قانون تنظیم امور آب

Statement of responsibility etc: 
وزارت عدلیه.
مشخصات نشر: 
کابل :
مشخصات ظاهری: 
۲۳ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر.
Chapter: 
۶
Article: 
۴۱
Date: 
Tuesday, February 4, 2020
حالت انفاذ: 
نافذ
Notes: 
"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، قانون تنظیم امور آب را که با اساس فیصلۀ شماره (۲۳) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۹۸ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۶) فصل و (۴۱) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان.
۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۴۱ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده.
شامل ۶ فصل بوده : فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حکومتداری امور آب-- فصل سوم تنظیم منابع آب—فصل چهارم توزیع آب-- فصل پنجم هماهنگی ادارات ذیربط– فصل ششم احکام متفرقه.
موضوع: 
Water-supply – Afghanistan
Water-supply—Planning
Water-supply—Management
ترجمه:
آب رسانی – افغانستان.
آب رسانی – پلانگذاری.
آب رسانی – مدیریت.
زبان: 
دری
Language code: 
dar
نوع سند تقنینی: 
قانون.
تعداد کاپی: 
۱
نوع سند دیجیتلی: 
PDF
شماره جریده رسمی: 
شماره فوق العاده : شماره مسلسل ۱۳۶۷ (۱۵ دلو ۱۳۹۸).
منبع رده بندی: 
LLC
Call number: 
1398|292|ق|TD345|رساله
منابع آنلاین: 
https://doi.org/10.29171/acku_risalah_td345_qaaf292_1398_n1367_dari_title1
Reminder of title: 
دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره (۲۳) تاریخ ۲۷-۹-۱۳۹۸ : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷) تاریخ ۲-۱۱-۱۳۹۸
Published/created: 
افغانستان. وزارت عدلیه،
Subscription Type: 
0
بارکد: 
3ACKU000948264