Search tips

این راهنما، روشهای مفیدی را به شما معرفی میکند. شما میتوانید با استفاده از این روش، قوانین معاصر افغانستان را در دیتابس جستجو کنید.
  • قوانین به زبان دری تنها در صحفه دری در دسترس هستند. به همین ترتیب، برای جستجوی قوانین به زبانهای پشتو و انگلیسی به صفحه مربوطه مراجعه شود. لطفا زبان مورد نظر را از هدر/ نوار بالای صفحه انتخاب کنید
  • موتور جستجو، قابلیت جستجوی کامل متن را دارد. بنابراین شما میتوانید در بخش ردهبندی اسناد و همچنین محتوای داخل متن (فایلهای PDF) جستجو کنید. شما میتوانید قوانین را ببینید و یا دانلود کنید.
  • جستجوی تان را بر اساس طبقه بندی سلسله مراتب قوانین از که با جعبه جستجو مدغم است محدود کنید.
  • برای دستیابی به قوانین در مورد یک موضوع خاص، شما میتوانید از بخش طبقه بندی قوانین (طبقه به اساس سلسله مراتب، به اساس علمی و سکتوری) که در پایین صفحه اصلی گنجانیده شده است استفاده نماید.
  • از فیلتر پیشرفته برای محدود کردن جستجو تان در قسمت زبان قوانین، طبقه بندی و تاریخ قوانین که در بالای صفحه نتیجه قرار دارد استفاده نماید.
  • وقتی شما برخی از قوانین را جستجو میکنید، طبقه بندی سلسله مراتب قوانین نیز در بالای صفحه نتیجه، قابل مشاهد میباشد که از طریق آن شما میتوانید نتیجه جستجو را طبقهبندی کنید