیم. مورخه ۱۸ جوزاء ۱۳۲۲ مطابق ۵ ماه جمادی الثانی ۱۳۶۲"—از روی متن اصولنامه.

شامل تعدیل و ضمایم میباشد.

اصولنامه رادیو /

۱۱ شماره.

شامل ۳ فصل بوده : فصل اول شرایط تجارت رادیو-- فصل دوم تورید فروش رادیو-- فصل سوم.

"اصولنامۀ هذا را در جمله اصولات دولت ادخال و اجرای احکام مواد آنرا امر و اراده می نمائیم. مورخه ۵ اسد ۱۳۲۷ مطابق ۲۱ رمضان المبارک ۱۳۶۷—از روی متن اصولنامه.

Dari translation unavailable for .
Dari translation unavailable for .

اصولنامۀ تلگراف /

۵۵ شماره.

"ادخال و اجرای اصولنامۀ هذا را در جملۀ اصولنامه های موضوعه امر واراده مینمایم مورخه ۱۵ سنبله ....... مطابق ۱۱ ماه رجب"—از روی متن اصولنامه.

بخش اول تعریف انواع تلگرامات— بخش دوم تلگرام واضح— بخش سوم تلگرامات کودی— بخش چهارم تلگرامات شفری—بخش پنجم تلگرامات مخلوط-- بخش ششم تلگرامات جواب تادیه شده— بخش هفتم تلگرام مقابله طلب—بخش هشتم تلگرامات رسید طلب —بخش نهم تلگرامات اخباری —بخش دهم تلگرامات هوائی—بخش یازدهم تلگرامات مکتوبی—بخش دوازدهم تلگرامات مزین.

Dari translation unavailable for .