صفحه/نتیجه

مقررۀ استخدام اتباع خارجی در ادارات افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۶) تاریخ ۹-۴-۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-04-30 | 1384|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۶ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem74_1384_n858_dari_title1.pdf ...

فرمان شماره ۱۲۵۹مؤرخه ۷-۱۲-۱۳۵۳ صدارت عظمی : راجع به رخصتی و ولادت برای کارگران اناث

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-01-16 | 1354|48|ف|K1806|رساله | بیشتر...

"مجلس وزرأ تحت فیصله شماره ۸۴۰ در جلسه تاریخی ۶-۱۲-۱۳۵۳ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۶۷۶۴ مورخ ۴-۱۲-۱۳۵۳ وزارت معادن و صنایع راجع به رخصتی و ولادت برای کارگران اناث مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن فرمان. "راجع به رخصتی و ولادت برای کارگران ...

قانون حقوق و امتیازات شهدای انقلاب ثور : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|93|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۹۳۴ » در جلسه تاریخی ۴ر۹ر۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره « ۲۸۰۲ » مورخ ۴ر۹ر۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_knf3738_qaaf93_1358_n440_dari_title12.pdf ...

فرمان امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۲۲-۴-۱۳۷۶ در باره اجرای ترفیعات نوبتی مامورین ملکی و نظامی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-04-22 | 1376|44|ف|K1367|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. acku_risalah_k1367_fay44_1376_n783_dari_title11.pdf ...

قانون خدمات ملکی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در رابطه به انفاذ قانون خدمات ملکی شماره (۷۲) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-06-20 | 1384|93|ق|KNF494|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی-- فصل سوم ادارهٔ خدمات ملکی-- فصل چهارم بورد تعیینات خدمات ملکی-- فصل پنجم بورد رسیدگی به شکایات خدمات ملکی-- فصل ششم دارالانشاء اصلاحات اداری-- فصل هفتم مامورین خدم ...

قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۰۳) مورخ ۲۱-۳-۱۳۶۶ در باره تصویب قانون کار جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-01 | 1366|99|ق|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۱۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم قرارداد جمعی-- فصل سوم استخدام و قرارداد کار-- فصل چهارم آموزش مسلکی، ارتقای مهارت و کار آموزی-- فصل پنجم وقت کار-- فصل ششم حق استراحت و رخصتی-- فصل هفتم مزد-- فصل هشتم نورمها و نورماتیفهای کار-- فصل نهم انض ...

مقررهٔ حقوق و وجائب اجیران ماهر مدارس تخنیکی حرفوی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت معارف شماره (۲) تاریخ ۱۱-۱-۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|93|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق و وجائب-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem93_1422_n796_dari_title18.pdf ...