صفحه/نتیجه

طرز العمل پرداخت حق الزحمه اضافه کاری : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|44|ط|HD5111.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd5111_a3_toy44_1363_n559_dari_title6.pdf ...

ضمیمه نمبر (۸) قانون مامورین دولت : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|89|ض|K1763|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده چهل و چهارم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۱۷۸ (۱۹ حوت ۱۳۴ ...

ضمیمه شماره (۲) قانون اجیران دولت : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|898|ض|K1763|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده چهل و چهارم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون اجیران دولت، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۱۷۸ (۱۹ حوت ۱۳۴۹ ...

مقررات منع تبعیض در مورد استخدام و شغل : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|94|ب|KU1225|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۶۱۰)) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره ((۱۹۹۳)) مورخ ۱۳۵۹/۷/۲۴ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_ku1225_bay94_1359_n468_dari_title3.pdf ...

ضمیمه شماره یک مقرره استخدام در بانکها : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|89|ض|HG3270.6.A8|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۶۰۸) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۴ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۸۴۴) مورخ ۱۳۵۹/۷/۱۵ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقررات استخدام در بانکها، در شماره ...

فرمان (۶۵) مورخه ۲۴-۵-۱۳۵۲ دارالانشاء مجلس عالی وزراء : راجع به موضوع ترفیع مامورینکه دوسیه محاکماتی داشته با تذکر فیصله های قبلی مجلس وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-05-25 | 1352|48|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"راجع به موضوع ترفیع مامورینکه دوسیه محاکماتی داشته با تذکر فیصله های قبلی مجلس وزراء"—عنوان از روی متن فرمان. acku_risalah_k1763_fay48_1352_n247_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره پنج قانون مامورین دولت : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-15 | 1359|89|ض|KNF1270|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۹ فیصله شماره (۲۶۰۲) جلسه مورخ ۱۳۵۹/۸/۲۶ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی بر ضمیمه شماره پنجم قانون مامورین دولت بداخل سه ماده تائید و تصویب نمود"-- از رو ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد کار نکردن زنان در مؤسسات خارجی و غیر امارتي شماره: (۸) تاریخ: ۱۷/۴/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|48|ف|HD6065.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd6065_5_fay48_1421_n795_dari_title16.pdf ...