صفحه/نتیجه

تغیر وقت کار ماموران و کارگران : محترم وزیر عدلیه ولوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-09-30 | 1357|79|ت|KNF2970|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۱۲۸۰) درجلسه (۳۰) تاریخی (۱۳۵۷/۹/۲۶) باملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۷/۹/۲۶ صدارت عظمی مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_knf2970_tay79_1357_n415_dari_title2.pdf ...

قانون کار : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون کار شماره (۹۴) تاریخ ۲۷/۱۰/۱۳۸۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۷۹۳۳)تاریخ ۱۸/۱۱/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-15 | 1385|48|ق|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استخدام و قرارداد کار-- فصل سوم وقت کار-- فصل چهارم حق استراحت و رخصتی ها-- فصل پنجم مزد-- فصل ششم آموزش مسلکی، فنی و حرفوی و انکشاف مهارتهای کارکنان-- فصل هفتم معیارها و قواعد رهنمودی کار-- فصل هشتم انضباط ک ...

مقرره شرایط و طرز اعطای اضافه رخصتی مریضی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۵۱۶ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۷ در مورد مقرره شرایط و طرز اعطای اضافه رخصتی مریضی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-03-15 | 1368|75|م|HD5115.6 A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مراجع صدور تصدیق صحی و مدت اعتبار آن-- فصل سوم شرایط و نحوه توصیه استراحت و اعطا تصدیق اضافه رخصتی مریضی نظر به نوعیت مریضی-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید" – ا ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸ تاریخ ۲۲/۱/۱۳۶۸ در مورد ضمیمه شماره (۱) مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات کارگران پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-03-31 | 1368|692|م|K1763|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات کارگران، پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی، در شماره ۱: شماره مسلسل ۶۶۳ (۱۵ حمل ۱۳۶۷) به نشر رسیده. acku_risalah_k1 ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۳/۲/۱۳۶۳ : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره تبدیلی ریاست عمومی کار و تامینات اجتماعی وابسته به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان به " کمیته دولتی کار و تامینات اجتماعی وابسته به شواری وزیران ج.د.ا."

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-04-31 | 1363|89|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

"((در باره تبدیلی ریاست عمومی کار و تامینات اجتماعی وابسته به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان، به ((کمیته دولتی کار و تامینات اجتماعی وابسته به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان، تصویب مینماید" – از روی متن فرمان. acku_risalah_ds35 ...

فرمان شماره (۱۰۴۵) مورخ نوزدهم اسد سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-06-15 | 1356|48|ف|KNF1264.31987|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1264_31987_fay48_1356_n372_dari_title1.pdf ...

مقرره جبران خساره و ضرر صحی مرتبط بکار : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۳۵۶-۳ تاریخ ۲۷/۸/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-31 | 1368|732|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۱۳) در جلسه مورخ ۲۵/۸/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۴۰۹۶) مورخ ۱۸/۸/۱۳۶۷ وزارت عدلیه در باره طرح مقرره جبران خساره و ضرر صحی مرتبط بکار مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- ...

قانون مامورین دولت : فرمان شماره (۴۵۴) مورخ دهم جوزا سال۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری: ښاغلی محترم وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-03-12 | 1356|282|ق|K1763|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ۱۰۳ در جلسه تاریخی ۱۳۵۶/۳/۱۰ به ملاحظه ورقه عرض شماره ۹۳۲ مورخ ۱۳۵۶/۳/۴ وزارت عدلیه راجع به قانون مامورین دولت مراتب آتی تصویب شود:"-- از روی متن. شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: استخدام، فصل سوم: وجا ...

ضمیمه نمبر یک قانون مامورین دولت : فرمان شماره (۸۴۹) مورخ بیست و دوم سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری: شاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-04-23 | 1356|797|ض|K1763|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ۲۱۸ در جلسه تاریخی ۲۱/۴/۱۳۵۶ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۱۷۰۴ مورخ ۲۰/۴/۱۳۵۶ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"-- از روی متن به نشر رسیده. ۲ شماره. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، در شماره فوق العاد ...

مقررات تصنیف واستخدام اجیران : فرمان نمبر ۷۴۳مورخ ۱\۳\۱۳۵۰ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-04-10 | 1350|72|م|HD586|رساله | بیشتر...

ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمه شماره ۴ مقررات تصنیف و استخدام اجیران: مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل تاریخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۲، در شماره ۲۱: شماره مسلسل ۵۴۹ (۱۵ دلو ۱۳۶۲ هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_hd586_meem72_1350_n186_dari_title1 ...