صفحه/نتیجه

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد کار نکردن زنان در مؤسسات خارجی و غیر امارتي شماره: (۸) تاریخ: ۱۷/۴/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|48|ف|HD6065.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd6065_5_fay48_1421_n795_dari_title16.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد حاضر شدن و رخصت شدن بموقع به وظائف امارتی شماره (۷۹۶) تاریخ ۷-۷-۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|488|ف|K1763|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k1763_fay488_1421_n795_dari_title21.pdf ...

مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۰۵) تاریخ ۲۶-۳-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-05-12 | 1366|744a|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط و اندازه پرداخت-- فصل سوم احکام نهایی. ایزاد این مقرره تحت عنوان (ایزاد پاراگراف دوم در ماده م(۵) مقرره امتیاز عاش کار منطقوی و اقلیمی): شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۴۲۹۸ – ۳) تاریخ ۷/۷/۱۳۶۷، ...

مقررۀ استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۶) تاریخ ۹-۴-۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-04-30 | 1384|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۶ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem74_1384_n858_dari_title1.pdf ...

فرمان شماره ۱۲۵۹مؤرخه ۷-۱۲-۱۳۵۳ صدارت عظمی : راجع به رخصتی و ولادت برای کارگران اناث

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-01-16 | 1354|48|ف|K1806|رساله | بیشتر...

"مجلس وزرأ تحت فیصله شماره ۸۴۰ در جلسه تاریخی ۶-۱۲-۱۳۵۳ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۶۷۶۴ مورخ ۴-۱۲-۱۳۵۳ وزارت معادن و صنایع راجع به رخصتی و ولادت برای کارگران اناث مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن فرمان. "راجع به رخصتی و ولادت برای کارگران ...

قانون حقوق و امتیازات شهدای انقلاب ثور : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|93|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۹۳۴ » در جلسه تاریخی ۴ر۹ر۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره « ۲۸۰۲ » مورخ ۴ر۹ر۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_knf3738_qaaf93_1358_n440_dari_title12.pdf ...

فرمان امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۲۲-۴-۱۳۷۶ در باره اجرای ترفیعات نوبتی مامورین ملکی و نظامی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-04-22 | 1376|44|ف|K1367|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. acku_risalah_k1367_fay44_1376_n783_dari_title11.pdf ...