صفحه/نتیجه

قانون گمرکات : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۶/۵/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۶۶ تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-08-04 | 1395|299|ق|KNF3645|رساله | بیشتر...

شامل ۱۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اداره گمرکات—فصل سوم بررسی اعتراض—فصل چهارم تعرفه کمرکی و تعیین قیمت اموال—فصل پنجم منشاء اموال—فصل ششم احضار و انتقال اموال به گمرک—فصل هفتم ذخیره موقت اموال—فصل هشتم اظهار نامه گمرکی—فصل نهم مراحل گمرکی—فص ...

قانون گمرکات : فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون گمرکات شماره (۳) تاریخ ۱۰/ ۱/ ۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۱۱) تاریخ ۱۱/ ۱/ ۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-01-15 | 1384|28|ق|KNF3645|رساله | بیشتر...

شامل ۱۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اداره گمرکات—فصل سوم رسیدگی به اعتراض—فصل چهارم تعرفه گمرکی و تعین قیمت اموال—فصل پنجم تعرفه های ترجیحی—فصل ششم منشاء اموال-- فصل هفتم احضار اموال به گمرکات—فصل هشتم ذخیره موقت اموال—فصل نهم اظهار نامه گمرکی ...

فرمان نمبر دوم حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|498|ف|KNF3645|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3645_fay498_1357_n398_dari_title3.pdf ...

ضمیمه ماده (۲۹) اصولنامه گمرکات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-09-15 | 1350|88|ض|KNF3645|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه دریافت نشد. acku_risalah_knf3645_zwaat88_1350_n198_dari_title1.pdf ...

مقررات اظهار نامه گمرکی : فرمان شماره (۲۱۰) مورخ ۲۰/۱/۱۳۴۹ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-02-30 | 1349|48|ف|K4620|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k4620_fay48_1349_n158_dari_title1.pdf ...

مقررۀ تنظیم کادر گمرکات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۱۵) تاریخ ۲۵-۱۰-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-11 | 1397|729|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم کادر گمرکات را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۲۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۲ ماده به ادا ...