ضمیمۀ شماره (۱) مقرره بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی منتشره جریده رسمی شماره (۱۱۸۷) سال ۱۳۹۴

Statement of responsibility etc: 
وزارت عدلیه.
مشخصات نشر: 
کابل :
مشخصات ظاهری: 
۹ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر.
Article: 
۱۷
Date: 
Saturday, December 30, 2017
حالت انفاذ: 
نافذ
Notes: 
<a href="http://law.acku.edu.af/fa/article/detail/19296"> مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره بستر و حریم منابع آب و تأسیسات آبی، در نمبر مسلسل ۱۱۸۷ (۱۸ میزان ۱۳۹۴) به نشر رسیده.</a>
موضوع: 
Water-supply--Afghanistan--Management
Water resources development--Social aspects--Afghanistan
Water rights--Afghanistan
Water--Law and legislation – Afghanistan
ترجمه:
تامین آب (آب رسانی) -- افغانستان – مدیریت
توسعه منابع آب – جنبه های اجتماعی – افغانستان
حقوق آب – افغانستان
آب – قانون و مقررات – افغانستان
زبان: 
دری
Language code: 
dar
نوع سند تقنینی: 
مقرره(ضمیمۀ).
تعداد کاپی: 
۱
نوع سند دیجیتلی: 
PDF.
شماره جریده رسمی: 
شماره مسلسل ۱۲۸۰ (۹ جدید ۱۳۹۶).
منبع رده بندی: 
LCC.
Call number: 
1396|89|ض|TC513.A3|رساله
منابع آنلاین: 
https://doi.org/10.29171/acku_risalah_tc513_a3_zwaat89_1396_n1280_dari_title1
Reminder of title: 
مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۶ : حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره حکم (۲۶۷۲) تاریخ ۶/۹/۱۳۹۶
Published/created: 
افغانستان. وزارت عدلیه،
Subscription Type: 
0
بارکد: 
3ACKU000956598